26 ŞUARA

 • 26:1

  Ta seen meem.

 • 26:2

  DETTA ÄR budskap ur Skriften, som är klar i sig själv och som klart framställer sanningen.

 • 26:3

  Grämer du dig över att de [som du förmanar och varnar] inte vill tro?

 • 26:4

  Om Vi ville hade Vi kunnat ge dem ett tecken från himlen, så att de hade böjt sina nackar inför det i ödmjuk underkastelse.

 • 26:5

  Men så snart en ny påminnelse når dem från den Nåderike, vänder de sig bort.

 • 26:6

  Nu har de påstått [att även detta budskap] är en lögn. Men [tids nog] skall de få veta vad det var som de förnekade och brukade skämta om.

 • 26:7

  Har de inte sett hur Vi har låtit jorden bära många nyttiga växter av alla slag

 • 26:8

  I detta ligger helt visst ett budskap [till människorna] men de vill inte tro, de flesta av dem.

 • 26:9

  Din Herre är den Allsmäktige, den Barmhärtige.

 • 26:10

  [MINNS] hur din Herre kallade Moses till Sig [och sade]: "Gå till det orättfärdiga folket,

 • 26:11

  Faraos folk; finns det inte någon bland dem som fruktar [Gud]?"

 • 26:12

  [Moses] svarade: "Herre! Jag är rädd att de kommer att kalla mig lögnare,

 • 26:13

  så att jag kommer ur fattningen och att min tunghäfta [förvärras]. Sänd därför bud efter Aron!

 • 26:14

  De kan också ställa mig till svars för ett brott [som jag har begått] och jag är rädd att de kanske kommer att döda mig."

 • 26:15

  [Gud] svarade: "Du har ingenting att frukta! Bege er nu i väg med Våra tecken, [du och din broder]; Vi skall vara med er och lyssna [till allt].

 • 26:16

  Och gå till Farao och säg: 'Världarnas Herre har sänt oss [med begäran]

 • 26:17

  att du låter Israels barn lämna landet med oss.'”

 • 26:18

  [När Moses hade framfört sitt budskap] sade [Farao]: "Fostrade vi dig inte när du var barn [och du växte upp] hos oss? Och bodde du inte mitt ibland oss [många] år av ditt liv

 • 26:19

  Och ändå begick du den handling som du begick och visade därmed [din] otacksamhet."

 • 26:20

  [Moses] svarade: "Jag gjorde detta vid en tid då jag hade hamnat på orätta vägar

 • 26:21

  och jag flydde från er därför att jag fruktade [för mitt liv]. Men min Herre har skänkt mig omdöme [och visdom] och har utsett mig till en av [Sina] budbärare.

 • 26:22

  Och din godhet mot mig - består den i att du har gjort israeliterna till dina slavar?"

 • 26:23

  Farao sade: "Vad är det [du säger]? Världarnas Herre?"

 • 26:24

  [Moses] svarade: "[Gud är] Herre över himlarna och jorden och allt som finns däremellan; [det skulle ni inse] om ni har viljan att bli övertygade."

 • 26:25

  [Farao] sade till de kringstående: "Har ni hört [på maken]?"

 • 26:26

  [Moses] sade: "[Han är] er Herre och [alla] era förfäders Herre."

 • 26:27

  [Farao] sade: "Denne [föregivne] profet, som [påstår att han] är utsänd till oss, måste vara besatt!"

 • 26:28

  [Moses] fortsatte: "[Han är] Herre över öst och över väst och allt som finns däremellan - [det skulle ni inse] om ni använde ert förstånd!"

 • 26:29

  [Farao] sade: "Om du sätter upp någon annan än mig som gud, skall jag minsann låta kasta dig i fängelse!"

 • 26:30

  [Moses] svarade: "Även om jag ger dig ett klart [bevis]?"

 • 26:31

  [Farao] sade: "Kom då fram med det, om du talar sanning!"

