37 SAFFAT

 • 37:1

  VID DEM som ställer upp i sluten ordning

 • 37:2

  och som med kraft driver bort [det onda]

 • 37:3

  och som läser högt [Guds] påminnelser!

 • 37:4

  Er Gud är förvisso den Ende Guden,

 • 37:5

  Herren över himlarna och jorden och allt som är däremellan och alla soluppgångars Herre.

 • 37:6

  Vi har smyckat den nedre himlen med stjärnor och stjärnskott,

 • 37:7

  ett skydd mot alla upproriska andar,

 • 37:8

  som inte skall lyssna till de högsta väsendenas [tal]. Därför drivs de bort [av stjärnskott] från alla håll -

 • 37:9

  obönhörligt utstötta - och deras straff skall vara utan ände.

 • 37:10

  Men den som snappar upp något [av den förbjudna kunskapen] skall förföljas av en flamma av eld som borrar sig igenom allt.

 • 37:11

  FRÅGA DEM, [Muhammad, som förnekar uppståndelsen] vad de anser ha varit den svårare uppgiften: att skapa dem - som Vi skapade av fast, formbar lera - eller [allt annat, himlarna och jorden och vad däremellan är,] som Vi har skapat.

 • 37:12

  Men när du häpnar [inför Guds skapelseunder], hånar de och gör narr av dig.

 • 37:13

  Och när de blir påminta, stämmer påminnelsen dem inte till eftertanke.

 • 37:14

  Och ser de ett [Guds] tecken, skämtar de om det

 • 37:15

  och säger: "Detta är uppenbarligen ingenting annat än trolldom!

 • 37:16

  Skulle vi efter döden, när vi blivit mull och murkna ben, återuppstå till nytt liv

 • 37:17

  Och kanske våra förfäder likaså?"

 • 37:18

  Säg: "Ja, helt visst, och ni kommer att förödmjukas."

 • 37:19

  Ett enda mäktigt rop skall ljuda, och de kommer att se [den nya verkligheten]

 • 37:20

  och jämra sig: "Vi är förlorade! Detta är Domens dag!"

 • 37:21

  [Och en röst hörs:] "Detta är Åtskillnadens dag [då de orättfärdiga skall skiljas från de rättfärdiga, en Dag] som ni påstod aldrig skulle komma!"

 • 37:22

  [Och Guds befallning ljuder:] "För samman de orättfärdiga och deras gelikar med dem som de tillbad

 • 37:23

  i Guds ställe, och visa dem vägen till helvetet

 • 37:24

  och låt dem göra halt [där]." [Då] skall de tillfrågas:

 • 37:25

  "Hur är det fatt med er? Ni hjälper ju inte varandra!"

 • 37:26

  Nej, den Dagen kommer de att ge upp sitt motstånd.

 • 37:27

  Men de närmar sig varandra och var och en försöker lägga över ansvaret [för sin synd] på en annan.

 • 37:28

  [De första] säger: "Det var ni som kom mot oss från höger."

 • 37:29

  [Och de andra] svarar: "Nej, ni var människor utan tro.

 • 37:30

  Vi hade alls ingen makt över er; tvärtom var ni egensinniga och påstridiga.

 • 37:31

  Vår Herres ord mot oss har nu gått i uppfyllelse och vi måste lida [vårt straff].

 • 37:32

  Vi ledde er på avvägar, men vi var [själva] vilseledda."

 • 37:33

  Ja, den Dagen skall de tillsammans lida samma straff.

 • 37:34

  Så behandlar Vi de obotfärdiga syndarna.

 • 37:35

  Varje gång de fick höra orden "det finns ingen gud utom Gud", kände de hur högmodet steg dem åt huvudet

 • 37:36

  [tills] de sade: "Skall vi överge våra gudar för en galen poets skull?"

 • 37:37

  Nej, han [är varken galen eller poet! Han är Vårt sändebud som] har kommit till dem med sanningen och med bekräftelse av [de tidigare] budbärarnas [budskap].

 • 37:38

  Ni skall sannerligen få utstå ett plågsamt straff,

 • 37:39

  men ni skall inte straffas för annat [eller mer] än vad ni gjorde.

 • 37:40

  Men Guds sanna tjänare,

 • 37:41

  skall förses med det som är förutbestämt [för dem]: -

 • 37:42

  alla frukter [som de har lust till] - och de skall visas stor heder

 • 37:43

  i lycksalighetens lustgårdar.

