15 HİCİR

 • 15:1

  Alif Lam Ra. (A. L. R). Hizi ni Aya za Kitabu na Qur'ani inayo bainisha.

 • 15:2

  HUENDA ikawa walio kufuru wakatamani wange kuwa Waislamu.

 • 15:3

  Waache wale, na wastarehe, na iwazuge tamaa. Watakuja jua.

 • 15:4

  Na hatukuuangamiza mji wowote ule ila ulikuwa na muda wake maalumu.

 • 15:5

  Hawawezi watu wowote kuitangulia ajali yao, wala kuchelewa.

 • 15:6

  Na walisema: Ewe uliyeteremshiwa Ukumbusho! Hakika wewe ni mwendawazimu.

 • 15:7

  Mbona hutuletei Malaika ikiwa wewe ni miongoni mwa wasemao kweli?

 • 15:8

  Sisi hatuwateremshi Malaika ila kwa sababu ya haki, na hapo hawatapewa muhula.

 • 15:9

  Hakika Sisi ndio tulio teremsha Ukumbusho huu, na hakika Sisi ndio tutao ulinda.

 • 15:10

  Na hakika tulikwisha watumia Mitume mataifa ya mwanzo.

 • 15:11

  Na hakuwafikia Mtume ila walimkejeli.

 • 15:12

  Na kama hivi ndivyo tunavyo ingiza katika nyoyo za wakosefu.

 • 15:13

  Hawayaamini haya, na hali ya kuwa umekwisha wapitia mfano wa watu wa kale.

 • 15:14

  Na lau tungeli wafungulia mlango wa mbingu, wakawa wanapanda,

 • 15:15

  Basi wangeli sema: Macho yetu yamelevywa, bali sisi wenyewe tumerogwa.

 • 15:16

  Na hakika tumeweka katika mbingu vituo vya sayari, na tumezipamba kwa wenye kuangalia.

 • 15:17

  Na tumezilinda na kila shetani afukuzwaye.

 • 15:18

  Isipo kuwa mwenye kusikiliza kwa kuibia, naye hufuatwa na kijinga cha moto kinacho onekana.

 • 15:19

  Na ardhi tumeitandaza na humo tumeweka milima, na tumeotesha kila kitu kwa kiasi chake.

 • 15:20

  Na tumekujaalieni humo vitu vya maisha yenu, na ya hao ambao nyinyi sio wenye kuwaruzuku.

 • 15:21

  Na hakuna chochote ila asili yake inatokana na Sisi; wala hatukiteremshi ila kwa kipimo maalumu.

 • 15:22

  Na tunazipeleka pepo za kupandishia, na tunateremsha kutoka mbinguni maji, kisha tukakunywesheni maji hayo. Wala si nyinyi mnayo yaweka.

 • 15:23

  Na Sisi ndio tunao huisha na tunao fisha. Na Sisi ndio Warithi.

 • 15:24

  Na tunawajua walio tangulia katika nyinyi, na tunawajua walio taakhari.

 • 15:25

  Na hakika Mola wako Mlezi ndiye atakaye wakusanya. Hakika Yeye ni Mwenye hikima na Mjuzi.

 • 15:26

  Na tulimuumba mtu kwa udongo unao toa sauti, unao tokana na matope yaliyo tiwa sura.

 • 15:27

  Na majini tuliwaumba kabla kwa moto wa upepo umoto.

 • 15:28

  Na Mola wako Mlezi alipo waambia Malaika: Hakika Mimi nitamuumba mtu kwa udongo unao toa sauti, unao tokana na matope yaliyo tiwa sura.

 • 15:29

  Basi nitakapo mkamilisha na nikampulizia roho yangu, basi mumwangukie kumsujudia.

 • 15:30

  Basi Malaika wote pamoja walimsujudia,

 • 15:31

  Isipo kuwa Iblisi. Yeye alikataa kuwa pamoja na walio sujudu.

 • 15:32

  (Mwenyezi Mungu) akasema: Ewe Iblisi! Una nini hata hukuwa pamoja na walio sujudu?

 • 15:33

  Akasema: Haiwi mimi nimsujudie mtu uliye muumba kwa udongo unao toa sauti, unao tokana na matope yenye sura.

 • 15:34

  (Mwenyezi Mungu) akasema: Basi toka humo, kwani hakika wewe ni maluuni!

 • 15:35

  Na hakika juu yako ipo laana mpaka Siku ya Malipo.

 • 15:36

  Akasema (Iblisi): Mola wangu Mlezi! Nipe muhula mpaka siku watapo fufuliwa.

 • 15:37

  (Mwenyezi Mungu) akasema: Hakika wewe ni katika walio pewa muhula

 • 15:38

  Mpaka siku ya wakati maalumu.

 • 15:39

  Akasema: Mola wangu Mlezi! Ilivyo kuwa umenitia makosani, basi nahakikisha nitawazaini hapa duniani na nitawapoteza wote,

 • 15:40

  Ila waja wako walio safika.

 • 15:41

  Akasema: Hii Njia ya kujia kwangu Iliyo Nyooka.

 • 15:42

  Hakika waja wangu, wewe hutakuwa na mamlaka juu yao, isipo kuwa wale wapotofu walio kufuata.

 • 15:43

  Na bila shaka Jahannamu ndipo pahali pao walipo ahidiwa wote.

 • 15:44

  Ina milango saba; na kwa kila mlango iko sehemu walio tengewa.

 • 15:45

  Hakika wachamngu watakuwa katika Mabustani na chemchem.

 • 15:46

  (Wataambiwa:) Ingieni kwa salama na amani.

 • 15:47

  Na tutaondoa chuki iliyo kuwamo vifuani mwao, wawe ndugu juu ya viti vya enzi wameelekeana.

