72 CİN

 • 72:1

  Säg [Muhammad]: ”Det har uppenbarats för mig att en skara av osynliga väsen fick lyssna till [Koranen], och [att] de sade [till de sina]: 'Vi har lyssnat till en märklig uppläsning,

 • 72:2

  som leder [lyssnaren] till kunskap om rätt och orätt. Vi tror på dess [ord] och vi skall inte sätta gudar vid vår Herres sida.

 • 72:3

  Låt Vår Herres namn hållas högt i ära, Han som aldrig haft en ledsagerska vid Sin sida och inte har [avlat] någon son!

 • 72:4

  Den dåraktigaste av oss brukade göra oerhörda [påståenden] om Gud,

 • 72:5

  och förr trodde vi att varken människorna eller de osynliga väsendena skulle yttra lögner om Gud.

 • 72:6

  Men det fanns människor som hade för vana att anropa några av de osynliga väsendena om skydd, och kom på så sätt deras högmod att växa,

 • 72:7

  och de trodde, liksom ni har trott, att Gud inte skulle sända någon ytterligare [profet].

 • 72:8

  Vi försökte nå himlen [för att utforska dess hemligheter], men där fann vi mäktiga väktare och flammor av eld;

 • 72:9

  och vi [försökte] komma till de platser där vi brukade lyssna, men den som nu vill lyssna kommer att finna [att] en flamma av eld ligger i beredskap för honom.

 • 72:10

  Vi vet inte om de som lever på jorden skall få det onda [på sin lott] eller om deras Herre vill [ge dem] kunskap om rätt och orätt.

 • 72:11

  Bland oss finns de som vill göra det rätta och andra som har mindre intresse för det rätta; ja, vi har alltid varit delade i olika grupper.

 • 72:12

  Men vi har insett att vi inte kan trotsa Guds [vilja] på jorden och inte heller komma undan den genom att fly.

 • 72:13

  Och efter att [nu] ha fått höra om vägledningen, tror vi på den; den som tror på sin Herre behöver inte vara rädd att [hans förtjänster] skall frånkännas honom eller [att han skall få lida annan] orätt.

 • 72:14

  Bland oss finns [nu] de som har underkastat sig Guds vilja och de som går det ondas väg. De som har underkastat sig Guds vilja är de som sökte kunskap om rätt och orätt;

 • 72:15

  men de som väljer att gå det ondas väg skall bli bränsle för helvetets [ugnar]!'”

 • 72:16

  OM DE [som förnekar Oss] hade slagit in på den raka vägen, skulle Vi helt visst ha skänkt dem regn i riklig mängd

 • 72:17

  för att pröva deras [villighet att tacka Oss för Våra gåvor]. Och den som vägrar att åkalla sin Herre skall Han utlämna åt ett straff från vilket ingen lindring ges.

 • 72:18

  All dyrkan tillkommer Gud; anropa därför ingen vid sidan av Honom!

 • 72:19

  Men när Guds tjänare reser sig för att anropa Honom tränger massorna på [som om de ville övermanna honom].

 • 72:20

  Säg: "Jag anropar ingen annan än min Herre och jag sätter ingen vid Hans sida."

 • 72:21

  Säg: "Jag har ingen makt över er och kan inte vålla er skada; inte heller [kan jag] förmå er att följa den raka vägen."

 • 72:22

  Säg: "Ingen kan skydda mig mot Gud och jag kan heller inte finna en tillflykt undan Honom,

 • 72:23

  om [jag] inte förkunnar vad Gud [befaller mig att förkunna] och framför [alla] Hans budskap." Och på den som visar olydnad mot Gud och Hans Sändebud väntar helvetets eld och i den skall han [och hans likar] förbli till evig tid.

 • 72:24

  När de [som sätter gudar vid Guds sida] till sist får skåda [straffet], som de varnades för; skall de inse vilka som hade det svagaste stödet och var obetydligast till antalet [- de eller de troende]!

 • 72:25

  Säg: "Jag vet inte om det som har lovats er är nära förestående eller om min Herre skall skjuta upp det."

 • 72:26

  Han känner det som är dolt för människor, men Han låter ingen få insikt i Sina hemligheter

 • 72:27

  utom det sändebud som Han [utser till detta]. Och då sätter Han ut vakter framför och bakom sändebudet,

 • 72:28

  för att det skall vara uppenbart att [han såväl som de andra sändebuden] har kunnat framföra sin Herres budskap. Allt som berör dem har Han under uppsikt och Han håller räkning på allt [i Sin skapelse].

Paylaş
Tweet'le