15 HİCİR

 • 15:1

  Alif lam ra. DETTA ÄR budskap ur Skriften, en Koran, klar i sig själv och som ger en klar framställning av sanningen.

 • 15:2

  Kanske skall de [en gång], dessa som framhärdar i att förneka den, önska att de hade underkastat sig Guds vilja [medan det ännu var tid].

 • 15:3

  Låt dem frossa och njuta [fröjderna i] detta liv och låt deras [samveten] sövas av hoppet [att räkenskapens Stund aldrig kommer]. Tids nog skall de få veta [sanningen].

 • 15:4

  Vi har aldrig låtit ett folk förgås utan att först utsätta en frist för dem.

 • 15:5

  Inget folk kan vare sig förkorta eller förlänga den för dem [utsatta] fristen.

 • 15:6

  De [som förnekar sanningen] säger: "Du måste vara galen, du som [påstår att] denna Koran har uppenbarats för dig!

 • 15:7

  Varför har du inte kommit till oss med änglarna [i följe], om du är en av dem som talar sanning?"

 • 15:8

  Vi sänder inte änglarna annat än med den slutliga Sanningen, och [tvivlarna] får då ingen [ytterligare] frist.

 • 15:9

  Det är Vi som har uppenbarat denna Koran steg för steg och Vi skall helt visst slå vakt om den!

 • 15:10

  ÄVEN FÖRE din tid [Muhammad] sände Vi [Våra sändebud] till folken i det förgångna,

 • 15:11

  men inget sändebud kom till [sitt folk] utan att de gjorde narr av honom.

 • 15:12

  Och [samma motstånd mot förkunnelsen] låter Vi genomsyra dessa obotfärdiga syndares hjärtan.

 • 15:13

  De tror inte på den trots att [de vet vad som hände] dessa äldre folk.

 • 15:14

  Även om Vi [lät dem stiga upp] till himlen och Vi där öppnade en port för dem, så att de fick fortsätta sin uppstigning [och se de största tecken],

 • 15:15

  skulle de säkerligen säga: "Vi är offer för en synvilla - nej, vi har blivit förhäxade!"

 • 15:16

  OCH VI har lagt ut stjärnbilder på himlens valv till glädje för [nattliga] betraktare;

 • 15:17

  och Vi har fredat dem för [intrång av] alla utstötta demoner;

 • 15:18

  men om någon där vill smyga sig till förbjuden kunskap skall han genskjutas [och brännas] av en klart lysande låga.

 • 15:19

  Och Vi har brett ut jorden och där sänkt ned fast förankrade berg och låtit alla slag av växter uppstå på den enligt en väl avvägd plan.

 • 15:20

  Och Vi har sörjt för att ni där får ert uppehälle och för uppehället av allt levande som ni inte har ansvar för.

 • 15:21

  Ingenting finns som inte [har sitt ursprung] i Våra förråd och ur dem skänker Vi bara enligt ett [i förhållande till behovet] bestämt mått.

 • 15:22

  Vi lösgör vindarna som biträder vid [växternas] befruktning och Vi låter regn falla så att ni får [vatten] att dricka; men det är inte ni som förfogar över det.

 • 15:23

  Det är Vi som skänker liv och skänker död och det är Vi som förblir [när allt förgår].

 • 15:24

  Och Vi känner [människorna], de som har gått före er och de som skall komma efter.

 • 15:25

  Din Herre är den som skall samla dem alla åter - Han är vis och Han har kännedom om allt.

 • 15:26

  VI HAR skapat människan av ljudande krukmakarlera, av formbar gyttja;

 • 15:27

  och dessförinnan skapade Vi de osynliga väsendena av ökenvindens eld.

 • 15:28

  Och se, då sade din Herre till änglarna: "Jag skall skapa människan av ljudande krukmakarlera, av formbar gyttja,

 • 15:29

  och när Jag har format henne och andats in i henne något av Min ande, fall då ned på era ansikten inför henne!"

 • 15:30

  Därpå föll änglarna ned [inför människan], alla

 • 15:31

  utom Iblees, som vägrade att ansluta sig till dem som föll ned [inför henne].

