43 ZÜHRUF

 • 43:1

  HA meem.

 • 43:2

  VID SKRIFTEN, som är klar i sig själv och som klart framställer sanningen!

 • 43:3

  Vi har utformat den som en förkunnelse på det arabiska språket för att ni helt och fullt skall förstå [dess budskap].

 • 43:4

  Den har sitt ursprung hos Oss, all uppenbarelses källa, och den [förmedlar] i högstämda ordalag den djupaste visdom.

 • 43:5

  SKULLE Vi avstå från att ge er [denna] påminnelse därför att ni förslösar era själar [i er lögnaktighet och ert trots? Nej, Vi fortsätter att varna er!]

 • 43:6

  Hur många profeter har Vi inte sänt till folken i äldre tid!

 • 43:7

  Men ingen profet kom någonsin till [sitt folk] utan att de gjorde narr av honom.

 • 43:8

  Och Vi lät dem gå under, fastän de var starkare än de [som nu förnekar sanningen]; dessa [ur historien utplånade] folks öden, borde utgöra en varning [för deras efterföljare].

 • 43:9

  Om du frågar [människorna]: "Vem har skapat himlarna och jorden?" - svarar de helt säkert: "Den Allsmäktige, den Allvetande har skapat dem."

 • 43:10

  [Ja, det är] Han som har gjort jorden till er vagga och som på den har stakat ut vägar åt er, så att ni kan ta er fram [på era färder].

 • 43:11

  [Och det är Han] som låter regn falla från skyn i rätta mängder, och därmed väcker Vi till liv dött land. Så skall ni också uppväckas [från de döda till nytt liv].

 • 43:12

  [Och det är Han] som har skapat alla motsatspar, och [Han] som har gett er de skepp och de riddjur som ni färdas med,

 • 43:13

  för att ni, efter att ha tagit dem i er tjänst och stigit ombord eller suttit upp på dem, skall minnas er Herres godhet och säga: "Stor är Han i Sin härlighet, som låter oss förfoga över dem; själva skulle vi inte ha kunnat ta dem i vår tjänst!

 • 43:14

  [Låt oss aldrig glömma att] vi skall vända tillbaka till vår Herre!"

 • 43:15

  OCH [ÄNDÅ] vill de göra några av de varelser som Han har skapat till en del av Honom själv! Hur otacksam är människan inte!

 • 43:16

  Skulle Han bland allt det som Han har skapat välja döttrar och åt er skänka [idel] söner?

 • 43:17

  Om någon av dem får höra att ett [barn av det kön] som han sätter i samband med den Nåderike [fötts åt honom], mörknar hans uppsyn och den undertryckta vreden sjuder inom honom.

 • 43:18

  [Och han klagar:] "Ännu en av dem som växer upp omgiven av bjäfs och grannlåt och som har svårt att reda sig i en diskussion!

 • 43:19

  Och de tror att änglarna, som är den Nåderikes tjänare, är kvinnliga väsen! Har de kanske bevittnat deras skapelse? Nej, deras påstående skall antecknas och de skall ställas till svars [för det].

 • 43:20

  De säger också: "Hade det varit den Nåderikes vilja, skulle vi inte ha ägnat dem vår dyrkan." Om detta vet de ingenting - de följer bara lösa antaganden och förmodar [än det ena, än det andra].

 • 43:21

  Eller har Vi före denna [Koran] skänkt dem en Skrift [av annat innehåll] som de stöder sig på?

 • 43:22

  Nej, de säger tvärtom: "Vi har förstått att detta var våra fäders tro, och vi följer i deras spår."

 • 43:23

  Och så har det varit förr; Vi har aldrig sänt en varnare till ett folk före dig utan att de nöjeslystna veklingarna bland dem sade: "Vi har förstått att detta var våra fäders tro och vi följer deras exempel."

 • 43:24

  [Och när profeten] sade: "Men om jag ger er bättre vägledning än den som ni har förstått att era fäder följde?" blev deras svar [alltid]: "Vi avvisar det [budskap] som [ni profeter påstår att] ni har anförtrotts!"

 • 43:25

  Och Vi lät dem känna på Vår vedergällning. Se där vilket slut de fick som påstod att sanningen är lögn!

 • 43:26

  ABRAHAM talade till sin fader och sitt folk och sade: "Jag avsvär mig allt ansvar för er dyrkan [av falska gudar]!

 • 43:27

  [Jag dyrkar] ingen annan än Honom som har skapat mig, och Han skall leda mig på rätt väg!"

 • 43:28

  Och dessa ord yttrade han för att de skulle bevaras bland hans efterkommande, så att de [som avviker från den rena tron] skall finna vägen tillbaka.

 • 43:29

  Ja, dessa [dina samtida, Muhammad,] och deras förfäder har fått njuta av det goda i denna värld tills sanningen och ett sändebud som förklarade den kom till dem.

