43 ZÜHRUF

 • 43:1

  H'a Mim

 • 43:2

  Naapa kwa Kitabu kinacho bainisha.

 • 43:3

  Hakika Sisi tumeifanya Qur'ani kwa Kiarabu ili mfahamu.

 • 43:4

  Na hakika hiyo imo katika Asili ya Maandiko yalioko kwetu, ni tukufu na yenye hikima.

 • 43:5

  Je! Tuache kukukumbusheni kabisa kwa kuwa nyinyi ni watu mlio pita mipaka kwa ukafiri?

 • 43:6

  Na Manabii wangapi tuliwatuma kwa watu wa zamani!

 • 43:7

  Na hawajii Nabii yeyote ila walikuwa wakimkejeli.

 • 43:8

  Na tuliwaangamiza walio kuwa na nguvu kushinda wao. Na mfano wa watu wa zamani umekwisha pita.

 • 43:9

  Na ukiwauliza: Nani aliye ziumba mbingu na ardhi? Bila ya shaka watasema: Kaziumba Mwenye nguvu, Mjuzi,

 • 43:10

  Ambaye amekufanyieni ardhi kama tandiko, na akakufanyieni ndani yake njia mpate kuongoka.

 • 43:11

  Na ambaye ndiye aliye teremsha kutoka mbinguni maji kwa kiasi, na kwa hayo tukaifufua nchi iliyo kufa. Na namna hivi ndivyo mtakavyo tolewa.

 • 43:12

  Na ambaye ndiye aliye umba katika kila kitu jike na dume, na akakufanyieni marikebu na wanyama mnao wapanda.

 • 43:13

  Ili mkae vizuri migongoni mwao, kisha mkumbuke neema za Mola wenu Mlezi mnapokaa sawa sawa juu yao na mseme: Ametakasika aliye mfanya huyu atutumikie, na tusingeli weza kufanya haya wenyewe.

 • 43:14

  Na hakika sisi tutarudi kwa Mola wetu Mlezi.

 • 43:15

  Na wanamfanyia katika waja wake fungu. Kwa hakika mwanaadamu ni mtovu wa fadhila aliye dhaahiri.

 • 43:16

  Au amejichukulia watoto wanawake katika vile alivyo viumba, na akakuteulieni nyinyi watoto wanaume?

 • 43:17

  Na anapo bashiriwa mmoja wao kwa yale aliyo mpigia mfano Mwenyezi Mungu, uso wake husawijika na hujaa hasira.

 • 43:18

  Ati aliye lelewa katika mapambo, na katika mabishano hawezi kusema kwa bayana...?

 • 43:19

  Na wakawafanya Malaika, ambao ni waja wa Mwingi wa Rehema, ni wanawake! Kwani wameshuhudia kuumbwa kwao? Ushahidi wao utaandikwa na wao watahojiwa!

 • 43:20

  Nao husema: Angeli penda Mwingi wa Rehema tusingeli waabudu sisi. Hawana ujuzi wowote wa hayo! Hawana ila kusema uwongo tu!

 • 43:21

  Kwani tuliwapa Kitabu kabla ya hichi, na ikawa wao wanakishikilia hicho?

 • 43:22

  Bali wanasema: Hakika sisi tuliwakuta baba zetu wanashika dini makhsusi, basi na sisi tunaongoza nyayo zao.

 • 43:23

  Na kadhaalika hatukumtuma mwonyaji kwenye mji wowote ila watu wake walio deka kwa starehe walisema: Hakika sisi tuliwakuta baba zetu wanashika dini makhsusi, na sisi tunafuata nyayo zao.

 • 43:24

  Akasema (Mwonyaji): Hata nikikuleteeni yenye uwongofu bora kuliko mlio wakuta nao baba zenu? Wakasema: Sisi tunayakataa tu hayo mliyo tumwa.

 • 43:25

  Basi tukawalipizia. Angalia ulikuwaje mwisho wa walio kadhibisha!