 • 15:48

  Humo hayatawagusa machofu, wala hawatatolewa humo.

 • 15:49

  Waambie waja wangu ya kwamba Mimi ndiye Mwenye kusamehe, Mwenye kurehemu.

 • 15:50

  Na kwamba adhabu yangu ndio adhabu iliyo chungu!

 • 15:51

  Na uwape khabari za wageni wa Ibrahim.

 • 15:52

  Walipo ingia kwake na wakasema: Salama! Yeye akasema: Hakika sisi tunakuogopeni.

 • 15:53

  Wakasema: Usiogope. Sisi tunakubashiria kijana mwenye ujuzi.

 • 15:54

  Akasema: Mnanibashiria nami uzee umenishika! Basi kwa njia gani mnanibashiria?

 • 15:55

  Wakasema: Tunakubashiria kwa haki; basi usiwe miongoni mwa wanao kata tamaa.

 • 15:56

  Akasema: Na nani anaye kata tamaa na rehema ya Mola wake Mlezi ila wale walio potea?

 • 15:57

  Akasema: Hebu nini amri yenu, enyi wajumbe?

 • 15:58

  Wakasema: Hakika sisi tumetumwa kwa kaumu ya wakosefu!

 • 15:59

  Isipo kuwa walio mfuata Luut'i. Bila ya shaka sisi tutawaokoa hao wote.

 • 15:60

  Ila mkewe. Tunakadiria huyo atakuwa miongoni watao bakia nyuma.

 • 15:61

  Basi wale wajumbe walipo fika kwa Luut'i,

 • 15:62

  Alisema (Luut'i): Hakika nyinyi ni watu msio juulikana.

 • 15:63

  Wakasema: Bali sisi tumekuletea yale waliyo kuwa wakiyafanyia shaka.

 • 15:64

  Na tumefika kwako kwa Haki, na hakika sisi tunasema kweli.

 • 15:65

  Basi ondoka na ahli zako usiku ungalipo, nawe ufuate nyuma yao, wala yeyote kati yenu asigeuke nyuma. Na mwende mnapo amrishwa.

 • 15:66

  Na tukamfunulia hukumu hiyo, ya kwamba hata wa mwisho wao hao ikifika asubuhi atakuwa kesha katiliwa mbali.

 • 15:67

  Na wakaja watu wa mji ule nao furahani.

 • 15:68

  Akasema: Hakika hawa wageni wangu, basi msinifedheheshe.

 • 15:69

  Na mcheni Mwenyezi Mungu, wala msinihizi.

 • 15:70

  Wakasema: Sisi hatukukukataza usimkaribishe yeyote?

 • 15:71

  Akasema: Hawa binti zangu, ikiwa nyinyi ni watendaji.

 • 15:72

  Naapa kwa umri wako! Hakika hao walikuwa katika ulevi wao, wakihangaika ovyo.

 • 15:73

  Ukelele ukawatwaa wakipambaukiwa.

 • 15:74

  Na tukaigeuza nchi juu chini, na tukawanyeshea mvua ya mawe ya udongo wa Motoni.

 • 15:75

  Hakika katika hayo zipo ishara kwa waaguzi.

 • 15:76

  Na miji hii ipo kwenye njia inayo pitiwa.

 • 15:77

  Hakika katika hayo ipo ishara kwa Waumini.

 • 15:78

  Na hakika watu wa Kichakani walikuwa wenye kudhulumu.

 • 15:79

  Kwa hivyo tukawaadhibu. Na nchi mbili hizi ziko kwenye njia ilio wazi.

 • 15:80

  Na bila ya shaka wakaazi wa Hijr waliwakanusha Mitume.

 • 15:81

  Na tuliwapa ishara zetu, nao wakazipuuza.

 • 15:82

  Nao walikuwa wakichonga majumba katika milima kwa amani.

 • 15:83

  Basi ukelele ukawatwaa asubuhi.

 • 15:84

  Hayakuwafaa waliyo kuwa wakiyachuma.

 • 15:85

  Na hatukuziumba mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake ila kwa ajili ya Haki. Na hakika Kiyama kitafika. Basi samehe msamaha mzuri.

 • 15:86

  Hakika Mola wako Mlezi ndiye Muumbaji Mjuzi.

 • 15:87

  Na tumekupa Aya saba zinazo somwa mara kwa mara, na Qur'ani Tukufu.

 • 15:88

  Usivitumbulie macho yako vitu tulivyo waneemesha makundi fulani kati yao, wala usiwahuzunikie. Na wainamishie bawa lako (la huruma) Waumini.

 • 15:89

  Na sema: Hakika mimi ni mwonyaji mwenye kubainisha.

 • 15:90

  Kama hivyo tuliwateremshia walio gawa,

 • 15:91

  Ambao wakaifanya Qur'ani vipande vipande.

 • 15:92

  Basi Naapa kwa Mola wako Mlezi! Tutawahoji wote,

 • 15:93

  Kwa waliyo kuwa wakiyatenda.

 • 15:94

  Basi wewe yatangaze uliyo amrishwa, na jitenge na washirikina.

 • 15:95

  Hakika Sisi tunatosha kukukinga na wanao kejeli.

 • 15:96

  Hao wanao fanya kuwa pamoja na Mwenyezi Mungu yupo mungu mwingine. Basi, watakuja jua!

 • 15:97

  Na Sisi tunajua kwa hakika kuwa wewe kifua chako kinaona dhiki kwa hayo wayasemayo.

 • 15:98

  Basi mtakase Mola wako Mlezi kwa kumhimidi, na uwe miongoni wanao msujudia.

 • 15:99

  Na muabudu Mola wako Mlezi mpaka ikufikie Yakini.

Paylaş
Tweet'le