 • 43:30

  När sanningen nu har nått dem, säger de: "Detta är bländande och förhäxande vältalighet och vi tror inte på det!"

 • 43:31

  Och de säger: "Varför har inte denna Koran uppenbarats för en framstående man från [en av] de två städerna?" -

 • 43:32

  Är det de som skall fördela din Herres nåd? Nej, det är Vi som skänker var och en vad han behöver för sitt uppehälle i detta liv, och Vi ger förmåner åt några som höjer dem [flera] steg över de andra, så att den ene kan ta den andre i sin tjänst - [på liknande sätt fördelar Vi Våra gåvor av andligt slag]. - Din Herres nåd är mer värd än de [rikedomar] som människor kan samla.

 • 43:33

  Och om inte människorna - [eggade av att se sådan rikedom] - hade löpt fara att urarta till ett samfund [av girighet och ondska], kunde Vi ha gett dem som förnekar den Nåderike, bostäder med tak av silver och trappor att stiga uppför [av silver]

 • 43:34

  och portar [av silver] och divaner att vila på [av silver];

 • 43:35

  ja, [Vi kunde till och med ha gett dem allt detta] av guld! Men [om Vi också gav förnekarna detta] skulle det inte innebära mer än ögonfägnad för dem i detta förgängliga liv, medan det eviga livet [väntar] de gudfruktiga hos din Herre.

 • 43:36

  Den som är blind för den Nåderikes påminnelser låter Vi få ett ont väsen som ständig följeslagare;

 • 43:37

  och detta väsen hindrar honom att slå in på den väg [som leder till Gud], fastän han själv tror sig vara på rätt väg.

 • 43:38

  [Men] då han [på Domens dag] träder inför Oss, säger han [till följeslagaren]: "Om ändå avståndet mellan mig och dig varit lika långt som mellan platsen där solen går upp och platsen där den går ned!" - Följeslagaren var alltså alltigenom ond!

 • 43:39

  Men det kommer inte att vara er till nytta [och inte heller till tröst] att ni, liksom ni har gjort orätt tillsammans, skall lida straffet tillsammans.

 • 43:40

  KAN DU förmå de döva att höra eller visa de blinda och dem som har gått ohjälpligt vilse, den rätta vägen?

 • 43:41

  Antingen Vi låter dig dö [innan straffet når dem - då skall du veta att] Vi kommer att straffa dem -

 • 43:42

  eller Vi låter dig se det som Vi har varnat dem för, [kan du vara förvissad om att] Vi har dem i Vår makt.

 • 43:43

  Håll därför fast vid det som Vi har uppenbarat för dig; din väg är den raka vägen!

 • 43:44

  Genom denna [Skrift] skall ditt och ditt folks namn hållas i [evig] ära och [en Dag] skall ni få redogöra [för det bruk ni gjorde av denna gåva].

 • 43:45

  Och fråga Våra sändebud som Vi sände före dig, om Vi vid sidan av den Nåderike satte upp gudomligheter som de skulle dyrka.

 • 43:46

  OCH VI sände Moses med Våra budskap till Farao och hans stormän. Och Moses sade: "Jag är ett sändebud [från] världarnas Herre".

 • 43:47

  Men när han steg fram inför dem med Våra tecken och under, gjorde de narr av dem;

 • 43:48

  likväl var varje nytt tecken som de fick se mäktigare än det föregående. Och Vi lät Vårt straff drabba dem, för att de skulle vända tillbaka [till Oss].

 • 43:49

  Och [varje gång straffet drabbade dem] sade de: "Be för oss till din Herre, du trollkarl, enligt det förbund som Han har slutit med dig [att Han befriar oss från detta straff]; då skall vi låta oss ledas på rätt väg.

 • 43:50

  Men när Vi befriade dem från straffet, bröt de sitt ord.

 • 43:51

  Och Farao lät utfärda ett upprop till sitt folk [och sade]: "Mitt folk! Har jag inte herraväldet över Egyptens [land]? Se allt detta flodvatten som flyter fram under min fot! Inser ni inte [att det är jag som är er herre]

 • 43:52

  Jag är sannerligen förmer än han, som [bara] är värd förakt och som inte ens kan uttrycka sig klart!

 • 43:53

  Varför har inte [hans Herre] skänkt honom armringar av guld eller låtit honom åtföljas av änglar?"

 • 43:54

  Så visade Farao hur han föraktade sitt folk, men de följde honom - de var ett folk av hårdnackade syndare.

 • 43:55

  Och när deras trots tänt Vår vrede lät Vi Vår hämnd drabba dem och Vi dränkte dem alla

 • 43:56

  och gjorde dem till ett exempel och [deras öde till] en lärdom för efterföljande släkten.

 • 43:57

  NÄR MARIAS son anförs som exempel [på en gudom vid sidan av Gud], larmar ditt folk [Muhammad]

 • 43:58

  och säger: "Är inte våra gudomligheter förmer än han?" Men de nämner honom bara för att få till stånd en diskussion. Ja, de är människor som finner nöje i diskussioner [för deras egen skull]!

