37 SAFFAT

 • 37:1

  Naapa kwa wanao jipanga kwa safu.

 • 37:2

  Na kwa wenye kukataza mabaya.

 • 37:3

  Na kwa wenye kusoma Ukumbusho.

 • 37:4

  Hakika Mungu wenu bila ya shaka ni Mmoja.

 • 37:5

  Mola Mlezi wa mbingu na ardhi, na yaliyomo kati yao, na ni Mola Mlezi wa mashariki zote.

 • 37:6

  Hakika Sisi tumeipamba mbingu ya karibu kwa pambo la nyota.

 • 37:7

  Na kulinda na kila shet'ani a'si.

 • 37:8

  Wasiweze kuwasikiliza viumbe watukufu. Na wanafukuzwa huko kila upande.

 • 37:9

  Wakifurushwa. Na wanayo adhabu ya kudumu.

 • 37:10

  Isipo kuwa anaye nyakua kitu kidogo, na mara humfwatia kimondo kinacho ng'ara.

 • 37:11

  Hebu waulize: Je! Wao ni wenye umbo gumu zaidi au hao wengine tulio waumba. Hakika Sisi tuliwaumba wao kwa udongo unao nata.

 • 37:12

  Bali unastaajabu, na wao wanafanya maskhara.

 • 37:13

  Na wanapo kumbushwa hawakumbuki.

 • 37:14

  Na wanapo ona Ishara, wanafanya maskhara.

 • 37:15

  Na husema: Haya si chochote ila ni uchawi tu ulio dhaahiri.

 • 37:16

  Ati tukisha kufa na tukawa udongo na mifupa ndio kweli tutafufuliwa?

 • 37:17

  Hata baba zetu wa zamani?

 • 37:18

  Sema: Naam! Hali nanyi ni madhalili.

 • 37:19

  Huko utapigwa ukelele mmoja tu! Na hapo ndio wataona!

 • 37:20

  Watasema: Ole wetu! Hii ndiyo Siku ya Malipo.

 • 37:21

  Hii ndiyo Siku ya Hukumu mliyo kuwa mkiikadhibisha.

 • 37:22

  Wakusanyeni walio dhulumu, na wake zao, na hao walio kuwa wakiwaabudu -

 • 37:23

  Badala ya Mwenyezi Mungu. Waongozeni njia ya Jahannamu!

 • 37:24

  Na wasimamisheni. Hakika hao watasailiwa:

 • 37:25

  Mna nini? Mbona hamsaidiani?

 • 37:26

  Bali hii leo, watasalimu amri.

 • 37:27

  Watakabiliana wao kwa wao kuulizana.

 • 37:28

  Watasema: Kwa hakika nyinyi mlikuwa mkitujia upande wa kulia.

 • 37:29

  Watasema (wakubwa): Bali nyinyi wenyewe hamkuwa Waumini.

 • 37:30

  Sisi hatukuwa na mamlaka juu yenu, bali nyinyi wenyewe mlikuwa wapotovu.

 • 37:31

  Basi hukumu ya Mola wetu Mlezi imekwisha tuthibitikia. Hakika bila ya shaka tutaonja tu adhabu.

 • 37:32

  Tulikupotezeni kwa sababu sisi wenyewe tulikuwa wapotovu.

 • 37:33

  Basi wao kwa hakika siku hiyo watashirikiana katika adhabu pamoja.

 • 37:34

  Hivyo ndivyo tutakavyo wafanyia wakosefu.

 • 37:35

  Wao walipo kuwa wakiambiwa La ilaha illa 'Llahu Hapana mungu ila Mwenyezi Mungu tu, wakijivuna.

 • 37:36

  Na wakisema: Hivyo sisi tuiache miungu yetu kwa ajili ya huyu mtunga mashairi mwendawazimu?

 • 37:37

  Bali huyu amekuja kwa Haki, na amewasadikisha Mitume.

 • 37:38

  Hakika nyinyi bila ya shaka mtaionja adhabu chungu.

 • 37:39

  Wala hamlipwi ila hayo mliyo kuwa mkiyafanya.

 • 37:40

  Isipo kuwa waja wa Mwenyezi Mungu walio khitariwa.

 • 37:41

  Hao ndio watakao pata riziki maalumu,

 • 37:42

  Matunda, nao watahishimiwa.

 • 37:43

  Katika Bustani za neema.

