69 HAKKA

 • 69:1

  SANNINGENS stund [skall komma]!

 • 69:2

  Vad betyder Sanningens stund

 • 69:3

  Och vad kan låta dig förstå vad Sanningens stund betyder?

 • 69:4

  [STAMMARNA] Thamud och Aad ville inte tro på det dundrande slaget.

 • 69:5

  Thamudenerna begravdes av ett jordskalv;

 • 69:6

  och vad [stammen] Aad beträffar utplånades den av en piskande stormvind med iskyla,

 • 69:7

  som Han lät rasa mot dem utan uppehåll i sju nätter och åtta dagar. Där kunde man se människorna ligga utsträckta [på marken] som urgröpta palmstubbar.

 • 69:8

  Kan du [nu] finna några spår efter dem

 • 69:9

  Och Farao och [folken] som levde före honom och [människorna i] de ödelagda [städerna] bar [alla på en tung börda av] synd.

 • 69:10

  När de satte sig upp mot sin Herres sändebud, straffade Han dem med fruktansvärd stränghet.

 • 69:11

  När vattenmassorna sprängde alla hinder lät Vi arken bära er.

 • 69:12

  Den skulle bli ett tecken och en påminnelse för er, som varje uppmärksam lyssnare bevarar i sitt hjärta.

 • 69:13

  Och när domedagsbasunen ljuder - en enda gång -

 • 69:14

  och jordytan och bergen lyfts upp och krossas i en enda stöt,

 • 69:15

  den Dagen har det kommit som måste komma.

 • 69:16

  Och himlen - som har blivit skör - skall brista

 • 69:17

  och änglarna [skall stiga fram] från alla håll och över dem skall åtta [bärare] den Dagen bära din Herres tron.

 • 69:18

  Den Dagen kommer ni att undergå [rannsakan och dom] och ingenting, som ni höll hemligt, skall förbli dolt.

 • 69:19

  Och den som får ta emot sin bok med höger hand skall ropa: "Kom! Läs [vad som står] i min bok!

 • 69:20

  Jag visste att jag [en dag] skulle kallas att avlägga räkenskap!"

 • 69:21

  Han skall leva, salig,

 • 69:22

  i ett himmelskt paradis,

 • 69:23

  där [alla] frukter är [lockande] nära.

 • 69:24

  [Han och hans medbröder skall uppmanas:] "Ät och drick av hjärtans lust! [Detta är lönen] för de [goda handlingar] som ni sände framför er!"

 • 69:25

  Men den som får ta emot sin bok med vänster hand skall säga: "Ack, om jag ändå hade sluppit se min bok

 • 69:26

  och fått förbli i okunnighet om denna räkenskap över mitt [liv]!

 • 69:27

  Om ändå detta hade varit slutet!

 • 69:28

  Ingen nytta har jag av allt det som jag ägde!

 • 69:29

  Mina argument har mist all styrka!"

 • 69:30

  [Då skall befallningen ges:] "Grip honom och slå honom i en krage av järn

 • 69:31

  och låt helvetets lågor sveda honom.

 • 69:32

  Kedja därefter ihop honom [med andra syndare] i en kedja vars längd är sjuttio alnar;

 • 69:33

  han ville nämligen inte tro på Guds höga majestät,

 • 69:34

  och uppmanade ingen att ge den fattige att äta.

 • 69:35

  Därför har han här i dag ingen vän

 • 69:36

  och får ingen annan föda än sådana motbjudande anrättningar

 • 69:37

  som bara syndarna kan svälja."

 • 69:38

  VID allt det som ni kan urskilja

 • 69:39

  och vid det som ni inte kan urskilja!

 • 69:40

  Förvisso är detta ett ädelt Sändebuds ord,

 • 69:41

  inte ord av en poet - få är de ting ni tror på! -

 • 69:42

  Inte heller ord av en spåman - få är de ting ni ägnar eftertanke åt!

 • 69:43

  [Detta är] en uppenbarelse från världarnas Herre!

 • 69:44

  Om han [som fått uppenbarelserna sig anförtrodda hade tillfogat] några ord och påstått att de var Våra,

 • 69:45

  skulle Vi ha gripit hans högra hand

 • 69:46

  och sedan ha skurit upp hans kroppspulsåder.

 • 69:47

  Ingen av er hade då kunnat rädda honom!

 • 69:48

  [Denna Koran] är helt visst en påminnelse till dem som fruktar Gud och ständigt har Honom för ögonen.

 • 69:49

  Vi vet att det bland er finns de som kommer att förneka [den]

 • 69:50

  och detta kommer att orsaka förnekarna [själva] bitter grämelse.

 • 69:51

  Helt visst är den den absoluta Sanningen.

 • 69:52

  Prisa därför din Herres namn, omstrålat av makt och härlighet!

Paylaş
Tweet'le