26 ŞUARA

 • 26:1

  T'aa Siin Miim. (T'. S. M.)

 • 26:2

  Hizi ni Aya za Kitabu kinacho bainisha.

 • 26:3

  Huenda labda ukajikera nafsi yako kwa kuwa hawawi Waumini.

 • 26:4

  Tunge penda tungeli wateremshia kutoka mbinguni Ishara zikanyenyekea shingo zao.

 • 26:5

  Wala hauwafikii ukumbusho mpya kutoka kwa Arrahman ila wao hujitenga nao.

 • 26:6

  Kwa yakini wamekanusha; kwa hivyo zitakuja wafikia khabari za yale waliyo kuwa wakiyafanyia mzaha.

 • 26:7

  Je! Hawakuiona ardhi, mimea mingapi tumeiotesha humo, ya kila namna nzuri?

 • 26:8

  Hakika katika haya zipo Ishara. Lakini wengi wao hawakuwa wenye kuamini.

 • 26:9

  Na hakika Mola wako Mlezi ndiye Yeye Mwenye nguvu Mwenye kurehemu.

 • 26:10

  Na Mola wako Mlezi, alipo mwita Musa, akamwambia: Fika kwa watu madhaalimu,

 • 26:11

  Watu wa Firauni. Hawaogopi?

 • 26:12

  Akasema: Hakika mimi nachelea wasinikanushe.

 • 26:13

  Na kifua changu kina dhiki, na ulimi wangu haukunjuki vyema. Basi mtumie ujumbe Harun.

 • 26:14

  Na wao wana kisasi juu yangu, kwa hivyo naogopa wasije kuniuwa.

 • 26:15

  Akasema: Siyo hivyo kabisa! Nendeni na miujiza yetu. Hakika Sisi tu pamoja nanyi, tunasikiliza.

 • 26:16

  Basi mfikieni Firauni na mwambieni: Hakika sisi ni Mitume wa Mola Mlezi wa walimwengu wote.

 • 26:17

  Waachilie Wana wa Israili wende nasi.

 • 26:18

  (Firauni) akasema: Sisi hatukukulea wewe utotoni, na ukakaa kwetu katika umri wako miaka mingi?

 • 26:19

  Na ukatenda kitendo chako ulicho tenda, nawe ukawa miongoni mwa wasio na shukrani?

 • 26:20

  (Musa) akasema: Nilitenda hayo hapo nilipo kuwa miongoni mwa wale walio potea.

 • 26:21

  Basi nikakukimbieni nilipo kuogopeni, tena Mola wangu Mlezi akanitunukia hukumu, na akanijaalia niwe miongoni mwa Mitume.

 • 26:22

  Na hiyo ndiyo neema ya kunisumbulia, na wewe umewatia utumwani Wana wa Israili?

 • 26:23

  Firauni akasema: Na nani huyo Mola Mlezi wa walimwengu wote?

 • 26:24

  Akasema: Ndiye Mola Mlezi wa mbingu na ardhi, na viliomo baina yao, ikiwa nyinyi ni wenye yakini.

 • 26:25

  (Firauni) akawaambia walio mzunguka: Hamsikilizi?

 • 26:26

  (Musa) akasema: Ndiye Mola wenu Mlezi, na Mola Mlezi wa baba zenu wa kwanza.

 • 26:27

  (Firauni) akasema: Hakika huyu Mtume wenu aliye tumwa kwenu ni mwendawazimu.

 • 26:28

  (Musa) akasema: Ndiye Mola Mlezi wa Mashariki na Magharibi na viliomo baina yao, ikiwa nyinyi mnatia akilini.

 • 26:29

  (Firauni) akasema: Ukimfuata mungu mwengine asiye kuwa mimi, basi bila ya shaka nitakufunga gerezani.

 • 26:30

  Akasema: Je! Ijapo kuwa nitakuletea kitu cha kubainisha wazi?

 • 26:31

  Akasema: Kilete basi, kama wewe ni katika wasemao kweli.

 • 26:32

  Basi akaitupa fimbo yake, mara ikawa nyoka wa kuonekana dhaahiri.

