68 KALEM

 • 68:1

  Nun. VID PENNAN och det som skrivs ned!

 • 68:2

  Tack vare din Herres nåd är du inte besatt!

 • 68:3

  Helt visst kommer din belöning att vara i evighet.

 • 68:4

  Ditt liv och ditt handlande är ett lysande [exempel],

 • 68:5

  och du skall se - och [dina fiender] skall se -

 • 68:6

  vem av er som har förlorat förståndet.

 • 68:7

  Din Herre vet bäst vem som har vikit av från Hans väg, och Han vet bäst vem som följer Hans ledning.

 • 68:8

  Hör därför inte på dem som förnekar sanningen;

 • 68:9

  de skulle vilja att du gick dem till mötes för att då visa sig tillmötesgående [mot dig].

 • 68:10

  Och lyssna inte till den som är färdig att svära på allt

 • 68:11

  och springer med skvaller och illvilligt förtal,

 • 68:12

  som motarbetar det goda, överträder alla förbud [och] syndar [av vana],

 • 68:13

  grov i sättet och omåttlig [och] därtill av tvivelaktig härkomst.

 • 68:14

  [Högmodig över] sin rikedom och sina [talrika] söner

 • 68:15

  säger han, när han hör Våra budskap läsas upp: "[Detta är ingenting annat än] sagor från förfädernas tid!"

 • 68:16

  På hans panna skall Vi bränna in skammens och vanärans brännmärke!

 • 68:17

  Vi har satt [dessa människor] på prov, liksom Vi satte ägarna till en fruktträdgård på prov, när de svor att de skulle skörda [dess frukt] följande morgon

 • 68:18

  utan att göra förbehåll [för Guds vilja].

 • 68:19

  Medan de sov, kom en [besökare sänd] av din Herre; han gick ronden [runt fruktträdgården]

 • 68:20

  och följande morgon låg [den] tom som ett redan skördat sädesfält.

 • 68:21

  I gryningen ropade de till varandra:

 • 68:22

  "Vi bör gå tidigt till trädgården om vi vill skörda [frukten]!"

 • 68:23

  Och när de gick sade de sinsemellan med låg röst:

 • 68:24

  "I dag får ingen fattiglapp komma in och störa oss!"

 • 68:25

  Och de begav sig tidigt i väg, beslutna att genomföra vad de hade föresatt sig.

 • 68:26

  Men när de fick se [trädgården] sade de: "Vi måste ha tagit fel väg!"

 • 68:27

  [Men när de insåg vad som hänt ropade de:] "Vi har blivit ruinerade!"

 • 68:28

  Den förnuftigaste av dem sade: ”Jag sa' er ju att ni skulle prisa Gud.”

 • 68:29

  Och de svarade: "Stor är vår Herre i Sin härlighet! Vi har sannerligen gjort orätt!"

 • 68:30

  Och de överföll varandra med förebråelser.

 • 68:31

  [Till sist] sade de: "Vår olycka var att vi gick för långt!

 • 68:32

  Kanske ger oss vår Herre något ännu bättre än det [som vi har förlorat] - till vår Herre vänder vi vår håg, till honom sätter vi vårt hopp!"

 • 68:33

  SÅDANT är Vårt straff [i denna värld]. Men det straff [som väntar syndarna] i det kommande livet är sannerligen hårdare - om de bara visste...!

 • 68:34

  [Men] på de gudfruktiga väntar lycksalighetens lustgårdar hos deras Herre;

 • 68:35

  eller skulle Vi behandla dem som har underkastat sig Vår vilja på samma sätt som de obotfärdiga syndarna

 • 68:36

  Hur är det fatt med ert omdöme?

 • 68:37

  Eller har ni en Skrift som ni studerar

 • 68:38

  där [det sägs] att ni skall ha det som ni [själva] väljer?

 • 68:39

  Eller har ni fått ett högtidligt löfte av Oss, gällande till Uppståndelsens dag, att låta er själva fälla avgörandet

 • 68:40

  Fråga dem vem av dem som borgar för detta;

 • 68:41

  Har de några som är med dem i detta, låt dem då kalla på dem, om de har talat sanning.

 • 68:42

  [Påminn dem om] den Dag då allt som varit djupast dolt skall dras fram i ljuset och de kommer att uppmanas att falla ned [inför Gud] men förmår inte göra det.

 • 68:43

  [De skall stå] med sänkta huvuden, överväldigade av skam, eftersom de redan [i livet], friska [till kropp och själ], uppmanades att falla ned [inför Honom men vägrade].

 • 68:44

  Lämna nu åt Mig [att ta itu med] dem som förnekar sanningen i detta budskap; Vi skall föra dem mot undergången steg för steg, utan att de inser vad [som sker];

 • 68:45

  Jag ger dem ett uppskov, men Min plan ligger fast.

 • 68:46

  Eller begär du en avgift av dem [för att framföra ditt budskap], så att de nu tyngs av skuldbördor

 • 68:47

  Eller har de [sådan kunskap om] den verklighet som är dold för människor att de [kan] skriva ned [vad de vet]?

 • 68:48

  HA därför tålamod, [Muhammad,] och avvakta din Herres dom och var inte som han som slukades av en väldig fisk och som anropade [sin Herre], medan vreden [mot hans motspänstiga landsmän ännu] kokade inom honom.

 • 68:49

  Och om inte hans Herre hade inneslutit honom i Sin nåd, skulle han ha kastats upp på den öde stranden, tyngd av sin skuld.

 • 68:50

  Men Gud hade utvalt honom och gjort honom till en av de rättfärdiga.

 • 68:51

  [Ha tålamod] även om de som förnekar sanningen kastar så hätska blickar mot dig, när de får höra [stycken av] Koranen [att de så när får dig att förlora fattningen] och säger: "Han är sannerligen galen!"

 • 68:52

  Denna [Koran] är ingenting mindre än en påminnelse till alla folk.

Paylaş
Tweet'le