 • 37:44

  Wako juu ya viti wamekabiliana.

 • 37:45

  Wanazungushiwa kikombe chenye kinywaji cha chemchem

 • 37:46

  Kinywaji cheupe, kitamu kwa wanywao.

 • 37:47

  Hakina madhara, wala hakiwaleweshi.

 • 37:48

  Na watakuwa nao wanawake wenye macho ya staha mazuri.

 • 37:49

  Hao wanawake kama mayai yaliyo hifadhika.

 • 37:50

  Waingie kuulizana wenyewe kwa wenyewe.

 • 37:51

  Aseme msemaji mmoja miongoni mwao: Hakika mimi nalikuwa na rafiki

 • 37:52

  Aliye kuwa akinambia: Hivyo wewe ni katika wanao sadiki

 • 37:53

  Ati tukisha kufa tukawa udongo na mafupa, ndio tutalipwa na kuhisabiwa?

 • 37:54

  Atasema: Je! Nyie mnawaona?

 • 37:55

  Basi atachungulia amwone katikati ya Jahannamu.

 • 37:56

  Atasema: Wallahi! Ulikaribia kunipoteza.

 • 37:57

  Na lau kuwa si neema ya Mola wangu Mlezi bila ya shaka ningeli kuwa miongoni mwa walio hudhurishwa.

 • 37:58

  Je! Sisi hatutakufa,

 • 37:59

  Isipo kuwa kifo chetu cha kwanza? Wala sisi hatutaadhibiwa.

 • 37:60

  Hakika huku bila ya shaka ndiko kufuzu kukubwa.

 • 37:61

  Kwa mfano wa haya nawatende watendao.

 • 37:62

  Je! Kukaribishwa hivi si ndio bora, au mti wa Zaqqum?

 • 37:63

  Hakika Sisi tumeufanya huo kuwa ni mateso kwa walio dhulumu.

 • 37:64

  Hakika huo ni mti unao toka katikati ya Jahannamu.

 • 37:65

  Mashada ya matunda yake kama kwamba vichwa vya mashet'ani.

 • 37:66

  Basi hakika bila ya shaka hao watayala hayo, na wajaze matumbo.

 • 37:67

  Kisha juu yake wanyweshwe mchanganyo wa maji yamoto yaliyo chemka.

 • 37:68

  Kisha hakika marejeo yao bila ya shaka yatakuwa kwenye Jahannamu.

 • 37:69

  Hakika waliwakuta baba zao wamepotea.

 • 37:70

  Na wao wakafanya haraka kufuata nyayo zao.

 • 37:71

  Na bila ya shaka walikwisha potea kabla yao wengi wa watu wa zamani.

 • 37:72

  Na Sisi hakika tuliwapelekea waonyaji.

 • 37:73

  Basi hebu angalia ulikuwaje mwisho wa walio onywa.

 • 37:74

  Isipo kuwa waja wa Mwenyezi Mungu walio khitariwa.

 • 37:75

  Na hakika Nuhu alitwita, na Sisi ni bora wa waitikiaji.

 • 37:76

  Na tulimwokoa yeye na ahali zake kutokana na msiba mkubwa.

 • 37:77

  Na tuliwajaalia dhuriya zake ndio wenye kubakia.

 • 37:78

  Na tukamwachia (sifa njema) kwa walio kuja baadaye.

 • 37:79

  Iwe salama kwa Nuhu ulimwenguni kote!

 • 37:80

  Kwa hakika hivi ndivyo tunavyo walipa wanao fanya mema.

 • 37:81

  Hakika yeye ni katika waja wetu walio amini.

 • 37:82

  Kisha tukawazamisha wale wengine.

 • 37:83

  Na hakika Ibrahim alikuwa katika kundi lake,

 • 37:84

  Alipo mjia Mola wake Mlezi kwa moyo mzima.

 • 37:85

  Alimwambia baba yake na watu wake: Mnaabudu nini?

 • 37:86

  Kwa kuzua tu mnataka miungu mingine badala ya Mwenyezi Mungu?

 • 37:87

  Mnamdhania nini Mola Mlezi wa walimwengu wote?

 • 37:88

  Kisha akapiga jicho kutazama nyota.

 • 37:89

  Akasema: Hakika mimi ni mgonjwa!

 • 37:90

  Nao wakamwacha, wakampa kisogo.

 • 37:91

  Basi akaiendea miungu yao kwa siri, akaiambia: Mbona hamli?

