50 KAF

 • 50:1

  Qaf. VID denna ärorika Koran!

 • 50:2

  Men [om denna gåva som de borde ta emot med tacksamhet säger de att] de finner det märkligt att en varnare kommer till dem ur deras egna led; och de som förnekar sanningen säger: "Detta är besynnerligt!

 • 50:3

  Skulle vi, sedan vi dött och förmultnat, [uppstå till nytt liv]? En mycket osannolik återkomst!"

 • 50:4

  Vi är väl medvetna om att jorden bryter ner och löser upp [människornas döda kroppar], och Vi har en bok [där allt står skrivet].

 • 50:5

  Men när sanningen nu har kommit till dem förnekar de den, och så har de råkat i [fullständig] förvirring.

 • 50:6

  Ser de inte över sig himlen som Vi har byggt och utsmyckat, och där inte den minsta reva kan upptäckas?

 • 50:7

  Och jorden som Vi har brett ut och sänkt ned i den fast förankrade berg och där Vi låter sköna växter av alla slag spira

 • 50:8

  [Allt detta] bör öppna [människornas] ögon och tjäna till påminnelse för dem av [Våra] tjänare som vänder åter [till sin Herre] i ånger [över sina synder].

 • 50:9

  Och med [Vår] välsignelse sänder Vi ned regn från skyn och låter med detta trädgårdar växa upp och [fält med] brödsäd

 • 50:10

  och höga palmer med täta klasar av dadlar

 • 50:11

  för [Våra] tjänares försörjning. Så skänker Vi liv åt död jord [och] så skall Vi låta er stiga fram [till nytt liv].

 • 50:12

  Före dem [som nu förnekar uppståndelsen] förnekades den av Noas folk och folket i Ar-Rass och [stammarna] Thamud

 • 50:13

  och Aad och Farao och Lots bröder

 • 50:14

  och de som befolkade [Madyans] skogklädda dalar och Tubba`s folk; alla kallade de sändebuden för lögnare och så gick varningarna Jag gav dem i uppfyllelse.

 • 50:15

  Har den första skapelsen tröttat Oss? Nej, ingalunda! Men [omnämnandet av] en ny skapelse gör dem förvirrade.

 • 50:16

  VI HAR skapat människan och Vi vet vad hennes själ viskar till henne; ja, Vi är närmare henne än hennes egen halspulsåder.

 • 50:17

  När de två [änglarna som har till uppgift] att skriva ned [hennes ord och hennes handlingar] skriver, sittande på höger och vänster sida,

 • 50:18

  kommer inte ett ord över hennes läppar utan att en övervakare är hos henne, färdig [att skriva].

 • 50:19

  [När du, människa, ligger på ditt yttersta] skall dödskampen hjälpa dig att se sanningen i hela dess klarhet och allt det som du ville skjuta ifrån dig. -

 • 50:20

  Och [när] det blåses i basunen, är den Dag inne som Vi har varnat er för.

 • 50:21

  Och varje människa skall stiga fram med en [ängel] som leder henne och en [ängel] som vittnar,

 • 50:22

  [och Gud skall säga:] "Du ägnade inte en tanke åt denna [Stund], men Vi har lyft av bindeln [som täckte dina ögon] och i dag är din syn skarp."

 • 50:23

  Och [människans] ständige följeslagare skall säga: "Hos mig ligger allt [upptecknat och] klart."

 • 50:24

  [Då faller Guds dom:] "Kasta i helvetet var och en som framhärdade i att förneka sanningen,

 • 50:25

  som spärrade vägen för det goda, som kränkte andras rätt och sådde tvivel [i andra människors sinnen]

 • 50:26

  och som satte andra gudar vid Guds sida - kasta honom ned där pinan är som svårast!"

 • 50:27

  En vän som följde honom överallt [i livet] skall säga: "Herre, jag tvingade honom aldrig att göra det som är orätt; han hade gått vilse och drivit synden till dess yttersta gräns!"

 • 50:28

  [Och Gud] skall säga: "Träta inte inför Mig! Jag varnade er i tid.

 • 50:29

  Min dom står fast, och Jag tillfogar ingen [av Mina] tjänare orätt!"

 • 50:30

  Den Dagen skall Vi fråga helvetet: "Har du fått så många du kan ta emot?" Och dess svar blir: "Finns det fler?"

 • 50:31

  Och paradiset skall föras fram helt nära de gudfruktiga [och en röst skall säga:]

 • 50:32

  "Detta är vad som har lovats er, ni som ständigt hade Gud i tankarna och gjorde er möda att hålla [Hans bud],

 • 50:33

  som bävade inför den Nåderike, trots att Han inte kan ses eller förnimmas, och som återvände [till Honom] i ödmjukhet och med ånger i hjärtat [över sin synd]."

 • 50:34

  [Och de skall hälsas med orden:] "Stig in i fred [i paradiset]! Detta är den Dag som inte har något slut!"

 • 50:35

  Där [i paradiset] skall de få allt vad de önskar, och mer [väntar dem] hos Oss.

 • 50:36

  OCH HUR många släkten före dessa [människor som förnekar uppståndelsen] har Vi inte låtit gå under, [människor] mäktigare än de! De sökte i land efter land men fann ingen tillflykt [undan Vår vrede].

 • 50:37

  I detta ligger förvisso en påminnelse till den som har ett öppet sinne och som lyssnar uppmärksamt.

 • 50:38

  Vi har helt visst skapat himlarna och jorden och allt som finns däremellan under sex dagar - och detta tröttade Oss inte.

 • 50:39

  BÄR därför [Muhammad] med jämnmod vad de säger, och lova och prisa din Herre före solens uppgång och före [dess] nedgång,

 • 50:40

  och prisa Honom också under natten och efter varje bön.

 • 50:41

  Och lyssna [efter ropet] den Dag då roparen skall kalla från en plats helt nära,

 • 50:42

  [och människorna] skall höra det dån som [förebådar] sanningen; detta är den Dag då [de döda] skall stiga fram [ur sina gravar] -

 • 50:43

  det är Vi som skänker liv och skänker död, och Vi är målet för er färd -

 • 50:44

  den Dag då jorden rämnar omkring dem där de skyndar fram [till räkenskap och dom]; för Oss är det lätt att samla dem alla.

 • 50:45

  Vi vet vad de [som förnekar uppståndelsen] säger, och du [Muhammad] kan inte tvinga dem [att tro]; men varna med Koranens ord dem som fruktar Min varning!

Paylaş
Tweet'le