 • 26:32

  Då kastade [Moses] sin stav, och det var tydligt [för alla att] den var en orm;

 • 26:33

  och han drog fram sin hand och [alla kringstående] såg att den var [skinande] vit.

 • 26:34

  [Farao] sade till stormännen som omgav honom: "Denne är helt säkert en mästare i trolldom,

 • 26:35

  som vill driva bort oss från vårt land med hjälp av sin trolldom. Vad råder ni mig till?"

 • 26:36

  De svarade: "Låt honom och hans broder vänta medan du sänder bud till städerna

 • 26:37

  att alla skickliga trollkarlar skall inställa sig hos dig."

 • 26:38

  Och så församlades trollkarlarna vid den tid och på den dag som getts till känna

 • 26:39

  och människorna tillfrågades om alla hade infunnit sig.

 • 26:40

  [Och någon sade:] "Kanske får vi gå med [i processionen] bakom trollkarlarna, om de segrar."

 • 26:41

  Då trollkarlarna kom, sade de till Farao: "Vi väntar oss minsann en frikostig belöning om det är vi som tar hem segern."

 • 26:42

  [Farao] svarade: "Visst! Och ni skall höra till dem som står mig nära."

 • 26:43

  Moses sade till dem: "Kasta nu vad det är ni vill kasta!"

 • 26:44

  Och de kastade sina rep och sina stavar och sade: "Så sant som all makt ligger hos Farao är det vi som har segrat!"

 • 26:45

  Då kastade Moses sin stav och den slukade synvillorna som de hade framkallat.

 • 26:46

  Och trollkarlarna kastade sig ned på sina ansikten

 • 26:47

  och utropade: "Vi tror nu på världarnas Herre,

 • 26:48

  Moses och Arons Herre!"

 • 26:49

  [Farao] sade: "Tror ni på honom innan jag har gett er tillåtelse? Han måste vara den mästare som har undervisat er i trolldom! Men ni skall få pröva på [min vrede]! Jag svär att jag skall hugga av er motsatt hand och fot till sista man; ja, jag skall korsfästa er utan förskoning!"

 • 26:50

  De svarade: "[Det är för oss] ett mindre ont, eftersom vi återvänder till vår Herre.

 • 26:51

  Vi hoppas få Hans förlåtelse för våra synder, då vi är de första som antar tron."

 • 26:52

  [EFTER EN tid] gav Vi Moses genom ingivelse denna befallning: "Tåga bort med Mina tjänare under natten, ni kommer nämligen att förföljas!"

 • 26:53

  Och Farao sände bud till städerna med befallning att [männen] skulle inkallas till krigstjänst [och att följande skulle kungöras:]

 • 26:54

  "[Israeliterna] är en ynklig skara,

 • 26:55

  fulla av avoghet mot oss;

 • 26:56

  men vi är ett folk på vår vakt

 • 26:57

  och vi har drivit bort dem från deras trädgårdar och källor

 • 26:58

  och de rikedomar de samlade och den hedersamma plats [som de intog i vårt land]."

 • 26:59

  Så [gick de till väga]. - Men [därefter] gav Vi Israels barn [allt] detta i arv.

 • 26:60

  Och de förföljande [egyptierna] hann upp dem vid soluppgången;

 • 26:61

  och när de två människohoparna kom inom synhåll för varandra, ropade de som tågade med Moses: "De kommer att hinna ifatt oss [och göra slut på oss]!"

 • 26:62

  [Moses] svarade: "Nej! Min Herre är med mig och Han kommer att leda mig."

 • 26:63

  Och Vi befallde Moses: "Slå på vattnet med din stav!" - och se, då delade sig [havet] och de två delarna reste sig som mäktiga berg.

 • 26:64

  Och Vi ledde förföljarna fram till denna plats.

 • 26:65

  Vi räddade Moses och alla som var med honom

 • 26:66

  och därefter lät Vi de andra dränkas.

 • 26:67

  I detta ligger helt visst ett budskap [till människorna] men de flesta av dem vill inte tro.