 • 37:44

  På högsäten [skall de sitta] vända mot varandra.

 • 37:45

  Och en skål skall bäras runt [med en dryck] från en ren källa,

 • 37:46

  vit [som mjölk] och vars fina smak hänför dem som dricker;

 • 37:47

  i den finns ingenting som grumlar tankeredan och den ger inget rus.

 • 37:48

  Och hos dem skall vara följeslagerskor med fagra ögon och blygt sänkt blick,

 • 37:49

  [sköna och orörda] som [strutsens i sanden] gömda ägg.

 • 37:50

  Och de [saliga] närmar sig varandra och frågar [om livet på jorden].

 • 37:51

  En av dem säger: "Jag hade en nära vän

 • 37:52

  som brukade fråga: 'Hör du verkligen till dem som tror

 • 37:53

  att vi, efter att ha dött och blivit mull och torra ben, skall föras fram för att rannsakas och dömas?'”

 • 37:54

  [Och:] "Vill ni se ned?" -

 • 37:55

  Och när han ser ned, ser han [vännen] mitt i Elden

 • 37:56

  [och] utropar: "Vid Gud! Det var nära att du drog mig med dig i fördärvet;

 • 37:57

  om inte Gud hade varit mig nådig skulle jag helt säkert ha hört till dem som förs dit [där du är]!"

 • 37:58

  [Och han fortsätter:] "Vi skall alltså inte dö [på nytt]

 • 37:59

  efter vår död [på jorden] och inte straffas

 • 37:60

  Det är sannerligen en stor, en lysande seger!

 • 37:61

  Låt alla som strävar, sträva efter att uppnå ett sådant [mål]!"

 • 37:62

  Är inte det som bjuds [i paradiset] bättre än [det mottagande som bestås i helvetet under] det träd i vars frukt döden lurar?

 • 37:63

  Vi har gjort [trädet] till en prövning för dem som begår orätt.

 • 37:64

  Det växer på helvetets botten;

 • 37:65

  dess frukt liknar djävulshuvuden,

 • 37:66

  som de [dömda] får äta för att stilla sin hunger.

 • 37:67

  Till detta får de sedan dricka smutsigt, brännhett vatten.

 • 37:68

  Efter detta [mottagande] förs de ned i helvetet.

 • 37:69

  De såg hur deras fäder gick vilse

 • 37:70

  och de hade bråttom att följa i deras spår.

 • 37:71

  Ja, före dem gick de flesta människor bland gångna tiders folk vilse,

 • 37:72

  trots att Vi hade sänt varnare till dem -

 • 37:73

  och se hur slutet blev för dem som varnades [förgäves] -

 • 37:74

  [för alla] utom för Guds sanna tjänare!

 • 37:75

  OCH NOA anropade Oss [om hjälp mot sitt folk som inte trodde på honom]; och Vi bönhörde honom till fullo!

 • 37:76

  Vi räddade honom och hans familj från den stora katastrofen

 • 37:77

  och gav hans efterkommande en plats [på jorden]

 • 37:78

  och Vi lät hans minne bevaras av senare släkten;

 • 37:79

  i alla länder [ber de]: "Fred och välsignelse över Noa!".

 • 37:80

  Så belönar Vi dem som gör det goda och det rätta -

 • 37:81

  han var en av Våra sant troende tjänare.

 • 37:82

  Och Vi lät de andra drunkna.

 • 37:83

  ABRAHAM följde samma väg.

 • 37:84

  Han steg inför sin Herre med rent hjärta.

 • 37:85

  Till sin fader och sitt folk sade han: "Vad är det ni dyrkar

 • 37:86

  Hyllar ni lögnen om gudar [som har en plats] vid sidan av Gud

 • 37:87

  Vad är då er åsikt om världarnas Herre?"

 • 37:88

  Och han såg upp mot stjärnorna

 • 37:89

  och sade: "Jag känner vämjelse [för er skull]!"

 • 37:90

  Då drog de sig tillbaka och gick ifrån honom.

 • 37:91

  Därefter begav han sig i hemlighet till deras gudabilder och frågade: "Varför tar ni inte för er [av offergåvorna]

 • 37:92

  Hur är det fatt med er? Och ni svarar ju inte!"

 • 37:93

  Och han smög sig fram till dem och slog till dem med hela sin styrka [så att de gick i stycken].

