44 DUHAN

 • 44:1

  HA meem.

 • 44:2

  VID SKRIFTEN, som är klar i sig själv och som klart framställer sanningen!

 • 44:3

  Dess uppenbarelse [inleddes] under en välsignad natt - Vi har aldrig upphört att varna [människorna] -

 • 44:4

  [en natt] då varje fråga formulerades med fasthet och precision

 • 44:5

  enligt Vår befallning - Vi har aldrig upphört att sända Våra budbärare [med undervisning och vägledning]. -

 • 44:6

  Detta är en nåd från din Herre, Han som hör allt, vet allt,

 • 44:7

  Herren över himlarna och jorden och allt som finns däremellan; [detta vet ni] om ni [hör till dem som] strävar efter inre visshet!

 • 44:8

  Ingen gud finns utom Han, som skänker liv och skänker död; er Herre och era förfäders Herre.

 • 44:9

  Men de tvivlar och skämtar bort [frågans allvar].

 • 44:10

  VÄNTA på den Dag då himlen kommer att [skymmas av] en klart synlig, tät rök

 • 44:11

  som sveper in människorna; [och de skall ropa och klaga:] "Vilket straff, vilken plåga!

 • 44:12

  Herre, låt oss slippa ifrån [detta] straff, Vi tror på Dig!"

 • 44:13

  Men varifrån skall den påminnelse komma som påverkar dem? Ett sändebud har ju kommit till dem och klart framfört sitt budskap;

 • 44:14

  då vände de honom ryggen med orden: "[Denne] galning har lärts upp [av andra]!"

 • 44:15

  Vi skall skjuta upp straffet en liten tid, men ni kommer att återfalla [i synd].

 • 44:16

  Dock, den dag då Vårt dråpslag faller med fruktansvärd kraft, skall Vi utkräva [full] vedergällning [av er alla]!

 • 44:17

  LÅNGT före deras tid lät Vi Faraos folk utstå en hård prövning; en ädel budbärare kom till dem och sade:

 • 44:18

  "Överlämna Guds tjänare till mig! Jag är [Guds] sändebud [utsänd] till er och ni kan lita på mig.

 • 44:19

  Uppres er inte mot Gud! Jag kommer till er med ett klart bevis på min myndighet,

 • 44:20

  och jag ber min Herre och er Herre om skydd mot det onda som ni vill tillfoga mig.

 • 44:21

  Om ni inte tror mig, håll er då ifrån mig!"

 • 44:22

  [När Moses såg deras omedgörlighet] bad han till sin Herre [och sade]: "Dessa [människor] är djupt sjunkna i synd!"

 • 44:23

  Och [Gud befallde honom]: "De kommer att förfölja er; bege dig därför i väg med Mina tjänare under natten!

 • 44:24

  Och lämna havet stilla och kluvet bakom er; där skall [den förföljande] armén dränkas!"

 • 44:25

  Hur många trädgårdar, [vattnade av] källor, måste de inte överge,

 • 44:26

  och [vajande] sädesfält och ståtliga palats -

 • 44:27

  och de lyckliga och ombonade liv som hade varit deras!

 • 44:28

  Så [blev deras öde]! Och Vi lät andra ärva det [som de lämnade efter sig].

 • 44:29

  Men himlen och jorden fällde inga tårar över dem och de gavs ingen frist.

 • 44:30

  Så räddade Vi Israels barn från det förnedrande straffarbete

 • 44:31

  som Farao [lade på dem] - han var en förtryckare som gick till de värsta överdrifter. -

 • 44:32

  Ja, med [Vår] kunskap utvalde Vi dem [och satte dem] högre än jordens alla folk

 • 44:33

  och Vi gav dem tecken [på Vår nåd] vars klara innebörd var att de sattes på prov.

 • 44:34

  Dessa [nutida förnekare] säger:

 • 44:35

  "Vi skall dö denna första och enda gång och vi skall inte uppstå till nytt liv.

 • 44:36

  Men låt våra förfäder stå upp [och vittna] om det ni säger är sant."

 • 44:37

  Är de bättre än Tubba`s folk och deras föregångare som Vi lät gå under, förlorade som de var i sin synd?

 • 44:38

  Vi har inte skapat himlarna och jorden och allt som finns däremellan för Vårt nöjes skull;

 • 44:39

  nej, Vi har inte skapat dem utan en plan och ett syfte, men de flesta [människor] inser det inte.

 • 44:40

  ÅTSKILLNADENS dag [då de orättfärdiga skall skiljas från de rättfärdiga] är den utsatta tiden, då alla [skall samlas åter];

 • 44:41

  den Dag då vännen inte kan ingripa till förmån för sin vän och ingen kan få hjälp

 • 44:42

  utom den som Gud förbarmar Sig över; Han är den Allsmäktige, den Barmhärtige.

 • 44:43

  Det träd i vars frukt är död,

 • 44:44

  skall låta den hårdnackade förnekaren smaka sin frukt;

 • 44:45

  och den skall sjuda som smält koppar i hans inälvor,

 • 44:46

  sjuda som skållhett vatten.

 • 44:47

  [Och ett rop skall höjas:] "Grip honom och släpa honom rakt in i lågornas mitt;

 • 44:48

  häll sedan kokhett vatten över hans huvud som en [ytterligare] plåga.

 • 44:49

  Pröva på [detta straff], du som [på jorden] var den mäktige, den förnäme!

 • 44:50

  Det var detta som ni [alla] tvivlade på!"

 • 44:51

  Men de som fruktade Gud skall då [få njuta] i trygghet,

 • 44:52

  av [grönskande] lustgårdar och [porlande] källor,

 • 44:53

  klädda i siden och brokad, [vilande på högsäten] mitt emot varandra.

 • 44:54

  Sådan [skall deras lycka vara] och Vi skall ge dem mörkögda, oskuldsfulla unga kvinnor som sällskap.

 • 44:55

  Där skall de få de frukter som de önskar och frid och ro skall omge dem.

 • 44:56

  Döden skall inte nå dem där, sedan de förut dött döden på jorden och de har skonats från Eldens straff -

 • 44:57

  ett bevis på din Herres nåd - detta är den stora segern!

 • 44:58

  OCH VI har gjort denna [Skrift] lätt att förstå, [förmedlad] på ditt eget språk [Muhammad] för att de skall kunna ta den till sig.

 • 44:59

  Avvakta därför [det som skall komma]; även de skall avvakta.

Paylaş
Tweet'le