77 MÜRSELAT

 • 77:1

  Pasha erërat që fryejnë njëpasnjë (pandërprerë)!

 • 77:2

  Që janë shumë të stuhishme e shkaktojnë furtunë.

 • 77:3

  Pasha engjëjt që u është besuar shpërndarja e reve dhe që i shpërndajnë.

 • 77:4

  Dhe që ndajnë qartë (të vërtetën nga e pavërteta).

 • 77:5

  Dhe ata që sjellin shpallje (libra të Zotit, te pejgamberët).

 • 77:6

  Si arsyetim ose si vërejtje.

 • 77:7

  S’ka dyshim se ajo që premtoheni ka për të ndodh pa tjetër.

 • 77:8

  Kur yjet të shuhen.

 • 77:9

  Dhe kur qielli të hapet,

 • 77:10

  Dhe kur kodrat të copëtohen,

 • 77:11

  Dhe kur të dërguarve u është caktuar koha?

 • 77:12

  E për cilën ditë atyre u është caktuar koha?

 • 77:13

  Për ditën e gjykimit (kur drejtësia e Zotit ndan të mirën nga e keqja).

 • 77:14

  E ku e di ti se çka është dita e gjykimit?

 • 77:15

  Atë ditë është shkatërrim për ata që përgënjeshtruan.

 • 77:16

  A nuk i kemi është shkatërrim Ne popujt më të hershëm?

 • 77:17

  Dhe pastaj pas tyre ua shoqëruam të tjerë më të vonshëm.

 • 77:18

  Ne ashtu bëjmë me kriminelët.

 • 77:19

  Atë ditë është mjerim i madh për ata që përgënjeshtruan.

 • 77:20

  A nuk u kemi krijuar juve nga një lëng i dobët?

 • 77:21

  Dhe atë e vendosëm në një vend të sigurt.

 • 77:22

  Për deri në një kohë të caktuar.

 • 77:23

  Dhe Ne bëmë përcaktimin e krijimit. Sa përcaktues të mirë jemi!

 • 77:24

  Atë ditë është shkatërrim për ata që nuk e njohën fuqinë tonë.

 • 77:25

  A nuk e bëmë Ne tokën që në gjirin e vet mban,

 • 77:26

  Të gjallë dhe të vdekur?

 • 77:27

  Dhe në të kemi vënë kodra të forta e të larta dhe ju dhamë të pini ujë që ua shuan etjen.

 • 77:28

  Atë ditë është mjerim për ata që përgënjeshtruan,.

 • 77:29

  (u thuhet) Shkoni te ai (Xhehennemi) që ju e konsuderuat rrenë.

 • 77:30

  Shkoni te ajo hije (mjegull) që ka tri degëzime.

 • 77:31

  Që nuk bën as hije, as nuk mbron prej flakës.

 • 77:32

  Ai (Xhehennemi) hedh gaca të mëdha si ndonjë kështjellë.

 • 77:33

  E që janë si të ishin deve të verdha (shumë të shpejta).

 • 77:34

  Atë ditë është shkatërrim për mohuesit.

 • 77:35

  Kjo është një ditë që ata nuk flasin.

 • 77:36

  Atyre as nuk u lejohet që të arsyetohen.

 • 77:37

  Atë ditë, mjerë ata që përgënjeshtruan!

 • 77:38

  Kjo është dita e gjykimit, u kemi tubuar juve dhe të mëparshmit.

 • 77:39

  Dhe nëse keni ndonjë dredhi, atëherë bëni dredhira!

 • 77:40

  Atë ditë është shkatërrim për ata që nuk besuan.

 • 77:41

  Dhe, nuk ka dyshim se të devotshmit do të jenë nën hije pranë burimeve,

 • 77:42

  Dhe kanë pemë çfarë të dëshirojnë.

 • 77:43

  Hani e pini shijshëm e me ëndje, për atë e keni vepruar.

 • 77:44

  Ne kështu i shpërblejmë mirëbërësit.

 • 77:45

  Atë ditë është mjerim për përgënjeshtuesit.

 • 77:46

  Ju (jobesimtarë në dynja) hani e kënaquni përpak kohë, sepse vërtet ju jeni rrebelë.

 • 77:47

  Atë ditë është mjerim për ata që mohuan të mirat e Zotit.

 • 77:48

  Dhe kur atyre u thuhej: “Përkuluni!”, ata nuk përkuleshin.

 • 77:49

  Atë ditë është mjerim për ata që përgënjeshtuan.

 • 77:50

  Pra, cilës fjale (libër) pas këtij (Kur’anit) i besojnë?

Paylaş
Tweet'le