 • 26:33

  Na akautoa mkono wake, na mara ukawa mweupe kwa watazamao.

 • 26:34

  (Firauni) akawaambia waheshimiwa walio mzunguka: Hakika huyu ni mchawi mtaalamu.

 • 26:35

  Anataka kukutoeni katika nchi yenu kwa uchawi wake. Basi mna shauri gani?

 • 26:36

  Wakasema: Mpe muda yeye na nduguye na uwatume mijini wapigao mbiu ya mgambo.

 • 26:37

  Wakuletee kila mchawi bingwa mtaalamu.

 • 26:38

  Basi wakakusanywa wachawi wakati na siku maalumu.

 • 26:39

  Na watu wakaambiwa: Je! Mtakusanyika?

 • 26:40

  Huenda tutawafuata wachawi wakiwa wao ndio watakao shinda.

 • 26:41

  Basi walipo kuja wachawi wakamwambia Firauni: Je! Tutapata ujira tukiwa sisi ndio tulio shinda?

 • 26:42

  Naam! Na hakika mtakuwa katika watu wa mbele.

 • 26:43

  Musa akwaambia: Tupeni mnavyo taka kutupa.

 • 26:44

  Basi wakatupa kamba zao na fimbo zao, na wakasema: Kwa nguvu za Firauni hakika sisi hapana shaka ni wenye kushinda.

 • 26:45

  Musa tena akatupa fimbo yake, nayo mara ikavimeza walivyo vizua.

 • 26:46

  Hapo wachawi walipinduka wakasujudu.

 • 26:47

  Wakasema: Tunamuamini Mola Mlezi wa walimwengu wote.

 • 26:48

  Mola Mlezi wa Musa na Harun.

 • 26:49

  (Firauni) akasema: Je! Mmemuamini kabla sijakuruhusuni? Bila ya shaka yeye basi ndiye mkubwa wenu aliye kufunzeni uchawi. Basi mtakuja jua! Nitakata mikono yenu na miguu yenu kwa kutafautisha. Na nitakubandikeni misalabani nyote.

 • 26:50

  Wakasema: Haidhuru, kwani sisi ni wenye kurejea kwa Mola wetu Mlezi.

 • 26:51

  Hakika sisi tunatumai Mola wetu Mlezi atatusamehe makosa yetu, kwa kuwa ndio wa kwanza wa kuamini.

 • 26:52

  Na tulimuamrisha Musa kwa wahyi: Nenda na waja wangu wakati wa usiku. Kwa hakika mtafuatwa.

 • 26:53

  Basi Firauni akawatuma mijini wapiga mbiu za mgambo.

 • 26:54

  (Wakieneza): Hakika hawa ni kikundi kidogo.

 • 26:55

  Nao wanatuudhi.

 • 26:56

  Na sisi ni wengi, wenye kuchukua hadhari.

 • 26:57

  Basi tukawatoa katika mabustani na chemchem,

 • 26:58

  Na makhazina, na vyeo vya hishima,

 • 26:59

  Kadhaalika; na tukawarithisha hayo Wana wa Israili.

 • 26:60

  Basi wakawafuata lilipo chomoza jua.

 • 26:61

  Na yalipo onana majeshi mawili haya, watu wa Musa wakasema: Hakika sisi bila ya shaka tumepatikana!

 • 26:62

  (Musa) akasema: Hasha! Hakika yu pamoja nami Mola wangu Mlezi. Yeye ataniongoa!

 • 26:63

  Tulimletea wahyi Musa tukamwambia: Piga bahari kwa fimbo yako. Basi ikatengana, na kila sehemu ikawa kama mlima mkubwa.

 • 26:64

  Na tukawajongeza hapo wale wengine.

 • 26:65

  Tukawaokoa Musa na walio kuwa pamoja naye wote.

 • 26:66

  Kisha tukawazamisha hao wengine.

 • 26:67

  Hakika bila ya shaka katika hayo ipo Ishara; lakini wengi wao si katika wenye kuamini.

