36 YA-SİN

 • 36:1

  Ya-Sin (Y. S.).

 • 36:2

  Kwa Haki ya Qur'ani yenye hikima!

 • 36:3

  Hakika wewe ni miongoni mwa walio tumwa,

 • 36:4

  Juu ya Njia Iliyo Nyooka.

 • 36:5

  Uteremsho wa Mwenye nguvu, Mwenye kurehemu.

 • 36:6

  Ili uwaonye watu ambao baba zao hawakuonywa, basi wao wamekuwa wenye kughafilika.

 • 36:7

  Bila ya shaka kauli imekwisha thibiti juu ya wengi katika wao, kwa hivyo hawaamini.

 • 36:8

  Tumeweka makongwa shingoni mwao, yakawafika videvuni. Kwa hivyo vichwa vyao viko juu tu.

 • 36:9

  Tumeweka kizuizi mbele yao, na kizuizi nyuma yao, na tumewafunika macho yao; kwa hivyo hawaoni.

 • 36:10

  Ni sawa sawa kwao ukiwaonya au usiwaonye, hawataamini.

 • 36:11

  Hakika wewe unamwonya mwenye kufuata ukumbusho, na akamcha Arrahman, Mwingi wa Rehema, kwa ghaibu. Basi mbashirie huyo msamaha na ujira mwema.

 • 36:12

  Hakika Sisi tunawafufua wafu, na tunayaandika wanayo yatanguliza, na wanayo yaacha nyuma. Na kila kitu tumekihifadhi katika daftari asli lenye kubainisha.

 • 36:13

  Na wapigie mfano wa wakaazi wa mji walipo wafikia walio tumwa.

 • 36:14

  Tulipo watumia wawili, wakawakanusha. Basi tukawazidishia nguvu kwa mwingine wa tatu. Wakasema: Hakika sisi tumetumwa kwenu.

 • 36:15

  Wakasema: Nyinyi si chochote ila ni watu kama sisi. Na Mwingi wa Rehema hakuteremsha kitu. Nyinyi mnasema uwongo tu.

 • 36:16

  Wakasema: Mola wetu Mlezi anajua kwamba hakika sisi tumetumwa kwenu.

 • 36:17

  Wala si juu yetu ila kufikisha ujumbe ulio wazi.

 • 36:18

  Wakasema: Sisi tumeagua kuwa nyinyi ni wakorofi. Ikiwa hamtaacha basi kwa yakini tutakupigeni mawe, na mtapata adhabu chungu kutoka kwetu.

 • 36:19

  Wakasema: Ukorofi wenu mnao wenyewe! Je! Ni kwa kuwa mnakumbushwa? Ama nyinyi ni watu walio pindukia mipaka.

 • 36:20

  Na akaja mtu mbio kutokea upande wa mbali wa mjini, akasema: Enyi watu wangu! Wafuateni hawa walio tumwa.

 • 36:21

  Wafuateni ambao hawakutakini ujira, hali ya kuwa wenyewe wameongoka.

 • 36:22

  NA KWA NINI nisimuabudu yule aliye niumba na kwake mtarejeshwa?

 • 36:23

  Je! Niishike miungu mingine badala yake? Arrahmani, Mwingi wa Rehema, akinitakia madhara uombezi wa hao hautanifaa kitu, wala hawataniokoa.

 • 36:24

  Basi hakika mimi hapo nitakuwa katika upotovu ulio dhaahiri.

 • 36:25

  Hakika mimi nimemuamini Mola wenu Mlezi, basi nisikilizeni!

 • 36:26

  Akaambiwa: Ingia Peponi! Akasema: Laiti kuwa watu wangu wangeli jua

 • 36:27

  Jinsi Mola wangu Mlezi alivyo nisamehe, na akanifanya miongoni mwa walio hishimiwa.

 • 36:28

  Na hatukuwateremshia kaumu yake baada yake jeshi kutoka mbinguni, wala si wenye kuteremsha.

