70 MEARİC

 • 70:1

  Një lutës e kerkoi dënimin e pashmangshëm,

 • 70:2

  për jobesimtarët. Atë (dënim) s’ka kush që mund ta ndalë.

 • 70:3

  Ai dënim vjen nga All-llahu, pronari ishkallëve të larta (në qiej).

 • 70:4

  Atje ngjiten engjëjt dhe shpirti (Xhibrili) në një ditë që zgjatë pesëdhjetë mijë vjet (ose lartësia e atyre shkallëve është pesëdhjetë mijë vjet).

 • 70:5

  Ti, pra, duro me një durim pa ankesë (të mirë).

 • 70:6

  Atyre u duket ai larg,

 • 70:7

  Kurse Neve ai na duket afër.

 • 70:8

  Dita kur qielli të bëhet si kallaji i shkrirë.

 • 70:9

  Kodrat të bëhen si leshi i lënurur.

 • 70:10

  Dhe asnjë mik nuk pyet për mikun.

 • 70:11

  Edhe pse ata shihen ndërmjet vete (edhe njihen, por ikin prej njëri-tjetrit). Krimineli dëshiron sikur të kishte paguar dënimin e asaj dite me bijtë e vet.

 • 70:12

  Dhe me gruan e vet dhe me vëllain e vet.

 • 70:13

  Edhe me të afërmit e tij që ai te ata mbështetej.

 • 70:14

  Edhe me krejt çka ka në tokë, e vetëm të kishte shpëtuar!

 • 70:15

  Jo, kurrsesi, ajo (para) është Ledhdha - flaka (emër i Xhehennemit).

 • 70:16

  Është që heq kapakët e kokës.

 • 70:17

  Që e thërret (tërheq prej vetes) atë që është zbbrapsur e larguar (prej besimit).

 • 70:18

  Dhe që ka tubuar (pasuri) dhe e ka ruajtur (fshehur).

 • 70:19

  Është e vërtetë se njeriu është i prirur të jetë i padurueshëm.

 • 70:20

  Pse kur e godit ndonjë e keqe, ai ankohet së tepërmi.

 • 70:21

  Ndërkaq, kur e gjen e mira, ai bëhet tepër koprac.

 • 70:22

  Përveç atyre që falen,

 • 70:23

  të cilët janë të rregullt në faljen e namazit të tyre.

 • 70:24

  Dhe ata që në pasurinë e vet kanë ndarë në një pjesë të caktuar.

 • 70:25

  Për lypësin dhe për nevojtarin që nuk lyp.

 • 70:26

  Edhe ata që e besojnë bindshëm ditën e gjykimit.

 • 70:27

  Edhe ata që i frikësohen dënimit nga Zoti i tyre.

 • 70:28

  Sepse është e vërtetë që nuk ka shpëtim prej dënimit nga Zoti i tyre.

 • 70:29

  Edhe ata që janë ruajtur prej punëve të ndyra (amorale).

 • 70:30

  Me përjashtim ndaj grave të veta dhe ndaj robëreshave që i kanë në posedim, ata nuk qortohen për to.

 • 70:31

  E kush kërkon përveç tyre, të tillët janë të shfrenuar (meritojnë dënim).

 • 70:32

  Edhe ata që janë besnikë ndaj amanetit që u është besuar dhe ndaj premtimit të dhënë.

 • 70:33

  Edhe ata që dëshminë e vet e zbatojnë (nuk e mohojnë, nuk e fshehin).

 • 70:34

  Edhe ata që janë të kujdesshëm ndaj rregullave të namazit të tyre.

 • 70:35

  Të tillët janë në Xhennete dhe janë të nderuar.

 • 70:36

  ç’është me ata që nuk besuan dhe zgjasin qafat nga ti?

 • 70:37

  Ulën në grupe në të djathtë e në të majtë teje?

 • 70:38

  A dëshiron secili prej tyre të hyjë në Xhennetin r begatshëm?

 • 70:39

  Kurrsesi! Ne i krijuam ata nga ajo çka ata e dinë.

 • 70:40

  Pra betohem në Zotin e lindjeve e të perëndimeve, se Ne kemi fuqi.

 • 70:41

  të zëvendësojmë me më të mirë se ata dhe Ne nuk mund të na dalë kush para.

 • 70:42

  Po ti lëri ata të zhyten edhe më thellë në të kota dhe të dëfrehen deri që të ballafaqohen në ditën e tyre që po u premtohet.

 • 70:43

  Ditën kur duke u ngutur dalin prej varreve, sikur nguteshin te idhujt,

 • 70:44

  Me shikimet e tyre të përulura i ka kapluar poshtërimi. Ajo është dita që ka qenë premtuar.

Paylaş
Tweet'le