 • 26:68

  Din Herre är den Allsmäktige, den Barmhärtige.

 • 26:69

  OCH BERÄTTA för dem om Abraham -

 • 26:70

  hur han frågade sin fader och sitt folk: "Vad är det ni tillber?"

 • 26:71

  De svarade: "Vi tillber [våra] gudabilder och vi skall fortsätta att ge dem vår hängivna dyrkan."

 • 26:72

  [Abraham] sade: "Hör de er när ni anropar dem,

 • 26:73

  eller kan de hjälpa er eller skada er?"

 • 26:74

  De svarade: "Nej, men vi gör vad vi har sett våra fäder göra."

 • 26:75

  Han sade: "Har ni ägnat en tanke åt vad det är ni dyrkar,

 • 26:76

  ni och alla era förfäder

 • 26:77

  Dessa [gudar] är mina fiender - [för mig] finns ingen [gud] utom världarnas Herre.

 • 26:78

  Det är Han som har skapat mig och Han som leder mig,

 • 26:79

  och Han som ger mig mat och dryck.

 • 26:80

  Och när jag är sjuk, återger Han mig hälsan.

 • 26:81

  Han skall låta mig dö och därefter väcka mig till nytt liv

 • 26:82

  och på Domens dag - det är mitt hopp - skall Han förlåta mig mina synder!"

 • 26:83

  [Och Abraham bad:] "Herre! Ge mig visdom och förena mig med skaran av Dina rättfärdiga [tjänare];

 • 26:84

  och låt efterkommande släkten minnas mig som en man av sanning

 • 26:85

  och gör mig till en av arvtagarna till lycksalighetens lustgårdar.

 • 26:86

  Och förlåt min fader - han var en av dem som gick vilse -

 • 26:87

  och förnedra mig inte på Uppståndelsens dag,

 • 26:88

  den Dag då varken rikedom eller söners [mångfald] skall vara till gagn

 • 26:89

  och då bara den [kan känna sig trygg] som stiger fram inför Gud med rent hjärta."

 • 26:90

  Då skall paradiset föras fram till de gudfruktiga,

 • 26:91

  och helvetet skall göras fullt synligt för dem som räddningslöst gått vilse;

 • 26:92

  och de skall tillfrågas: "Var är de som ni tillbad

 • 26:93

  i Guds ställe? Kan de hjälpa er eller [ens] hjälpa sig själva?"

 • 26:94

  Och de skall störtas på huvudet i helvetet, de och de som räddningslöst gått vilse

 • 26:95

  liksom Iblees hjälptrupper, alla tillsammans.

 • 26:96

  Och när de tvistar [i helvetet] skall de säga:

 • 26:97

  "Vid Gud! Vilket grovt misstag gjorde vi inte

 • 26:98

  då vi satte er vid sidan av världarnas Herre.

 • 26:99

  Bara de obotfärdiga syndarna kunde förleda oss [till detta].

 • 26:100

  Nu har vi ingen som kan tala till förmån för oss,

 • 26:101

  och ingen sann vän [som hjälper oss].

 • 26:102

  Om vi ändå fick börja om på nytt! Då skulle vi vara ett med de troende."

 • 26:103

  I detta ligger förvisso ett budskap [till människorna], men de flesta av dem vill inte tro.

 • 26:104

  Din Herre är den Allsmäktige, den Barmhärtige.

 • 26:105

  [ÄVEN] NOAS folk beskyllde [Guds] budbärare för lögn.

 • 26:106

  Och deras broder Noa sade till dem: "Fruktar ni inte Gud

 • 26:107

  Jag är ett sändebud [utsänd] till er, som ni kan lita på;

 • 26:108

  frukta därför Gud och lyd mig!

 • 26:109

  Jag begär ingen lön av er för detta - min lön får jag inte av någon annan än världarnas Herre;

 • 26:110

  frukta därför Gud och lyd mig!"