 • 36:29

  Hakukuwa ila ukelele mmoja tu; na mara walizimwa!

 • 36:30

  Nawasikitikia waja wangu. Hawajii Mtume ila wao humkejeli.

 • 36:31

  Je! Hawaoni umma ngapi tulizo ziangamiza kabla yao? Hakika hao hawarejei tena kwao.

 • 36:32

  Na hapana mmoja ila wote watakusanywa waletwe mbele yetu.

 • 36:33

  Na Ishara hiyo kwao - ardhi iliyo kufa, nasi tukaifufua, na tukatoa ndani yake nafaka, wakawa wanazila!

 • 36:34

  Na tukafanya ndani yake mabustani ya mitende na mizabibu, na tukatimbua chemchem ndani yake,

 • 36:35

  Ili wale matunda yake, na hayo hayakufanywa na mikono yao! Basi je, hawashukuru?

 • 36:36

  Subhana, Ametakasika, aliye umba dume na jike vyote katika vinavyo mea katika ardhi na katika nafsi zao, na katika wasivyo vijua.

 • 36:37

  Na usiku ni Ishara kwao. Tunauvua humo mchana, mara wao wanakuwa gizani.

 • 36:38

  Na jua linakwenda kwa kiwango chake. Hayo ni makadirio ya Mwenye nguvu, Mwenye kujua.

 • 36:39

  Na mwezi tumeupimia vituo, mpaka unakuwa kama karara kongwe.

 • 36:40

  Haliwi jua kuufikia mwezi, wala usiku kuupita mchana. Na vyote vinaogelea katika njia zao.

 • 36:41

  Na ni Ishara kwao kwamba Sisi tuliwapakia dhuriya zao katika jahazi ilio sheheni.

 • 36:42

  Na tukawaumbia kutoka mfano wake wanavyo vipanda.

 • 36:43

  Na tukitaka tunawazamisha, wala hapana wa kuwasaidia, wala hawaokolewi,

 • 36:44

  Isipo kuwa kwa rehema zitokazo kwetu na starehe kwa muda.

 • 36:45

  Na wanapo ambiwa: Jilindeni na yalioko mbele yenu na yalioko nyuma yenu, ili mpate kurehemewa...

 • 36:46

  Na haiwafikii Ishara yoyote katika Ishara za Mola wao Mlezi ila wao huwa ni wenye kuipuuza.

 • 36:47

  Na wanapo ambiwa: Toeni katika aliyo kupeni Mwenyezi Mungu, walio kufuru huwaambia walio amini: Je! Tuwalishe ambao Mwenyezi Mungu angependa angeli walisha mwenyewe? Nyinyi hammo ila katika upotofu ulio dhaahiri.

 • 36:48

  Na wanasema: Ahadi hii itatokea lini, ikiwa nyinyi ni wakweli?

 • 36:49

  Hawangojei ila ukelele mmoja tu utakao wachukua nao wamo kuzozana.

 • 36:50

  Basi hawataweza kuusia, wala kwa watu wao hawarejei.

 • 36:51

  Na litapulizwa barugumu, mara watatoka makaburini wakikimbilia kwa Mola wao Mlezi.

 • 36:52

  Watasema: Ole wetu! Nani aliye tufufua kwenye malazi yetu? Haya ndiyo aliyo yaahidi Mwingi wa Rehema na wakasema kweli Mitume.

 • 36:53

  Haitakuwa ila ukelele mmoja tu, mara wote watahudhuruishwa mbele yetu.

 • 36:54

  Basi leo nafsi yoyote haitadhulumiwa kitu, wala hamtalipwa ila yale mliyo kuwa mkiyatenda.

 • 36:55

  Hakika watu wa Peponi leo wamo shughulini, wamefurahi.

 • 36:56

  Wao na wake zao wamo katika vivuli wameegemea juu ya viti vya fakhari.