 • 26:68

  Na kwa hakika Mola wako Mlezi ndiye Mwenye nguvu Mwenye kurehemu.

 • 26:69

  Na wasomee khabari za Ibrahim.

 • 26:70

  Alipo mwambia baba yake na kaumu yake: Mnaabudu nini?

 • 26:71

  Wakasema: Tunaabudu masanamu, daima tunayanyenyekea.

 • 26:72

  Akasema: Je! Yanakusikieni mnapo yaita?

 • 26:73

  Au yanakufaeni, au yanakudhuruni?

 • 26:74

  Wakasema: Bali tumewakuta baba zetu wakifanya hivyo hivyo.

 • 26:75

  Je! Mmewaona hawa mnao waabudu-

 • 26:76

  Nyinyi na baba zenu wa zamani?

 • 26:77

  Kwani hakika hao ni adui zangu, isipo kuwa Mola Mlezi wa walimwengu wote.

 • 26:78

  Ambaye ndiye aliye niumba, na Yeye ndiye ananiongoa,

 • 26:79

  Na ambaye ndiye ananilisha na kuninywesha.

 • 26:80

  Na ninapo ugua ni Yeye ndiye anaye niponesha.

 • 26:81

  Na ambaye atanifisha, na kisha atanihuisha.

 • 26:82

  Na ambaye ndiye ninaye mtumai kunisamehe makosa yangu Siku ya Malipo.

 • 26:83

  Mola wangu Mlezi! Nitunukie hukumu na uniunganishe na watendao mema.

 • 26:84

  Na unijaalie nitajwe kwa wema na watu watakao kuja baadaye.

 • 26:85

  Na unijaalie katika warithi wa Bustani za neema.

 • 26:86

  Na umsamehe baba yangu, kwani hakika alikuwa miongoni mwa wapotovu.

 • 26:87

  Wala usinihizi Siku watapo fufuliwa.

 • 26:88

  Siku ambayo kwamba mali hayato faa kitu wala wana.

 • 26:89

  Isipo kuwa mwenye kumjia Mwenyezi Mungu na moyo safi.

 • 26:90

  Na Pepo itasogezwa kwa wachamngu.

 • 26:91

  Na Jahannamu itadhihirishwa kwa wapotovu.

 • 26:92

  Na wataambiwa: Wako wapi mlio kuwa mkiwaabudu

 • 26:93

  Badala ya Mwenyezi Mungu? Je! Wanakusaidieni, au wanajisaidia wenyewe?

 • 26:94

  Basi watavurumizwa humo wao na hao wakosefu,

 • 26:95

  Na majeshi ya Ibilisi yote.

 • 26:96

  Watasema, na hali ya kuwa wanazozana humo:

 • 26:97

  Wallahi! Kwa yakini tulikuwa katika upotovu ulio dhaahiri,

 • 26:98

  Tulipo kufanyeni ni sawa na Mola Mlezi wa walimwengu wote.

 • 26:99

  Na hawakutupoteza ila wale wakosefu.

 • 26:100

  Basi hatuna waombezi.

 • 26:101

  Wala rafiki wa dhati.

 • 26:102

  Laiti tungeli pata kurejea tena tungeli kuwa katika Waumini.

 • 26:103

  Hakika katika haya ipo Ishara, lakini wengi wao hawakuwa wenye kuamini.

 • 26:104

  Na hakika Mola wako Mlezi ndiye Mwenye nguvu Mwenye kurehemu.

 • 26:105

  Kaumu ya Nuhu waliwakadhibisha Mitume.

 • 26:106

  Alipo waambia ndugu yao, Nuhu: Je! Hamchimngu?

 • 26:107

  Hakika mimi kwenu ni Mtume muaminifu.

 • 26:108

  Basi Mcheni Mwenyezi Mungu, na nit'iini mimi.

 • 26:109

  Na sikutakini juu yake ujira, kwani ujira wangu hauko ila kwa Mola Mlezi wa walimwengu wote.

 • 26:110

  Basi Mcheni Mwenyezi Mungu, na nit'iini mimi.

