74 MÜDDESSİR

 • 74:1

  O ti i mbuluar!

 • 74:2

  Ngrihu dhe tërhiqu vërejtjen (duke i thirrur).

 • 74:3

  Dhe madhëroje Zotin tënd!

 • 74:4

  Dhe rrobat tua pastroji!

 • 74:5

  Dhe të keqës së ndyrë largohu!

 • 74:6

  Dhe mos u mburr me atë që jep e të duket shumë!

 • 74:7

  Dhe për hir të Zotit tënd duro!

 • 74:8

  E, kur të fryhet në Sur,

 • 74:9

  Atëherë ajo është ditë e vështirë.

 • 74:10

  Për jobesimtarët është jo e lehtë.

 • 74:11

  Ti, më le Mua dhe atë që e krijova të vetmuar.

 • 74:12

  Dhe bëra këtë pasuri të madhe.

 • 74:13

  E bëra edhe me djem që i ka me vete.

 • 74:14

  Dhe Unë i lash në disponim të gjitha mundësitë.

 • 74:15

  E ai lakmon që t’i shtoj edhe më tepër.

 • 74:16

  E jo, se ai vërtet ishte mohues i fakteve tona!

 • 74:17

  Atë do ta ndrydhi me një dënim të rëndë e të padurueshëm.

 • 74:18

  Pse ai shumë mendonte, radhitte e përgatiste (për Kur’anin).

 • 74:19

  Qoftë i shkatërruar, po si përceptonte?

 • 74:20

  Prapë qoftë i shkatërruar, po si përceptonte?

 • 74:21

  Ai sërish thellohej në mendime.

 • 74:22

  Pastaj mrrolej dhe bëhej edhe i vrazhdë.

 • 74:23

  Pastaj ktheu shpinën me mendjemadhësi.

 • 74:24

  E tha: “Ky (Kur’ani) nuk është tjetër, vetëm se magji që përcillet prej të tjerëve.

 • 74:25

  Ky nuk është tjetër, përveç fjalë njerëzish!”

 • 74:26

  E Unë atë do ta hedhë në Sekar!

 • 74:27

  E, ku e di ti se çka është Sekar?

 • 74:28

  Ai nuk lë send të mbetet pa e djegur.

 • 74:29

  Ai është që ua prish dhe ua nxin lëkurat.

 • 74:30

  Mbikëqyrës mbi të janë nëntëmbëdhjetë.

 • 74:31

  E mbiqëkyrës të zjarrit, Ne nuk bëjmë tjetër, përveç engjëjve dhe numrin e tyre (të përmendur në Kur’an) nuk e bëmë për tjetër, por vetëm si sprovë për ata që nuk besuan, e që të binden ata që u është dhënë libri, e atyre që besuan t’u shtohet besimi, e atyre që u është dhëmë libri dhe besimtarët të mos kenë dyshim, dhe ata që zemrat i kanë të sëmura dhe jobesimtarët të thonë: “çka dashti All-llahu me këtë shembull?” Ja ashtu, All-llahu e lë të humbur atë që do, e ushtrinë e Zotit tënd nuk e di kush pos Atij, e ai (Sekari), nuk është tjetër vetëm se një përkujtim për njerëz.

 • 74:32

  Jo, nuk është ashtu, Pasha hënën!

 • 74:33

  Edhe natën kur tërhiqet!

 • 74:34

  Edhe agimin kur agon!

 • 74:35

  S’ka dyshim se ai (Sekari) është një nga belatë më të mëdha.

 • 74:36

  Është vërejtje për njerëz!

 • 74:37

  Për atë nga mesi juaj që dëshiron të përparojë (në të mira) apo të ngecë.

 • 74:38

  Secili njeri është pengë i veprës së vet.

 • 74:39

  Përveç atyre të djathtëve.

 • 74:40

  Që janë në Xhennete e i bëjnë pyetje njëri-tjetrit,

 • 74:41

  Përkitazi me kriminelët (e u thonë):

 • 74:42

  “çka u solli juve në Sekar?”

 • 74:43

  Ata thonë: “Nuk kemi qenë prej atyre që faleshin (që bënin namaz);

 • 74:44

  Nuk kemi qenë që ushqyenim të varfërit;

 • 74:45

  Dhe kemi qenë që përziheshim me të tjerët në punë të kota.

 • 74:46

  Dhe kemi qenë që nuk e besonim ditën e gjykimit.

 • 74:47

  Derisa na erdhi e vërteta (vdekja)!”

 • 74:48

  E tanimë, atyre nuk u bën dobi ndërmjetësimi i ndërmjetësuesve,

 • 74:49

  Po çka kishin ata që largohesin prej këshillës (Kur’ait)?

 • 74:50

  Ata ishin si gomarë të trembur (të egër).

 • 74:51

  Që ikin prej luanit (ose prej gjahtarit).

 • 74:52

  Veç kësaj, secili prej tyre dëshironte t’i jepej libër i posaçëm (i hapët, i qartë).

 • 74:53

  E jo! Por ata janë që nuk frikësohen botës tjetër.

 • 74:54

  Dhe jo! Se ai (Kur’ani) është këshillë e lartë.

 • 74:55

  E kush do, këshillohet me të.

 • 74:56

  Po ata nuk mund të marrin mësim prej tij, vetëm nëse All-llahu di, Ai është i denjë për t’iu ruajtur dhe i denjë për falje mëkatesh!

Paylaş
Tweet'le