 • 43:26

  Na pale Ibrahim alipo mwambia baba yake na kaumu yake: Hakika mimi ninajitenga mbali na hayo mnayo yaabudu,

 • 43:27

  Isipo kuwa yule aliye niumba, kwani Yeye ataniongoa.

 • 43:28

  Na akalifanya hili liwe neno lenye kubaki katika vizazi vyake ili warejee.

 • 43:29

  Bali tuliwastarehesha hawa na baba zao mpaka ikawafikia Haki na Mtume aliye bainisha.

 • 43:30

  Na ilipo wafikia Haki wakasema: Huu ni uchawi, na sisi hakika tunaukataa.

 • 43:31

  Na walisema: Kwa nini Qur'ani hii haikuteremshwa kwa mtu mkubwa katika miji miwili hii?

 • 43:32

  Kwani wao ndio wanao gawa rehema za Mola wako Mlezi? Sisi tumewagawanyia baina yao maisha yao katika uhai wa duniani, na tukawanyanyua baadhi yao juu ya wengine kwa daraja nyingi; kwa hivyo baadhi yao wanawafanya wenginewe wawatumikie. Na rehema za Mwenyezi Mungu ni bora kuliko hayo wanayo yakusanya.

 • 43:33

  Na lau isinge kuwa watu watakuwa kundi moja tungeli wajaalia wanao mkufuru Rahmani wana nyumba zao zina dari ya fedha, na ngazi zao pia wanazo pandia,

 • 43:34

  Na milango ya nyumba zao na vitanda wanavyo egemea juu yake,

 • 43:35

  Na mapambo. Lakini hayo si chochote ila ni starehe ya maisha ya dunia tu, na Akhera iliyoko kwa Mola wako Mlezi ni ya wenye kumchamngu.

 • 43:36

  Anaye yafanyia upofu maneno ya Rahmani tunamwekea Shet'ani kuwa ndiye rafiki yake.

 • 43:37

  Na hakika wao wanawazuilia Njia na wenyewe wanadhani kuwa wameongoka.

 • 43:38

  Hata atakapo tujia atasema: Laiti ungeli kuwako baina yangu na wewe kama umbali baina ya mashariki na magharibi. Rafiki mwovu mno wewe!

 • 43:39

  Na kwa kuwa mlidhulumu, haitakufaeni kitu leo kwamba nyinyi mnashirikiana katika adhabu.

 • 43:40

  Je! Unaweza kuwasikilizisha viziwi, au unaweza kuwaongoa vipofu na waliomo katika upotofu ulio wazi?

 • 43:41

  Na hata tukikuondoa, Sisi tutalipiza kisasi chetu kwao.

 • 43:42

  Au tutakuonyesha tulio waahidi. Nasi bila ya shaka tuna uweza juu yao.

 • 43:43

  Basi wewe yashike yaliyo funuliwa kwako. Hakika wewe uko kwenye Njia Iliyo Nyooka.

 • 43:44

  Na hakika haya ni ukumbusho kwako na kwa kaumu yako. Na mtakuja ulizwa.

 • 43:45

  Na waulize Mitume wetu tulio watuma kabla yako: Je! Tulifanya miungu mingine iabudiwe badala ya Rah'mani?

 • 43:46

  Na bila ya shaka tulimtuma Musa kwa Ishara zetu ende kwa Firauni na waheshimiwa wake, na akasema: Hakika mimi ni Mtume wa Mola Mlezi wa walimwengu wote!

 • 43:47

  Lakini alipo wajia na Ishara zetu wakaingia kuzicheka.

 • 43:48

  Na hatukuwaonyesha Ishara yoyote ila hiyo ilikuwa kubwa zaidi kuliko nyenginewe. Na tukawakamata kwa adhabu ili warejee.