 • 26:111

  De svarade: "Skall vi tro på dig som [bara] har slöddret till anhängare?"

 • 26:112

  Han sade: "Jag kan inte veta vad de förut haft för sig!

 • 26:113

  De skall inte stå till svars inför någon annan än min Herre - förstår ni inte det?

 • 26:114

  Jag har inte rätt att stöta bort dem [som säger att de är] troende.

 • 26:115

  Jag är endast en varnare, som varnar klart och entydigt."

 • 26:116

  De sade: "Du kommer minsann att bli stenad till döds, Noa, om du inte slutar med detta!"

 • 26:117

  [Då] bad han: "Herre! Mitt folk tror inte på mina ord.

 • 26:118

  Gör därför sanningen uppenbar i min [tvist] med dem, och rädda mig och de troende som följer mig!"

 • 26:119

  Och Vi räddade honom och dem som följde honom i den fullastade arken;

 • 26:120

  sedan lät Vi dem som blev kvar dränkas.

 • 26:121

  I detta ligger förvisso ett budskap [till människorna], men de flesta av dem vill inte tro.

 • 26:122

  Din Herre är den Allsmäktige, den Barmhärtige.

 • 26:123

  [ÄVEN stammen] Aad beskyllde [Guds] budbärare för lögn.

 • 26:124

  Och deras broder Hud sade till dem: "Fruktar ni inte Gud

 • 26:125

  Jag är ett sändebud [utsänd] till er som ni kan lita på;

 • 26:126

  frukta därför Gud och lyd mig!

 • 26:127

  Jag begär ingen lön av er för detta - min lön får jag inte av någon annan än världarnas Herre.

 • 26:128

  Är det för ert nöjes skull som ni reser minnesmärken på varje kulle

 • 26:129

  och de befästa borgar ni bygger - hoppas ni därigenom nå odödlighet?

 • 26:130

  Och varför går ni till väga med sådan grymhet, när ni utövar er makt?

 • 26:131

  Frukta nu Gud och lyd mig!

 • 26:132

  Frukta Honom som har skänkt er allt det som ni [själva] vet,

 • 26:133

  skänkt er boskap och söner,

 • 26:134

  och trädgårdar och källor.

 • 26:135

  Jag är rädd att straffet [annars] drabbar er en olycksdiger Dag!"

 • 26:136

  De svarade: "Det är likgiltigt för oss om du förmanar oss eller inte förmanar oss;

 • 26:137

  det [vi gör är det som] har varit [våra] förfäders sed sedan urminnes tid,

 • 26:138

  och vi kommer inte att straffas [för detta]!"

 • 26:139

  Och när de kallade honom lögnare, lät Vi dem gå under. I detta ligger förvisso ett budskap [till människorna], men de flesta av dem vill inte tro.

 • 26:140

  Din Herre är den Allsmäktige, den Barmhärtige.

 • 26:141

  [ÄVEN stammen] Thamud beskyllde [Guds] budbärare för lögn.

 • 26:142

  Deras broder Salih vände sig till dem och sade: "Fruktar ni inte Gud

 • 26:143

  Jag är ett sändebud [utsänd] till er, som ni kan lita på;

 • 26:144

  frukta därför Gud och lyd mig!

 • 26:145

  Jag begär ingen lön av er för detta - min lön får jag inte av någon annan än världarnas Herre.

 • 26:146

  Tror ni att ni [alltid] skall få bo kvar här i trygghet

 • 26:147

  bland trädgårdar och källor

 • 26:148

  och åkerfält och dadelpalmer med deras smäckra blomkolvar

 • 26:149

  Och [fortsätta att] hugga ut bostäder åt er i bergväggen med den skicklighet [ni har uppnått]?

 • 26:150

  Frukta nu Gud och lyd mig,

 • 26:151

  och lyd inte de råd ni får av slösarna och de omåttliga,

 • 26:152

  de som stör ordningen på jorden och sprider sedefördärv och inte vill bättra sig!"