 • 37:92

  Mna nini hata hamsemi?

 • 37:93

  Kisha akaigeukia kuipiga kwa mkono wa kulia.

 • 37:94

  Basi wakamjia upesi upesi.

 • 37:95

  Akasema: Hivyo mnaviabudu vitu mnavyo vichonga wenyewe?

 • 37:96

  Na hali Mwenyezi Mungu ndiye aliye kuumbeni nyinyi na hivyo mnavyo vifanya!

 • 37:97

  Wakasema: Mjengeeni jengo, na kisha mtupeni motoni humo!

 • 37:98

  Basi walitaka kumfanyia vitimbi, lakini tukawafanya wao ndio wa chini.

 • 37:99

  Na akasema: Hakika mimi nahama, nakwenda kwa Mola wangu Mlezi; Yeye ataniongoa.

 • 37:100

  Ewe Mola wangu Mlezi! Nitunukie aliye miongoni mwa watenda mema.

 • 37:101

  Basi tukambashiria mwana aliye mpole.

 • 37:102

  Basi alipo fika makamo ya kwenda na kurudi pamoja naye, alimwambia: Ewe mwanangu! Hakika mimi nimeona usingizini kuwa ninakuchinja. Basi angalia wewe, waonaje? Akasema: Ewe baba yangu! Tenda unavyo amrishwa, utanikuta mimi, Inshallah, katika wanao subiri.

 • 37:103

  Basi wote wawili walipo jisalimisha, na akamlaza juu ya kipaji.

 • 37:104

  Tulimwita: Ewe Ibrahim!

 • 37:105

  Umekwisha itimiliza ndoto. Hakika hivi ndivyo tunavyo walipa wanao tenda mema.

 • 37:106

  Hakika haya ni majaribio yaliyo dhaahiri.

 • 37:107

  Basi tukamtolea fidia kwa dhabihu mtukufu.

 • 37:108

  Na tukamwachia (sifa njema) kwa watu walio kuja baadaye.

 • 37:109

  Iwe salama kwa Ibrahim!

 • 37:110

  Hivi ndivyo tunavyo walipa wanao fanya mema.

 • 37:111

  Hakika yeye ni katika waja wetu walio amini.

 • 37:112

  Na tukambashiria kuzaliwa Is-haqa, naye ni Nabii miongoni mwa watu wema.

 • 37:113

  Na tukambarikia yeye na Is-haqa. Na miongoni mwa dhuriya zao walitokea wema na wenye kudhulumu nafsi zao waziwazi.

 • 37:114

  Na kwa hakika tuliwafanyia hisani Musa na Haruni.

 • 37:115

  Na tukawaokoa wao na watu wao kutokana na dhiki kubwa.

 • 37:116

  Na tukawanusuru; na wakawa wao ndio wenye kushinda.

 • 37:117

  Na tukawapa wawili hao Kitabu kinacho bainisha.

 • 37:118

  Na tukawaongoa kwenye Njia Iliyo Nyooka.

 • 37:119

  Na tukawaachia (sifa njema) katika watu walio kuja baadaye.

 • 37:120

  Iwe salama kwa Musa na Haruni!

 • 37:121

  Hakika hivyo ndivyo tunavyo walipa walio wema.

 • 37:122

  Hakika wawili hao ni katika waja wetu walio amini.

 • 37:123

  Na hakika Ilyas bila ya shaka alikuwa miongoni mwa Mitume.

 • 37:124

  Alipo waambia watu wake: Hamwogopi?

 • 37:125

  Mnamwomba Baa'li na mnamwacha Mbora wa waumbaji,

 • 37:126

  Mwenyezi Mungu, Mola Mlezi wenu na Mola Mlezi wa baba zenu wa zamani?

 • 37:127

  Wakamkadhibisha. Basi kwa hakika watahudhurishwa;

 • 37:128

  Isipo kuwa waja wa Mwenyezi Mungu walio safishwa.

 • 37:129

  Na tumemwachia (sifa nzuri) kwa walio kuja baadaye.

 • 37:130

  Iwe salama kwa Ilyas.

 • 37:131

  Hakika hivyo ndivyo tunavyo walipa walio wema.

 • 37:132

  Hakika yeye ni katika waja wetu walio amini.

 • 37:133

  Na hakika Lut'i bila ya shaka ni miongoni mwa Mitume.