 • 37:94

  Då fick [människorna] bråttom tillbaka,

 • 37:95

  [och] han sade: "Dyrkar ni [bilder] som ni har huggit till [med era egna händer],

 • 37:96

  fastän Gud har skapat både er och ert hantverk?"

 • 37:97

  De sade: "Låt oss bygga ett bål och kasta honom i elden!"

 • 37:98

  Och de hade [annat] ont i sinnet mot honom, men Vi korsade [deras planer].

 • 37:99

  Och [Abraham] sade: "Jag skall [lämna er och] gå dit min Herre vill leda mig."

 • 37:100

  [Och han bad:] "Herre! Ge mig en [son, en] av de rättfärdiga!" -

 • 37:101

  Och Vi gav honom det glada budskapet om en son med ett milt och fogligt sinnelag.

 • 37:102

  Och då [sonen] hade blivit gammal nog att [arbeta tillsammans med fadern och] delta i hans strävanden, sade [denne]: "Min käre son! Jag har sett i drömmen att jag offrar dig [åt Gud]. Vad anser du [om detta]?" [Ismael] svarade: "Fader, gör som du blir befalld! Om Gud vill, skall du se att jag är tålig och uthärdar [allt]."

 • 37:103

  Men så fort de båda hade visat att de underkastade sig Guds vilja och [Abraham] hade lagt [sonen] med tinningen mot marken,

 • 37:104

  ropade Vi till honom: "Abraham [hejda din hand]!

 • 37:105

  Du har redan utfört den befallning som du fick i drömmen!" Så belönar Vi dem som gör det goda och det rätta;

 • 37:106

  detta var klart och tydligt en prövning.

 • 37:107

  Som lösen för [sonen] tog Vi emot ett präktigt offerdjur;

 • 37:108

  och Vi lät hans minne bevaras av senare släkten

 • 37:109

  [som ber:] "Fred och välsignelse över Abraham!"

 • 37:110

  Så belönar Vi dem som gör det goda och det rätta.

 • 37:111

  Han var en av Våra sant troende tjänare.

 • 37:112

  Och Vi gav honom det glada budskapet att Isak [skulle födas åt honom och bli] en profet, en av de rättfärdiga.

 • 37:113

  Och Vi välsignade honom och Isak - bland deras efterkommande finns såväl den som gör det goda och det rätta och den som begår uppenbar orätt till skada för sig själv.

 • 37:114

  VI VISADE sannerligen Moses och Aron stor nåd,

 • 37:115

  då Vi räddade dem och deras landsmän ur [träldomens] förbannelse

 • 37:116

  och Vi hjälpte dem till seger över [sina fiender].

 • 37:117

  Och Vi gav dem Skriften där allt framstår klart och tydligt,

 • 37:118

  och ledde dem på den raka vägen.

 • 37:119

  Och Vi lät deras minne bevaras av senare släkten

 • 37:120

  [som ber:] "Fred och välsignelse över Moses och Aron!"

 • 37:121

  Så belönar Vi dem som gör det goda och det rätta. -

 • 37:122

  De var två av Våra sant troende tjänare.

 • 37:123

  ÄVEN ELIA var en av [Våra] budbärare,

 • 37:124

  och han sade till sitt folk: "Fruktar ni alls inte Gud

 • 37:125

  Ni åkallar Baal och överger Gud, den bäste Skaparen,

 • 37:126

  Gud, er Herre och era förfäders Herre!"

 • 37:127

  Men de beskyllde honom för lögn och de skall sannerligen kallas fram [för att dömas] -

 • 37:128

  men inte så Guds sanna tjänare. -

 • 37:129

  Och Vi lät hans minne bevaras av senare släkten

 • 37:130

  [som ber:] "Fred och välsignelse över Elia och dem som följde honom!"

 • 37:131

  Så belönar Vi dem som gör det goda och det rätta. -

 • 37:132

  Han var en av Våra sant troende tjänare.

 • 37:133

  ÄVEN LOT var en av [Våra] budbärare.

 • 37:134

  Vi räddade honom och hela hans familj

 • 37:135

  utom en gammal kvinna, som var bland dem som dröjde sig kvar,

 • 37:136

  och därpå lät Vi de övriga gå under.