 • 26:153

  De sade: "Du är bara en av dem som har fallit offer för trolldom,

 • 26:154

  du är ingenting annat än en människa som vi! Visa oss ett tecken, om du talar sanning!"

 • 26:155

  Han svarade: "Här är ett kamelsto; hon har rätt att vattnas och ni har rätt att vattna [era djur] på en fastställd dag.

 • 26:156

  Låt henne inte komma till skada; [i annat fall] kommer straffet att drabba er en olycksdiger dag!"

 • 26:157

  Men de slaktade henne på grymmaste sätt, en handling som de fick ångra,

 • 26:158

  när de drabbades av det [förutsagda] straffet. I detta ligger förvisso ett budskap [till människorna], men de flesta av dem vill inte tro.

 • 26:159

  Din Herre är den Allsmäktige, den Barmhärtige.

 • 26:160

  [ÄVEN] LOTS folk beskyllde [Guds] budbärare för lögn.

 • 26:161

  Och deras broder Lot sade till dem: "Fruktar ni inte Gud

 • 26:162

  Jag är ett sändebud [utsänd] till er, som ni kan lita på;

 • 26:163

  frukta därför Gud och lyd mig!

 • 26:164

  Jag begär ingen lön av er för detta - min lön får jag inte av någon annan än världarnas Herre.

 • 26:165

  Måste ni, ensamma i hela skapelsen, söka er till ert eget manliga kön

 • 26:166

  och förbigå dem som er Herre har skapat till hustrur åt er? Ni överskrider verkligen alla gränser!"

 • 26:167

  De sade: "Lot! Vi svär att du kommer att jagas bort [från denna stad], om du inte slutar [med dina förmaningar]!"

 • 26:168

  [Lot] svarade: "Jag hör till dem som känner den starkaste avsky för det ni gör!"

 • 26:169

  [Och han bad till Gud:] "Herre! Rädda mig och de mina från [dessa människor och] deras förehavanden!"

 • 26:170

  Och Vi räddade honom och hela hans familj

 • 26:171

  utom en gammal kvinna, som var bland dem som dröjde sig kvar.

 • 26:172

  Därefter lät Vi de övriga gå under

 • 26:173

  i ett regn [av död och förintelse] som Vi sände över dem. Ett olycksbringande regn, det som faller över dem som har varnats [förgäves]!

 • 26:174

  I detta ligger förvisso ett budskap [till människorna], men de flesta av dem vill inte tro.

 • 26:175

  Din Herre är den Allsmäktige, den Barmhärtige.

 • 26:176

  [ÄVEN] FOLKET i [Madyans] skogsklädda dalar beskyllde [Guds] budbärare för lögn.

 • 26:177

  Deras broder Shu`ayb sade till dem: "Fruktar ni inte Gud

 • 26:178

  Jag är ett sändebud [utsänd] till er, som ni kan lita på;

 • 26:179

  frukta därför Gud och lyd mig!

 • 26:180

  Jag begär ingen lön av er för detta - min lön får jag inte av någon annan än världarnas Herre.

 • 26:181

  Ge fullt mått och tillskansa er inte vinst på andras bekostnad;

 • 26:182

  väg med rättvisande våg

 • 26:183

  och inkräkta inte på andras rättigheter. Sprid inte sedefördärv eller annat ont på jorden,

 • 26:184

  men frukta Gud som har skapat er och [alla] släkten före er!"

 • 26:185

  De sade: "Du är bara en av dem som har fallit offer för trolldom,

 • 26:186

  du är ingenting annat än en människa som vi, och vi anser att du är en lögnare.

 • 26:187

  Men försök förmå himlen att störta ned i stycken över oss, om du talar sanning!"

 • 26:188

  Han svarade: "Min Herre har full kännedom om vad ni tar er för."

 • 26:189

  Men de beskyllde honom [än en gång] för lögn. Och straffet drabbade dem en dag vars ljus skymdes i mörker, en straffets och skräckens dag.

