71 NUH

 • 71:1

  VI SÄNDE Noa till hans folk med uppdraget: "Varna ditt folk, innan ett plågsamt straff drabbar dem!"

 • 71:2

  [Och Noa] sade: "Jag har kommit, mitt folk, för att varna er klart och entydigt:

 • 71:3

  dyrka Gud och frukta Honom! Och lyd mig!

 • 71:4

  Då skall Gud förlåta er era synder och ge er uppskov till en tid [som Han] har fastställt - när den är inne, kan den inte uppskjutas - om ni [bara] visste...!"

 • 71:5

  [Noa bad till Gud och] sade: "Herre! Jag har talat till mitt folk natt och dag,

 • 71:6

  men mina uppmaningar har bara lett till att de alltmer drar sig undan.

 • 71:7

  Och varje gång jag kallar dem [till tron] för att Du skall ge dem Din förlåtelse, sätter de fingrarna i öronen och sveper kläderna tätare om sig, och de förskansar sig i envishet och högmod.

 • 71:8

  Jag har vädjat till dem med hög röst

 • 71:9

  och talat offentligt till dem på allmän plats, och jag har talat med dem i förtrolighet

 • 71:10

  och sagt dem: 'Be er Herre om förlåtelse för era synder! Han förlåter och förlåter på nytt;

 • 71:11

  Han skall låta himlen sända er rikligt regn

 • 71:12

  och föröka er rikedom och era söners [antal] och skänka er trädgårdar, vattnade av bäckar.

 • 71:13

  Hur är det fatt med er? Ni håller inte Gud i ära så som Han i Sitt höga majestät bör äras!

 • 71:14

  Det är Han som har skapat er steg för steg!

 • 71:15

  Ser ni inte att Gud har skapat sju himlar, som välver sig över varandra,

 • 71:16

  och satt ibland dem månen [som lyser med lånat] ljus och solen som en sprakande fackla?

 • 71:17

  Gud har låtit er växa upp som plantor ur jorden;

 • 71:18

  med den skall Han sedan låta er återförenas [och till slut] skall Han låta er träda fram [ur den på nytt] i uppståndelsens [ögonblick].

 • 71:19

  Och Gud har brett ut jordens [yta] för er som en matta,

 • 71:20

  för att ni skall kunna färdas över den på vägar och stigar.'”

 • 71:21

  Noa sade [vidare]: "Herre! De lyssnar inte till mig men följer den som [stoltheten över stora] rikedomar och [många] söner driver allt närmare undergången.

 • 71:22

  De har gjort upp en slug plan

 • 71:23

  och säger [till varandra]: 'Låt oss aldrig överge våra gudar – varken Wadd, Suwa, Yaghuth, Ya'uq eller Nasr!'

 • 71:24

  På detta sätt har de lett många vilse. Herre! Låt dessa orättfärdiga [människor] gå vidare från misstag till misstag!"

 • 71:25

  De dränktes på grund av sina synder och [en Dag] skall de ledas in i Elden, och de kommer inte att finna en annan hjälpare än Gud.

 • 71:26

  Och Noa [sade till Gud]: "Herre! Låt ingen av dem som förnekar sanningen bli kvar på jorden;

 • 71:27

  om Du låter dem bli kvar, kommer de att leda Dina tjänare vilse och de kan inte lämna i arv annat än [ytterligare] sedligt fördärv och gudlöshet.

 • 71:28

  Herre! Skänk oss Din förlåtelse - mig och mina föräldrar och de troende som stiger in i mitt hus och alla troende män och kvinnor! Och låt de orättfärdiga gå allt snabbare mot sin undergång!"

Paylaş
Tweet'le