53 NECM

 • 53:1

  VID den sjunkande stjärnan!

 • 53:2

  Er landsman har inte gått vilse och han är alls inte besatt.

 • 53:3

  Och han talar inte av egen drift -

 • 53:4

  nej, [det är] uppenbarelsens ord,

 • 53:5

  som en av de allra mäktigaste lär honom,

 • 53:6

  [en ängel] stark och vis. Och han framträdde i sin verkliga skepnad

 • 53:7

  över horisonten;

 • 53:8

  därefter närmade han sig till dess han stod [svävande i luften]

 • 53:9

  på två båglängders avstånd eller ännu närmare.

 • 53:10

  Så uppenbarade [Gud] det han ville uppenbara för Sin tjänare.

 • 53:11

  Hjärtat tog inte miste på vad han såg;

 • 53:12

  ifrågasätter ni att han såg detta som han såg?

 • 53:13

  Ja, han såg honom ännu en gång

 • 53:14

  vid lotusträdet [nära] den yttersta gränsen,

 • 53:15

  intill [den ljuvliga] vilans lustgård;

 • 53:16

  och lotusträdet badade [i ett bländande ljus].

 • 53:17

  Han tog inte sina ögon [från synen] och inte heller försökte han se mer än vad han såg;

 • 53:18

  han fick ju se några av sin Herres största tecken.

 • 53:19

  HAR ni ägnat en tanke åt Al-Lat och Al-Uzza

 • 53:20

  och Manat, den tredje [som ni dyrkar]?

 • 53:21

  Förbehåller ni er alltså manlig, och tillskriver Honom kvinnlig avkomma?

 • 53:22

  Det är sannerligen en ojämn fördelning!

 • 53:23

  Nej, dessa [gudinnor] är ingenting annat än namn som ni och era förfäder har uppfunnit; Gud har aldrig gett tillstånd till detta. - De följer enbart lösa antaganden och vad som faller dem in. Men ändå har vägledningen från deras Herre nått dem.

 • 53:24

  Eller skall människan få allt vad hon önskar

 • 53:25

  Nej, [de som anropar krafter som de tror har del i Guds makt, skall veta att] allt i det kommande livet och i denna värld tillhör Gud.

 • 53:26

  Hur talrika änglarna i himlen än är, är deras förböner till ingen nytta, om inte Gud har gett Sitt tillstånd; och Han ger det till förmån för den Han vill och som funnit nåd inför Honom.

 • 53:27

  De som betraktar änglarna som kvinnliga väsen tror [i själva verket] inte på livet efter detta.

 • 53:28

  Om det har de ingen kunskap; de följer bara lösa antaganden, och lösa antaganden kan inte ersätta sanningen.

 • 53:29

  Vänd dig därför ifrån dem som försummar att åkalla Oss och vars hela intresse är riktat mot det jordiska livet [och dess fröjder];

 • 53:30

  där ligger summan av deras kunskap. Din Herre vet bäst vem som överger Hans väg och Han vet bäst vem som låter sig vägledas.

 • 53:31

  Allt det som himlarna rymmer och allt det som jorden bär tillhör Gud; Han kommer att straffa dem som gör ont med [det som svarar mot] deras handlingar och belöna dem som gör gott med det högsta goda.

 • 53:32

  De som avhåller sig från de grövsta synderna och från skamliga handlingar [skall se] - även om de begår mindre felsteg - [att] det inte finns någon gräns för din Herres förlåtelse. Han har full kännedom om er, från det att Han [först] skapade er av jord och från det att ni tog form i moderlivet. Påstå därför inte att ni är rena från synd! Han vet bäst vem som fruktar Honom.

 • 53:33

  VAD ANSER du om den som vänder sig ifrån [tron för att ge sig hän åt de jordiska fröjderna]

 • 53:34

  och som ger det minsta [möjliga av det han äger åt andra] och knotar till och med över detta

 • 53:35

  Har han kunskap om den verklighet som är dold för människorna, så att han kan se [in i framtiden]?

 • 53:36

  Eller har han inte fått veta något om Moses uppenbarelser

 • 53:37

  eller hört om Abraham, som troget fullgjorde [allt vad Gud befallde honom]?

 • 53:38

  [Eller hört] att det på ingen bärare av bördor skall läggas en annans börda

 • 53:39

  eller att ingenting skall tillerkännas människan utom det som hon har eftersträvat;

 • 53:40

  och att hon [en Dag] skall få se sina strävanden [i deras rätta ljus]

 • 53:41

  och därefter få sin fulla lön;

 • 53:42

  och att slutpunkten [för allt] är [återkomsten] till din Herre;

 • 53:43

  och att det är Han som ger er orsak att skratta och Han som ger er orsak att gråta;

 • 53:44

  och att det är Han som skänker död och Han som skänker liv;

 • 53:45

  och att Han har skapat de två könen, mankön och kvinnokön,

 • 53:46

  av en droppe utgjuten säd,

 • 53:47

  och att Han skall låta det nya livet träda fram;

 • 53:48

  och att det är Han som gör [människan] rik och [Han som] förmår [henne] att nöja sig med det hon har;

 • 53:49

  och att det är Han som är Hundstjärnans Herre;

 • 53:50

  och att Han lät det forna Aad gå under

 • 53:51

  liksom stammen Thamud - [de förintades] till sista man -

 • 53:52

  och före dem Noas folk - de var de syndigaste och mest hårdnackade [av alla] -

 • 53:53

  och de [städer] som Han kastade över ända

 • 53:54

  och täckte dem med det som täckte [dem].

 • 53:55

  Vilken av din Herres välgärningar vill du [människa] sätta i fråga?

 • 53:56

  DENNE [Profet] är en varnare liksom de som varnade i gångna tider.

 • 53:57

  [Stunden] som närmar sig kommer allt närmare,

 • 53:58

  [men] ingen annan än Gud kan dra undan [slöjan] som döljer den.

 • 53:59

  Förvånas ni över dessa ord

 • 53:60

  Skrattar ni [belåtet] i stället för att gråta,

 • 53:61

  och sträcker självsäkert på nacken

 • 53:62

  Fall ned inför Gud och tillbe [Honom]!

Paylaş
Tweet'le