 • 26:190

  I detta ligger förvisso ett budskap [till människorna], men de flesta av dem vill inte tro.

 • 26:191

  Din Herre är den Allsmäktige, den Barmhärtige.

 • 26:192

  DENNA [SKRIFT] är en uppenbarelse från världarnas Herre;

 • 26:193

  ingivelsens trogna ande har stigit ned

 • 26:194

  [och ingjutit] den i ditt hjärta, för att du skall vara en av varnarna

 • 26:195

  [och varna] på ren och klar arabiska.

 • 26:196

  Dess [sanning] fanns helt visst i äldre tiders böcker med nedtecknad gudomlig visdom.

 • 26:197

  Är det inte ett tecken för dem att lärda män bland Israels barn visste detta?

 • 26:198

  Men även om Vi hade uppenbarat den för någon som inte har arabiska till modersmål,

 • 26:199

  och han hade läst upp den för dem [på sitt språk], skulle de inte ha trott.

 • 26:200

  Så har Vi låtit [budskapet] passera in och ut genom de obotfärdiga syndarnas hjärtan.

 • 26:201

  Men de kommer inte att tro förrän de ser framför sig det plågsamma straff

 • 26:202

  som [är förberett och som] skall drabba dem plötsligt, när de ingenting anar;

 • 26:203

  och då kommer de att ropa: "Kan vi få ett uppskov?"

 • 26:204

  Är det då verkligen deras önskan att skynda på Vårt straff?

 • 26:205

  Vad tror du? - Om Vi under åratal hade låtit dem njuta av livet

 • 26:206

  och sedan lät det [straff] drabba dem som de hade varnats för,

 • 26:207

  vilken nytta hade de då av det långa, behagliga liv som de fick leva

 • 26:208

  Vi har aldrig låtit ett folk förgås som inte fått ta emot dem som varnade

 • 26:209

  [och] påminde dem; Vi tillfogar nämligen ingen [av Våra tjänare] orätt.

 • 26:210

  Det är inte onda andar som har stigit ned med denna [Skrift];

 • 26:211

  [den uppgiften] är inte för dem och de förmår inte [utföra den],

 • 26:212

  ja, de hålls till och med på sådant avstånd att de inte [ens] kan lyssna [till den].

 • 26:213

  Anropa därför inte en annan gud vid sidan av Gud; i annat fall kommer du att höra till dem som skall straffas.

 • 26:214

  Och varna dem som står dig närmast [för Guds straff]

 • 26:215

  och bred ödmjukt din [ömhets] vinge över dina troende anhängare;

 • 26:216

  men säg, om någon vägrar att följa dig: "Jag är inte ansvarig för vad ni gör" -

 • 26:217

  och lita till den Allsmäktige, den Barmhärtige,

 • 26:218

  som ser dig när du reser dig [ensam],

 • 26:219

  och när du är [hos dem] och de faller ned på sina ansikten i tillbedjan.

 • 26:220

  Han är Den som hör allt, vet allt.

 • 26:221

  [Säg, Muhammad:] "Skall jag säga er till vem de onda andarna stiger ned

 • 26:222

  De stiger ned till alla syndiga bedragare [beredda att själva föras bakom ljuset];

 • 26:223

  de lyssnar gärna, men de flesta av dem lägger [egna] lögner [till det som de kan snappa upp]."

 • 26:224

  Och poeterna - dem följer sådana som är osäkra om vägen.

 • 26:225

  Har du inte sett hur de strövar genom alla dalar utan mål

 • 26:226

  och hur de säger ett men gör ett annat?

 • 26:227

  Men [så uppträder] inte de troende som lever rättskaffens och ständigt anropar Gud och som försvarar sig när de blivit föremål för [hätska och hånfulla] angrepp. Och de som har gjort sig skyldiga till [dessa] orättmätiga angrepp skall [snart] få se vilken vändning deras liv kommer att ta!

Paylaş
Tweet'le