54 KAMER

 • 54:1

  STUNDEN NÄRMAR sig och månen har rämnat!

 • 54:2

  Men om de [som förnekar sanningen] får se ett tecken, vänder de sig bort och säger: "Alltid dessa trollkonster!" -

 • 54:3

  De är beslutna att avvisa [sanningen] och följer [bara] vad de själva tycker och önskar. Men allt har sin fasta bestämmelse.

 • 54:4

  De har fått lyssna till berättelser som borde ha hållit dem tillbaka

 • 54:5

  [och] till djup visdom, men varningarna var till ingen nytta;

 • 54:6

  vänd dig därför ifrån dem. Den Dag då roparen kallar människorna till det okända,

 • 54:7

  kommer de att stiga ut ur sina gravar, stirrande i marken, och som svärmar av gräshoppor

 • 54:8

  skynda fram mot roparen, och de som förnekade sanningen skall säga: "Detta är en svart dag!"

 • 54:9

  FÖRE dem förnekade Noas folk [uppståndelsens] sanning; de beskyllde Vår tjänare för lögn och kallade honom besatt och drev bort honom.

 • 54:10

  Och han ropade till sin Herre: "De är starkare än jag; [Herre,] kom till min hjälp!"

 • 54:11

  Och Vi öppnade himlens portar och lät rikligt regn strömma [utan uppehåll],

 • 54:12

  och källor springa fram ur marken så att vattnen möttes - allt i enlighet med [Guds] beslut.

 • 54:13

  Och Vi räddade honom på [skeppet] som timrats av plankor och spik,

 • 54:14

  och det rörde sig fram [över havet] under Våra ögon; [detta var] belöningen till den som hade kallats lögnare.

 • 54:15

  Vi gjorde denna [katastrof] till ett tecken, [ett exempel för människorna] - finns det någon som bevarar den i minnet [och tar lärdom]?

 • 54:16

  Hur [hårt drabbade dem inte] Mitt straff, [de som inte fäste vikt vid] Mina varningar!

 • 54:17

  Vi har gjort Koranen lätt att minnas; finns det någon som bevarar [dess ord] i minnet [och tar lärdom]

 • 54:18

  STAMMEN Aad förnekade sanningen och hur [hårt drabbade dem inte] Mitt straff, [de som inte fäste vikt vid] Mina varningar!

 • 54:19

  [Till sist,] en lång och olycksdiger dag, sände Vi en rasande stormvind mot dem,

 • 54:20

  som grep tag i människorna, [kastade omkull dem och lämnade dem utsträckta på marken] som palmstubbar, uppryckta med rötterna.

 • 54:21

  Hur [hårt drabbade dem inte] Mitt straff, [de som inte fäste vikt vid] Mina varningar!

 • 54:22

  Vi har gjort Koranen lätt att minnas; finns det någon som bevarar [dess ord] i minnet [och tar lärdom]

 • 54:23

  [STAMMEN] Thamud trodde inte på de varningar [som Vi sände dem],

 • 54:24

  och de sade: "Skall vi följa en ensam [man] ur våra egna led? [Om vi gjorde så] skulle vi ha gått vilse eller förlorat förståndet!

 • 54:25

  Skulle det bland oss [alla] vara just han som utmärktes med den [gudomliga] påminnelsen [och inte en av våra mer förtjänta män]? Nej, han är ingenting annat än en fräck lögnare!"

 • 54:26

  [Och Gud sade till deras profet Salih:] "De skall snart få veta vem som är en fräck lögnare!

 • 54:27

  Vi skall nu låta kamelstoet löpa fritt för att sätta dem på prov; ge dig till tåls och se vad de företar sig.

 • 54:28

  Men säg dem att vattnet i brunnarna skall fördelas mellan dem - var och en måste vara där, när hans tur [att vattna sina djur] har kommit."

 • 54:29

  Men de tillkallade en man i stammen som åtog sig [att slakta kamelstoet] och han slaktade det på grymmaste sätt.

 • 54:30

  Hur [hårt drabbade dem inte] Mitt straff, [de som inte fäste vikt vid] Mina varningar!

 • 54:31

  Vi lät ett enda dån [- dånet av detta straff -] genljuda över dem, och där låg de som [en hög] torra störar till en inhägnad.

 • 54:32

  Vi har gjort Koranen lätt att minnas; finns det någon som bevarar [dess ord] i minnet [och tar lärdom]

 • 54:33

  LOTS folk [trodde inte heller] på [Våra] varningar;

 • 54:34

  [och] Vi sände över dem en orkan [av död och förintelse]. Men före gryningen räddade Vi Lot och dem som följde honom [i tron].

 • 54:35

  Vår nåd var med dem; så belönar Vi de tacksamma.

 • 54:36

  [Lot] varnade dem för Vårt stränga straff; men de trodde inte på varningarnas [allvar]

 • 54:37

  och försökte förmå honom att utlämna sina gäster [till dem]. Då slog Vi dem med blindhet. "Pröva då på Mitt straff, [ni som inte fäste vikt vid] Mina varningar!"

 • 54:38

  Och en morgon, tidigt, drabbade dem det slutliga straffet.

 • 54:39

  "Pröva nu på Mitt straff, [ni som inte fäste vikt vid] Mina varningar!"

 • 54:40

  Vi har gjort Koranen lätt att minnas; finns det någon som bevarar [dess ord] i minnet [och tar lärdom]

 • 54:41

  [Även] Faraos folk varnades;

 • 54:42

  [och då] de avvisade alla Våra tecken straffade Vi dem med den överväldigande styrkan hos en allsmäktig Gud, som ingen kan motstå.

 • 54:43

  ÄR DÅ de bland er som förnekar sanningen bättre än de [forna folk som här har nämnts], eller har [äldre tiders] böcker med nedtecknad gudomlig visdom förklarat er oskyldiga?

 • 54:44

  Kanske säger de: "Vi är alla [eniga i vår åsikt och följaktligen] är det vi som måste vinna?"

 • 54:45

  [Nej,] skaran [av förnekare] skall besegras och skall tvingas göra helt om och fly.

 • 54:46

  Men den Yttersta stunden är den tid då de är kallade att inställa sig, och denna Stund [kommer att för dem betyda] det djupaste elände och den bittraste sorg.

 • 54:47

  Då skall de obotfärdiga syndarna [inse att] de gick vilse och [att] deras förstånd svek dem.

 • 54:48

  Den Dag då de släpas på sina ansikten in i Elden [skall de höra en röst:] "Pröva på dess heta famntag!"

 • 54:49

  ALLT har Vi skapat med rätta mått

 • 54:50

  och Vår befallning [och dess omsättning i verklighet] är ett och detsamma - ett ögonblickligt skeende.

 • 54:51

  Era likar [i synd och förnekelse bland tidigare folk] lät Vi gå under; finns det någon som bevarar detta i minnet [och tar lärdom]

 • 54:52

  Alla deras handlingar omtalas i [äldre tiders] böcker med nedtecknad gudomlig visdom;

 • 54:53

  allt är redovisat, stort som smått.

 • 54:54

  De rättfärdiga skall vistas i lustgårdar [vattnade av] bäckar.

 • 54:55

  [Och de skall] ta plats inför en allsmäktig Konung i sanningens [församling].

Paylaş
Tweet'le