 • 37:137

  Ni passerar [ännu i dag] deras [ödelagda boplatser] tidigt om morgonen

 • 37:138

  och när natten faller på. Vill ni inte använda ert förstånd

 • 37:139

  ÄVEN JONA var en av [Våra] budbärare;

 • 37:140

  han flydde som en förrymd slav [och gömde sig] ombord på ett fullastat skepp.

 • 37:141

  Och så kastade de lott och han förlorade;

 • 37:142

  [och de kastade honom i havet] och han slukades av en väldig fisk - han hade nämligen begått ett svårt fel.

 • 37:143

  Och hade han inte hört till dem som [också i motgångens dagar] prisar Gud,

 • 37:144

  skulle han helt säkert ha blivit kvar i dess buk till den Dag då de [döda] skall återuppväckas.

 • 37:145

  Men Vi lät honom kastas upp [ur fiskens buk] på en öde [strand], sjuk [och eländig],

 • 37:146

  och Vi lät en kurbitsplanta växa upp över honom.

 • 37:147

  Så sände Vi honom tillbaka till [hans folk,] hundra tusen [människor] eller ännu fler;

 • 37:148

  och de trodde [nu på honom] och Vi lät dem glädjas åt livet ännu en tid.

 • 37:149

  BE DEM nu om en förklaring: är det så att din Herre skall ha döttrar medan de [själva] skall ha söner?

 • 37:150

  Eller [påstår de] att Vi i deras åsyn har skapat änglarna till kvinnliga [väsen]

 • 37:151

  I sin lögnaktighet säger de ju:

 • 37:152

  "Gud har avlat." Ja, visst är de lögnare alltigenom!

 • 37:153

  Skulle Han ha valt döttrar framför söner?

 • 37:154

  Hur är det fatt med ert omdöme?

 • 37:155

  Detta borde ni noga tänka över!

 • 37:156

  Eller har ni klara bevis [för vad ni påstår]

 • 37:157

  Lägg då fram, om ni talar sanning, den Skrift [som ni stöder er på]!

 • 37:158

  De anser att det råder släktskap mellan Honom och osynliga väsen; och ändå vet dessa väsen att de skall föras fram [inför Gud för rannsakan och dom]!

 • 37:159

  Stor är Gud i Sin härlighet, fjärran från [försöken] att beskriva [Hans Väsen]!

 • 37:160

  Men Guds hängivna tjänare beter sig inte på detta sätt.

 • 37:161

  Och ni kan inte - och inte heller de [väsen eller krafter] som ni tillber -

 • 37:162

  locka någon att vända sig ifrån Honom,

 • 37:163

  utom den som redan [har slagit in på vägen] till helvetet.

 • 37:164

  [Änglarna säger:] "Det finns inte en av oss som inte har sin bestämda plats;

 • 37:165

  det är helt visst vi som ställer upp i sluten ordning

 • 37:166

  och vi som prisar [Hans] härlighet!"

 • 37:167

  FÖRR HÖRDES ofta de [som förnekar sanningen] säga:

 • 37:168

  "Om vi [till stöd] hade haft ett ord från våra förfäders tid,

 • 37:169

  skulle vi säkert ha blivit Guds sanna tjänare."

 • 37:170

  Och [nu när ordet från Gud har nått dem] vill de inte tro på det! Men de skall få veta [vad det var som de förnekade]!

 • 37:171

  Vi har redan gett Våra tjänare, budbärarna, Vårt löfte

 • 37:172

  att de skall få all hjälp

 • 37:173

  och att Våra styrkor [av troende] skall hemföra segern.

 • 37:174

  Håll dig nu en tid ifrån dem [Muhammad]

 • 37:175

  men ha dem under uppsikt - [när lidandet drabbar dem] kommer de att inse [sanningen].

 • 37:176

  Vill de [verkligen] att Vårt straff kommer över dem med en gång?

 • 37:177

  Då måste det bli ett dystert uppvaknande för dem när de ser [straffet] på planen framför sitt hus, de som inte lät sig varnas!

 • 37:178

  Håll dig [alltså] nu en tid ifrån dem

 • 37:179

  men ha [dem] under uppsikt - de kommer att inse [sanningen].

 • 37:180

  STOR är din Herre, den Allsmäktige, i Sin härlighet, fjärran från [försöken] att beskriva [Hans Väsen]!

 • 37:181

  Och fred och välsignelse över [Hans] budbärare!

 • 37:182

  Lova och prisa Gud, världarnas Herre!

Paylaş
Tweet'le