 • 26:111

  Wakasema: Je! Tukuamini wewe, hali wanao kufuata ni watu wa chini?

 • 26:112

  Akasema: Nayajuaje waliyo kuwa wakiyafanya?

 • 26:113

  Hisabu yao haiko ila kwa Mola wao Mlezi, laiti mngeli tambua!

 • 26:114

  Wala mimi si wa kuwafukuza Waumini.

 • 26:115

  Mimi si cho chote ila ni Mwonyaji wa dhaahiri shaahiri.

 • 26:116

  Wakasema: Ikiwa huachi, ewe Nuhu, bila ya shaka utapigwa mawe.

 • 26:117

  Akasema: Mola wangu Mlezi! Hakika watu wangu wamenikanusha.

 • 26:118

  Basi hukumu baina yangu na wao kwa hukumu yako, na uniokoe mimi na walio pamoja nami, Waumini.

 • 26:119

  Kwa hivyo tukamwokoa yeye na walio kuwa pamoja naye katika marikebu iliyo sheheni.

 • 26:120

  Kisha tukawazamisha baadaye walio bakia.

 • 26:121

  Hakika katika haya ipo Ishara, lakini si wengi wao walio kuwa Waumini.

 • 26:122

  Na hakika Mola wako Mlezi ndiye Yeye Mwenye nguvu Mwenye kurehemu.

 • 26:123

  Kina A'd waliwakanusha Mitume.

 • 26:124

  Alipo waambia ndugu yao, Hud: Je! Hamchimngu?

 • 26:125

  Hakika mimi kwenu ni Mtume muaminifu.

 • 26:126

  Basi mcheni Mwenyezi Mungu, na nit'iini mimi.

 • 26:127

  Wala sikutakeni juu yake ujira, kwani ujira wangu hauko ila kwa Mola Mlezi wa walimwengu wote.

 • 26:128

  Je! Mnajenga juu ya kila mnyanyuko kumbusho la kufanyia upuuzi?

 • 26:129

  Na mnajenga majengo ya fakhari kama kwamba mtaishi milele!

 • 26:130

  Na mnapo tumia nguvu mnatumia nguvu kwa ujabari.

 • 26:131

  Basi mcheni Mwenyezi Mungu, na nit'iini.

 • 26:132

  Na mcheni aliye kupeni haya mnayo yajua.

 • 26:133

  Amekupeni wanyama wa kufuga na wana.

 • 26:134

  Na mabustani na chemchem.

 • 26:135

  Hakika mimi ninakukhofieni adhabu ya Siku Kubwa.

 • 26:136

  Wakasema: Ni mamoja kwetu, ukitupa mawaidha au hukuwa miongoni mwa watoao mawaidha.

 • 26:137

  Haya si chochote ila ni mtindo wa watu wa tokea zamani.

 • 26:138

  Wala sisi hatutaadhibiwa.

 • 26:139

  Wakamkanusha; nasi tukawaangamiza. Hakika bila ya shaka katika haya ipo Ishara. Lakini hawakuwa wengi wao wenye kuamini.

 • 26:140

  Na hakika Mola wako Mlezi ndiye Mwenye nguvu Mwenye kurehemu.

 • 26:141

  Kina Thamud waliwakanusha Mitume.

 • 26:142

  Alipo waambia ndugu yao Saleh: Je! Hamumchimngu?

 • 26:143

  Hakika mimi kwenu ni Mtume muaminifu.

 • 26:144

  Basi mcheni Mwenyezi Mungu, na nit'iini.

 • 26:145

  Wala sikutakini ujira juu yake. Ujira wangu hauko ila kwa Mola Mlezi wa walimwengu wote.

 • 26:146

  Je! Mtaachwa salama usalimina katika haya yaliyopo hapa?

 • 26:147

  Katika mabustani, na chemchem?

 • 26:148

  Na konde na mitende yenye makole yaliyo wiva.

 • 26:149

  Na mnachonga milimani majumba kwa ustadi.

 • 26:150

  Basi mcheni Mwenyezi Mungu, na nit'iini mimi.