 • 15:32

  [Gud] sade: "Iblees! Varför faller du inte ned på ditt ansikte som de andra?"

 • 15:33

  [Iblees] svarade: "Jag är inte den som skall falla ned inför en människa, som Du har skapat av ljudande krukmakarlera, av formbar gyttja."

 • 15:34

  [Gud] sade: "Bort härifrån! Utstött skall du vara

 • 15:35

  och [Min] förbannelse [skall följa dig] till Domens dag!"

 • 15:36

  [Iblees] sade: "Herre! Bevilja mig anstånd till den Dag då [människorna] skall uppväckas från de döda!"

 • 15:37

  [Gud] svarade: "Du är en av dem som skall beviljas anstånd

 • 15:38

  till den Dag vars ankomsttid är känd [av Mig ensam]."

 • 15:39

  [Iblees] sade: "Herre! Eftersom Du har kommit mig att begå ett felsteg, lovar jag att [för människorna] utmåla [det onda] på jorden i de mest förföriska färger och att leda dem alla till synd,

 • 15:40

  [alla] utom dem som är Dina verkliga, hängivna tjänare!"

 • 15:41

  [Gud] sade: "Detta är för Mig en rak väg;

 • 15:42

  du skall inte ha makt över andra av Mina tjänare än dem som helt gått vilse och [av fri vilja] följer dig.

 • 15:43

  Helvetet är den fastställda mötesplatsen för dem alla -

 • 15:44

  det har sju portar, som var och en skall få sin bestämda andel [av syndare]."

 • 15:45

  DE GUDFRUKTIGA [skall vistas] i lustgårdar med [porlande] källor,

 • 15:46

  och skall [vid inträdet] hälsas: "Stig in i fred! Här är ni skyddade [mot allt ont och mot all förgänglighet]."

 • 15:47

  Vi skall rensa bort ur deras bröst [alla rester av gammalt] agg och [med hjärtat fyllt av] broderlig kärlek [skall de ta plats] på upphöjda troner mitt emot varandra.

 • 15:48

  De skall inte känna trötthet och de skall aldrig behöva lämna detta [lyckliga tillstånd].

 • 15:49

  Säg till Mina tjänare att Jag sannerligen är Den som ständigt förlåter, Den som ständigt visar barmhärtighet -

 • 15:50

  men Mitt straff [när det drabbar, innebär] det svåraste lidande.

 • 15:51

  OCH BERÄTTA för dem om Abrahams besökare -

 • 15:52

  hur de steg fram till honom och hälsade honom med fredshälsningen och han sade: "Ert besök gör oss oroliga!"

 • 15:53

  [Och] de sade: "Du har ingenting att frukta! Vi kommer med det glada budskapet till dig att [du skall få] en son [som skall bli en vis man]."

 • 15:54

  [Abraham] svarade: "Detta budskap ger ni mig trots min höga ålder? Vad är detta som ni säger mig?"

 • 15:55

  De sade: "Vårt budskap till dig är sanning. Var därför inte en av dem som misströstar [om Guds nåd]!"

 • 15:56

  [Abraham] sade: "Vem - utom den som helt har gått vilse - ger upp hoppet om sin Herres nåd?"

 • 15:57

  [Och] han fortsatte: "Vilka [andra] ärenden för er hit, ärade budbärare?"

 • 15:58

  De svarade: "Vi är sända till ett folk av obotfärdiga syndare [som skall förintas].

 • 15:59

  Lot och hela hans hus skall dock räddas -

 • 15:60

  utom hans hustru som skall bli kvar - så har Gud beslutat - tillsammans med de övriga."

 • 15:61

  OCH NÄR de utsända kom till Lot

 • 15:62

  sade han: "Jag känner er inte."

 • 15:63

  De svarade: "Nej, [vi är Guds utsända och] vi har kommit till dig med det som [dessa människor] aldrig ville tro på;

 • 15:64

  ja, vi har gett dig ett sant besked - var förvissad om att vi säger sanningen.

 • 15:65

  Gå härifrån med din familj i skydd av nattmörkret - gå [själv] sist [för säkerhets skull] och låt ingen se tillbaka - och fortsätt i den riktning som skall anvisas er."

