84 İNŞİKAK

 • 84:1

  Kur të pëlcet qielli.

 • 84:2

  T’i bindet urdhërit të Zotit të vet, ashtu si takoi.

 • 84:3

  Dhe kur toka të shtrihet në gjerësinë e saj.

 • 84:4

  E të nxjerr çka ka brenda e të çlirohet,

 • 84:5

  Dhe t’i bindet Zotit të saj, ashtu si takoi.

 • 84:6

  O ti njeri, vërtet ti përpiqesh me një përpjekje të madhe që çon te Zoti yt, e atë (përpjekje) do ta gjesh.

 • 84:7

  E përsa i përket atij që libri i vet i jepet nga e djathta,

 • 84:8

  Ai do të llogaritet me një llogari të lehtë,

 • 84:9

  Do të kthehet te familja e vet i gëzuar.

 • 84:10

  E përsa i përket atij që libri i vet i jepet pas shpinës,

 • 84:11

  Ai do t’i ndjellë vetes shkatërrim,

 • 84:12

  Dhe do të hyjë në zjarr të ndezur fort.

 • 84:13

  Ai ka qenë i gëzuar në familjen e vet,

 • 84:14

  Dhe ka menduar se nuk ka për t’u kthyer.

 • 84:15

  Po, se, vërtet Zoti i tij gjithnjë e ka parë atë.

 • 84:16

  Betohem në kuqërrimin e horizontit pas perëndimit,

 • 84:17

  Dhe në natën dhe çka ajo tubon,

 • 84:18

  Dhe në hënën kur ajo është e plotë.

 • 84:19

  Ju patjetër do të përjetoni gjendje pas gjendjeje.

 • 84:20

  E, çka kanë ata që nuk besojnë?

 • 84:21

  Dhe kur u lexohet atyre Kur’ani, nuk përulen (nuk bien në sexhde)?

 • 84:22

  Përkundrazi, ata që nuk besuan edhe përgënjeshtrojnë?

 • 84:23

  E All-llahu e di më së miri se çka mbajnë fshehtë ata!

 • 84:24

  Lajmëroji, pra me një dënim të dhembshëm.

 • 84:25

  Me përjashtim të atyre që besuan e bënë vepra të mira, të cilët kanë shpërblim të vazhdueshëm!

Paylaş
Tweet'le