 • 26:151

  Wala msit'ii amri za walio pindukia mipaka,

 • 26:152

  Ambao wanafanya ufisadi katika nchi, wala hawatengenezi.

 • 26:153

  Wakasema: Hakika wewe ni miongoni mwa walio rogwa.

 • 26:154

  Wewe si chochote ila ni mtu kama sisi. Basi lete Ishara ukiwa wewe ni miongoni mwa wasemao kweli.

 • 26:155

  Akasema: Huyu ngamia jike; awe na zamu yake ya kunywa, na nyinyi muwe na zamu yenu ya kunywa katika siku maalumu.

 • 26:156

  Wala msimguse kwa uwovu, isije ikakushikeni adhabu ya Siku Kubwa.

 • 26:157

  Lakini wakamuuwa, na wakawa wenye kujuta.

 • 26:158

  Basi ikawapata adhabu. Hakika katika hayo ipo Ishara. Lakini hawakuwa wengi wao wenye kuamini.

 • 26:159

  Na hakika Mola wako Mlezi ndiye Mwenye nguvu Mwenye kurehemu.

 • 26:160

  Watu wa Lut'i waliwakanusha Mitume.

 • 26:161

  Alipo waambia ndugu yao, Lut'i: Je! Hamumchimngu?

 • 26:162

  Hakika mimi kwenu ni Mtume muaminifu kwenu.

 • 26:163

  Basi mcheni Mwenyezi Mungu na nit'iini mimi.

 • 26:164

  Wala mimi sikutakini ujira juu yake; ujira wangu hauko ila kwa Mola Mlezi wa walimwengu wote.

 • 26:165

  Je! Katika viumbe vyote mnawaingilia wanaume?

 • 26:166

  Na mnaacha alicho kuumbieni Mola wenu Mlezi katika wake zenu? Ama kweli nyinyi ni watu mnao ruka mipaka!

 • 26:167

  Wakasema: Ewe Lut'i! Usipo acha, hapana shaka utakuwa miongoni mwa wanao tolewa mji!

 • 26:168

  Akasema: Hakika mimi ni katika wanao kichukia hichi kitendo chenu.

 • 26:169

  Mola wangu Mlezi! Niokoe mimi na ahali zangu na haya wayatendayo.

 • 26:170

  Basi tukamwokoa yeye na ahali zake wote,

 • 26:171

  Isipo kuwa kikongwe katika walio kaa nyuma.

 • 26:172

  Kisha tukawaangamiza wale wengine.

 • 26:173

  Na tukawanyeshea mvua, basi ni ovu mno mvua ya waliyo onywa.

 • 26:174

  Hakika katika hayo ipo Ishara. Na hawakuwa wengi wao wenye kuamini.

 • 26:175

  Na hakika Mola wako Mlezi bila ya shaka ndiye Mwenye nguvu, Mwenye kurehemu.

 • 26:176

  Watu wa Machakani waliwakanusha Mitume.

 • 26:177

  Shuaibu alipo waambia: Je! Hamfanyi mkamchamngu?

 • 26:178

  Hakika mimi kwenu ni Mtume muaminifu.

 • 26:179

  Basi mcheni Mwenyezi Mungu, na nit'iini mimi.

 • 26:180

  Wala sikutakini ujira juu yake. Ujira wangu hauko ila kwa Mola Mlezi wa walimwengu wote.

 • 26:181

  Timizeni kipimo sawa sawa, wala msiwe katika wanao punja.

 • 26:182

  Na pimeni kwa haki iliyo nyooka;

 • 26:183

  Wala msiwapunje watu vitu vyao, wala msifanye jeuri kwa ufisadi.

 • 26:184

  Na mcheni aliye kuumbeni nyinyi na vizazi vilivyo tangulia.

 • 26:185

  Wakasema: Hakika wewe ni katika walio rogwa.

 • 26:186

  Na wewe si chochote ila ni mtu tu kama sisi, na kwa yakini tunakuona wewe ni katika waongo.

 • 26:187

  Hebu tuangushie vipande kutoka mbinguni ikiwa wewe ni miongoni mwa wasemao kweli.