 • 37:134

  Tulipo mwokoa yeye na ahali zake wote,

 • 37:135

  Isipo kuwa mwanamke mkongwe katika wale walio bakia nyuma.

 • 37:136

  Kisha tukawaangamiza wale wengineo.

 • 37:137

  Na hakika nyinyi mnawapitia wakati wa asubuhi,

 • 37:138

  Na usiku. Basi je! Hamyatii akilini?

 • 37:139

  Na hakika Yunus alikuwa miongoni mwa Mitume.

 • 37:140

  Alipo kimbia katika jahazi lilio sheheni.

 • 37:141

  Akaingia katika kupigiwa kura, na akawa katika walio shindwa.

 • 37:142

  Samaki akammeza hali ya kuwa ni mwenye kulaumiwa.

 • 37:143

  Na ingeli kuwa hakuwa katika wanao mtakasa Mwenyezi Mungu,

 • 37:144

  Bila ya shaka angeli kaa ndani yake mpaka siku ya kufufuliwa.

 • 37:145

  Lakini tulimtupa ufukweni patupu, hali yu mgonjwa.

 • 37:146

  Na tukauotesha juu yake mmea wa kabila ya mung'unye.

 • 37:147

  Na tulimtuma kwa watu laki moja au zaidi.

 • 37:148

  Basi wakaamini, na tukawastarehesha kwa muda.

 • 37:149

  Basi waulize: Ati Mola wako Mlezi ndiye mwenye watoto wa kike, na wao wanao watoto wa kiume?

 • 37:150

  Au tumewaumba Malaika kuwa ni wanawake, na wao wakashuhudia?

 • 37:151

  Ati ni kwa uzushi wao ndio wanasema:

 • 37:152

  Mwenyezi Mungu amezaa! Ama hakika bila ya shaka hao ni waongo!

 • 37:153

  Ati amekhiari watoto wa kike kuliko wanaume?

 • 37:154

  Mna nini? Mnahukumu vipi nyinyi?

 • 37:155

  Hamkumbuki?

 • 37:156

  Au mnayo hoja iliyo wazi?

 • 37:157

  Basi leteni Kitabu chenu kama mnasema kweli.

 • 37:158

  Na wameweka makhusiano ya nasaba baina yake na majini; na majini wamekwisha jua bila ya shaka kuwa wao watahudhurishwa.

 • 37:159

  Subhana 'Llah Ametakasika Mwenyezi Mungu na hayo wanayo msingizia.

 • 37:160

  Isipo kuwa waja wa Mwenyezi Mungu walio safishwa.

 • 37:161

  Basi hakika nyinyi na mnao waabudu

 • 37:162

  Hamwezi kuwapoteza

 • 37:163

  Isipo kuwa yule atakaye ingia Motoni.

 • 37:164

  Na hapana katika sisi ila anapo mahali pake maalumu.

 • 37:165

  Na hakika bila ya shaka sisi ndio wajipangao safu.

 • 37:166

  Na hakika sisi ndio wenye kusabihi kutakasa.

 • 37:167

  Na walikuwapo walio kuwa wakisema:

 • 37:168

  Tungeli kuwa na Ukumbusho kama wa watu wa zamani,

 • 37:169

  Bila ya shaka tungeli kuwa ni waja wa Mwenyezi Mungu wenye ikhlasi.

 • 37:170

  Lakini waliukataa. Basi watakuja jua.

 • 37:171

  Na bila ya shaka neno letu lilikwisha tangulia kwa waja wetu walio tumwa.

 • 37:172

  Ya kuwa wao bila ya shaka ndio watakao nusuriwa.

 • 37:173

  Na kwamba jeshi letu ndilo litakalo shinda.

 • 37:174

  Basi waachilie mbali kwa muda.

 • 37:175

  Na watazame, nao wataona.

 • 37:176

  Je! Wanaihimiza adhabu yetu?

 • 37:177

  Basi itakapo shuka uwanjani kwao, itakuwa asubuhi mbaya kwa walio onywa.

 • 37:178

  Na waache kwa muda.

 • 37:179

  Na tazama, na wao wataona.

 • 37:180

  Subhana Rabbi'l'Izzat Ametakasika Mola Mlezi Mwenye enzi na yale wanayo mzulia.

 • 37:181

  Na Salamu juu ya Mitume.

 • 37:182

  Na sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu Mola Mlezi wa walimwengu wote.

Paylaş
Tweet'le