 • 15:66

  Och Vi uppenbarade för honom detta [Vårt] beslut: "När dagen bryter in, skall alla dessa syndare ha förintats."

 • 15:67

  Och stadens män, som gladde sig över den goda nyheten, kom [skyndande till Lots hus].

 • 15:68

  [Lot] sade: "Dessa män är mina gäster. Drag inte vanära över mig.

 • 15:69

  Frukta Gud och gör inte detta till en skammens dag!"

 • 15:70

  De svarade: "Har vi inte förbjudit dig att lägga dig ut för främlingar [som vi har lust till]?"

 • 15:71

  [Lot] sade: "Här är mina döttrar, om ni måste göra [vad ni har satt er i sinnet]."

 • 15:72

  [De utsända sade:] "Så sant du lever [kommer de inte att lyssna till dig]! I sin upphetsning vet de inte vad de gör."

 • 15:73

  Och när solen gick upp genljöd över dem dånet [av Guds straff].

 • 15:74

  Vi lade [deras städer] i ruiner och det förutbestämda straffet drabbade dem som ett regn av stenblock.

 • 15:75

  I detta ligger sannerligen budskap till dem som försöker tränga in i tingens innersta mening.

 • 15:76

  Dessa [städer] var belägna nära en ännu existerande väg.

 • 15:77

  Här ligger helt visst ett budskap till dem som tror.

 • 15:78

  Även de som bodde i [Madyans] skogklädda dalar var djupt orättfärdiga [människor]

 • 15:79

  och Vi lät dem gå under. Båda dessa folk levde nära en [ännu] fullt synlig huvudväg.

 • 15:80

  INVÅNARNA i Al-Hidjr kallade [Våra] budbärare lögnare.

 • 15:81

  Vi gav dem del av Våra budskap, men de vände envist ryggen till.

 • 15:82

  De högg ut bostäder åt sig ur klippan och bodde där i trygghet.

 • 15:83

  Men en dag i gryningen genljöd dånet [av Guds straff] över dem,

 • 15:84

  och [befästningarna] som de hade uppfört kunde inte skydda dem [mot förintelsen].

 • 15:85

  VI HAR inte skapat himlarna och jorden och allt däremellan utan en plan och ett syfte. Och Stunden skall komma [med räkenskap och dom]. Förlåt dem därför [Muhammad] och överse med [deras fel och brister];

 • 15:86

  din Herre är Den som har skapat allt och har kunskap om allt.

 • 15:87

  VI HAR gett dig sju [verser] att ständigt upprepa och Koranen i all dess majestätiska skönhet.

 • 15:88

  Se inte [med avund] på de ögonblick av jordisk lycka som Vi skänker några av dessa [förnekare] och sörj inte över deras [otro], men visa hänsyn mot de troende och ge dem din kärleksfulla omtanke;

 • 15:89

  och säg [till människorna]: "Jag är den varnare som varnar öppet och entydigt [för Guds straff]."

 • 15:90

  [Vi har nämligen anförtrott dig ett gudomligt budskap] så som Vi tidigare gav Våra uppenbarelser till dem som [därefter godtyckligt] delade upp dem i stycken

 • 15:91

  [och] som [nu] betraktar Koranen som en rad föga trovärdiga [påståenden].

 • 15:92

  Ja, vid din Herres namn! Vi skall sannerligen ställa dem alla till svars

 • 15:93

  för vad de gjorde!

 • 15:94

  Förkunna därför allt som du blir befalld [att förkunna] och håll dig borta från dem som sätter medhjälpare vid Guds sida.

 • 15:95

  Vi skall skydda dig mot dem som gör narr av [Våra budskap]

 • 15:96

  [och] som vid sidan av Gud dyrkar andra gudar; tids nog skall de få veta [sanningen].

 • 15:97

  Vi vet att de [hädiska] ord som de yttrar gör dig djupt beklämd.

 • 15:98

  Lova och prisa därför din Herre och fall ned på ditt ansikte tillsammans med [de andra] som faller ned [inför Honom] i tillbedjan,

 • 15:99

  och dyrka din Herre till dess den fulla vissheten når dig.

Paylaş
Tweet'le