 • 26:188

  Akasema: Mola wangu Mlezi anajua zaidi mnayo yatenda.

 • 26:189

  Basi walimkanusha, na ikawashika adhabu ya siku ya kivuli. Hakika hiyo ilikuwa adhabu ya siku kubwa.

 • 26:190

  Hakika katika hayo ipo Ishara, lakini hawakuwa wengi wao wenye kuamini.

 • 26:191

  Na hakika Mola wako Mlezi bila ya shaka ndiye Yeye Mwenye nguvu Mwenye kurehemu.

 • 26:192

  Na bila ya shaka hii ni Uteremsho wa Mola Mlezi wa walimwengu wote.

 • 26:193

  Ameuteremsha Roho muaminifu,

 • 26:194

  Juu ya moyo wako, ili uwe katika Waonyaji,

 • 26:195

  Kwa ulimi wa Kiarabu ulio wazi.

 • 26:196

  Na hakika bila ya shaka haya yamo katika Vitabu vya kale.

 • 26:197

  Je! Haikuwa kwao ni Ishara kwamba wanayajua haya wanazuoni wa Wana wa Israili?

 • 26:198

  Na lau kuwa tungeli iteremsha juu ya mmoja wa wasio kuwa Waarabu,

 • 26:199

  Na akawasomea, wasingeli kuwa wenye kuamini.

 • 26:200

  Namna hivi tunaingiza katika nyoyo za wakosefu.

 • 26:201

  Hawataiamini mpaka waione adhabu chungu.

 • 26:202

  Basi itawafikia kwa ghafla, na hali hawana khabari.

 • 26:203

  Na watasema: Je, tutapewa muhula?

 • 26:204

  Basi, je, wanaihimiza adhabu yetu?

 • 26:205

  Waonaje kama tukiwastarehesha kwa miaka,

 • 26:206

  Kisha yakawafikia waliyo kuwa wakiahidiwa,

 • 26:207

  Yatawafaa nini yale waliyo stareheshewa?

 • 26:208

  Wala hatukuangamiza mji wo wote ila ulikuwa na waonyaji -

 • 26:209

  Kuwa ni ukumbusho. Wala Sisi hatukuwa wenye kudhulumu.

 • 26:210

  Wala Mashet'ani hawakuteremka nayo,

 • 26:211

  Wala haitakiwi kwao, na wala hawawezi.

 • 26:212

  Hakika hao wametengwa na kusikia.

 • 26:213

  Basi usimwombe mungu mwingine pamoja na Mwenyezi Mungu ukawa miongoni mwa watakao adhibiwa.

 • 26:214

  Na uwaonye jamaa zako walio karibu nawe.

 • 26:215

  Na watwae kwa upole wanao kufuata miongoni mwa Waumini.

 • 26:216

  Na ikiwa watakuasi basi sema: Mimi najitenga mbali na hayo mnayo yatenda.

 • 26:217

  Na umtegemee Mtukufu Mwenye nguvu Mwenye kurehemu.

 • 26:218

  Ambaye anakuona unapo simama,

 • 26:219

  Na mageuko yako kati ya wanao sujudu.

 • 26:220

  Hakika Yeye ndiye Mwenye kusikia Mwenye kujua.

 • 26:221

  Je! Nikwambieni nani wanawashukia Mashet'ani?

 • 26:222

  Wanamshukia kila mzushi mkubwa mwingi wa dhambi.

 • 26:223

  Wanawapelekea yale wanayo yasikia; na wengi wao ni waongo.

 • 26:224

  Na watungaji mashairi ni wapotofu ndio wanawafuata.

 • 26:225

  Je! Huwaoni kwamba wao wanatangatanga katika kila bonde?

 • 26:226

  Na kwamba wao husema wasiyo yatenda?

 • 26:227

  Isipo kuwa wale walio amini, na wakatenda mema, na wakamkumbuka Mwenyezi Mungu kwa wingi, na wakajitetea wanapo dhulumiwa. Na wanao dhulumu watakuja jua mgeuko gani watakao geuka.

Paylaş
Tweet'le