 • 36:57

  Watapata humo kila namna ya matunda na watapata kila watakacho kitaka.

 • 36:58

  "Salama!" Hiyo ndiyo kauli itokayo kwa Mola Mlezi Mwenye kurehemu.

 • 36:59

  Na enyi wakosefu! Jitengeni leo!

 • 36:60

  Je! Sikuagana nanyi, enyi wanaadamu, kuwa msimuabudu Shet'ani? Hakika yeye ni adui dhaahiri kwenu.

 • 36:61

  Na ya kwamba mniabudu Mimi? Hii ndiyo Njia Iliyo Nyooka.

 • 36:62

  Na bila ya shaka yeye amekwisha lipoteza kundi kubwa miongoni mwenu. Je, hamkuwa mkifikiri?

 • 36:63

  Hii basi ndiyo Jahannamu mliyo kuwa mkiahidiwa.

 • 36:64

  Ingieni leo kwa vile mlivyo kuwa mkikufuru.

 • 36:65

  Leo tunaviziba vinywa vyao, na iseme nasi mikono yao, na itoe ushahidi miguu yao kwa waliyo kuwa wakiyachuma.

 • 36:66

  Na tungeli penda tungeli yafutilia mbali macho yao, wakawa wanaiwania njia. Lakini wange ionaje?

 • 36:67

  Na tungeli taka tunge wageuza sura hapo hapo walipo, basi wasinge weza kwenda wala kurudi.

 • 36:68

  Na tunaye mzeesha tunamrudisha nyuma katika umbo. Basi je! hawazingatii?

 • 36:69

  Wala hatukumfundisha (Muhammad) mashairi, wala hayatakikani kwake hayo. Haukuwa huu ila ni ukumbusho na Qur'ani inayo bainisha.

 • 36:70

  Ili imwonye aliye hai, na neno litimie juu ya makafiri.

 • 36:71

  Je! Hawaoni kwamba tumewaumbia kutokana na iliyo fanya mikono yetu wanyama wa mifugo, na wao wakawa wenye kuwamiliki.

 • 36:72

  Na Sisi tukawadhalilishia. Basi baadhi yao wako wanao wapanda, na baadhi yao wanawala.

 • 36:73

  Na wao wanapata kwao manufaa na vinywaji. Basi je, hawashukuru?

 • 36:74

  Na wameishika miungu mingine badala ya Mwenyezi Mungu ili ati wapate kusaidiwa!

 • 36:75

  Hawataweza kuwasaidia. Bali hao ndio watakuwa askari wao watakao hudhurishwa.

 • 36:76

  Basi maneno yao yasikuhuzunishe. Hakika Sisi tunayajua wanayo yaweka siri na wanayo yatangaza.

 • 36:77

  Kwani mwanaadamu haoni ya kwamba Sisi tumemuumba yeye kutokana na tone la manii? Kisha sasa yeye ndio amekuwa ndiye mgomvi wa dhaahiri!

 • 36:78

  Na akatupigia mfano, na akasahau kuumbwa kwake, akasema: Ni nani huyo atakaye ihuisha mifupa nayo imekwisha mung'unyika?

 • 36:79

  Sema: Ataihuisha huyo huyo aliye iumba hapo mara ya mwanzo. Na Yeye ni Mjuzi wa kila kuumba.

 • 36:80

  Aliye kujaalieni kupata moto kutokana na mti wa kijani nanyi mkawa kwa huo mnawasha.

 • 36:81

  Kwani aliye ziumba mbingu na ardhi hawezi kuwaumba mfano wao? Kwani! Naye ndiye Muumbaji Mkuu, Mjuzi.

 • 36:82

  Hakika amri yake anapo taka kitu ni kukiambia tu: Kuwa! Na kikawa.

 • 36:83

  Basi Ametakasika yule ambaye mkononi mwake umo Ufalme wa kila kitu; na kwake Yeye mtarejeshwa.

Paylaş
Tweet'le