 • 43:59

  Han var ingenting annat än [Vår] tjänare, som Vi i Vår nåd [kallade till profet] och gjorde till en förebild för Israels barn.

 • 43:60

  Och om Vi ville - [invånare i Mekka!] - kunde Vi låta änglar befolka jorden som era efterträdare.

 • 43:61

  Hans [återkomst till jorden] skall vara ett tecken att den Yttersta stunden [närmar sig]; tvivla därför inte på den. Och [säg, Muhammad]: "Följ mig, detta är en rak väg!

 • 43:62

  Och låt inte Djävulen hejda er; han är verkligen er svurne fiende!"

 • 43:63

  OCH NÄR Jesus kom med [tecken och] klara bevis, sade han: "Jag har kommit till er med [uppenbarad] visdom och för att klargöra för er några av de ting som ni tvistar om. Frukta Gud och följ mig!

 • 43:64

  Gud är min Herre och er Herre; det är Honom ni skall dyrka! Detta är en rak väg."

 • 43:65

  Men de sekter [som söndringen] bland dem [gav upphov till] hade olika meningar [om Jesus]. Olyckliga de syndare som måste frukta straffet [som skall drabba dem] en sorgens och plågans Dag!

 • 43:66

  VÄNTAR de [som förnekar sanningen] att den Yttersta stunden skall komma över dem plötsligt när de minst anar det [- och ångerns tid är ute]

 • 43:67

  Den Dagen skall de som förut var nära vänner bli varandras fiender, [alla] utom de som fruktade Gud.

 • 43:68

  [Och Gud skall säga:] "I dag skall ni, Mina tjänare, inte känna någon fruktan och ingen sorg skall tynga er,

 • 43:69

  ni, som trodde på Våra budskap och som underkastade er Vår vilja!

 • 43:70

  Stig in, ni och era livsledsagare, i paradiset och njut dess glädje [i fulla drag]!"

 • 43:71

  De skall betjänas med fat och dryckeskärl av guld, och där skall finnas allt det som själarna längtar efter och som är en fröjd för ögat. Och där skall ni förbli till evig tid.

 • 43:72

  Detta är paradiset, er arvedel [som är lönen] för det ni gjorde [i livet].

 • 43:73

  Där skall ni få smaka frukter i mängd [av läckraste slag].

 • 43:74

  Men de obotfärdiga, trotsiga syndarna skall förbli under helvetetsstraffets [förbannelse]

 • 43:75

  utan någon lindring i plågorna, och de skall sjunka ned i djup förtvivlan.

 • 43:76

  Vi gjorde dem ingen orätt; de begick orätt [mot sig själva].

 • 43:77

  De kommer att ropa till [helvetets väktare]: "Du som härskar [över oss]! Be till din Herre att Han dömer oss till förintelse!" Men hans svar blir: "[Nej,] här skall ni förbli!"

 • 43:78

  VI HAR gett er sanningen, men för de flesta av er är sanningen förhatlig.

 • 43:79

  Har de gjort upp en plan [hur de skall fastställa vad som är sanning]? Då sätter Vi Vår plan i verket!

 • 43:80

  Tror de kanske att Vi inte känner deras hemligheter och [inte vet om] deras överläggningar [bakom lyckta dörrar]? Helt visst [är det så] och Våra utsända är hos dem och nedtecknar [allt].

 • 43:81

  [Muhammad!] Säg [till dem som sätter andra vid Guds sida]: "Jag skulle vara den förste som tillbad den Nåderikes son, om Han hade någon."

 • 43:82

  Stor är Han i Sin härlighet, himlarnas och jordens Herre, Herren till allmaktens tron - och fjärran från [människornas alla försök] att beskriva [Hans Väsen].

 • 43:83

  Lämna dem nu att förströ sig med sina ordlekar, till dess de står inför den Dag som de har fått löfte om.

 • 43:84

  Det är Han som är Gud i himlen och Gud på jorden och Han är den Allvise, den Allvetande.

 • 43:85

  Välsignad är Han som äger herraväldet över himlarna och jorden och allt det som är däremellan! Hos Honom [ensam] finns kunskapen om den Yttersta stunden och till Honom skall ni föras åter!

 • 43:86

  De som de åkallar i stället för Gud har inte makt att tala till förmån [för sina tillbedjare]; ingen [kan göra detta] utom den som med [full] kunskap vittnar om sanningen.

 • 43:87

  Och om du frågar dem [som dyrkar andra väsen vid sidan av Gud], vem som har skapat dem, svarar de helt visst: "Det är Gud." Hur förvirrade är inte deras begrepp!

 • 43:88

  Och [Gud har hört Sin Profets] klagan: "Herre, de är människor som inte vill tro!"

 • 43:89

  Förlåt dem och hälsa dem med fredshälsningen - de kommer att få veta [sanningen].

Paylaş
Tweet'le