 • 43:49

  Na wakasema: Ewe mchawi! Tuombee kwa Mola wako Mlezi kwa ile ahadi aliyo kuahidi; hakika sisi tutakuwa wenye kuongoka.

 • 43:50

  Basi tulipo waondolea adhabu hiyo, mara wakaingia kuvunja ahadi.

 • 43:51

  Na Firauni alitangaza kwa watu wake, akisema: Enyi watu wangu! Kwani mimi sinao huu ufalme wa Misri, na hii mito inapita chini yangu? Je! Hamwoni?

 • 43:52

  Au mimi si bora kuliko huyu aliye mnyonge, wala hawezi kusema waziwazi?

 • 43:53

  Basi mbona hakuvikwa vikuku vya dhahabu, au hawakuja Malaika pamoja naye wakamwandama?

 • 43:54

  Basi aliwachezea watu wake, na wakamt'ii. Kwa hakika hao walikuwa watu wapotovu.

 • 43:55

  Walipo tukasirisha tuliwapatiliza tukawazamisha wote!

 • 43:56

  Kisha tukawafanya kuwa watangulizi na mfano kwa wa baadaye.

 • 43:57

  Na alipo pigiwa mfano Mwana wa Mariamu, watu wako waliupiga ukelele.

 • 43:58

  Wakasema: Miungu yetu kwani si bora kuliko huyu? Hawakukupigia mfano huo ila kwa ubishi tu. Bali hao ni watu wagomvi!

 • 43:59

  Hakuwa yeye (Isa) ila ni Mtumwa tuliye mneemesha na tukamfanya ni mfano kwa Wana wa Israili.

 • 43:60

  Na tungeli penda tungeli wafanyia miongoni mwenu Malaika katika ardhi wakifuatana.

 • 43:61

  Na kwa hakika yeye ni alama ya Saa ya Kiyama. Basi usiitilie shaka, na nifuateni. Hii ndiyo Njia Iliyo Nyooka.

 • 43:62

  Wala asikuzuilieni Shet'ani. Hakika yeye ni adui yenu wa dhaahiri.

 • 43:63

  Na alipo kuja Isa na dalili zilizo wazi, alisema: Nimekujieni na hikima, na ili nikuelezeni baadhi ya yale mliyo khitalifiana. Basi mcheni Mwenyezi Mungu, na mnit'ii mimi.

 • 43:64

  Kwa hakika Mwenyezi Mungu ni Mola wangu Mlezi, na ni Mola wenu Mlezi. Basi Muabuduni Yeye tu. Hii ndiyo Njia Iliyo Nyooka.

 • 43:65

  Lakini makundi kwa makundi yao yalikhitalifiana wao kwa wao. Ole wao walio dhulumu kwa adhabu ya siku chungu.

 • 43:66

  Je! Nini wanangojea ila Saa iwajie kwa ghafla na wala wao hawatambui?

 • 43:67

  Siku hiyo marafiki watakuwa ni maadui, wao kwa wao, isipo kuwa wachamngu.

 • 43:68

  Enyi waja wangu! Hamtakuwa na khofu siku hiyo, wala hamtahuzunika.

 • 43:69

  Ambao waliziamini Ishara zangu na walikuwa Waislamu.

 • 43:70

  Ingieni Peponi, nyinyi na wake zenu; mtafurahishwa humo.

 • 43:71

  Watakuwa wanapitishiwa sahani za dhahabu na vikombe; na vitakuwamo ambavyo nafsi zinavipenda na macho yanavifurahia, na nyinyi mtakaa humo milele.

 • 43:72

  Na hiyo ni Pepo mliyo rithishwa kwa hayo mliyo kuwa mkiyafanya.

 • 43:73

  Mnayo humo matunda mengi mtakayo yala.

 • 43:74

  Kwa hakika wakosefu watakaa katika adhabu ya Jahannamu.

 • 43:75

  Hawatapumzishwa nayo na humo watakata tamaa.

 • 43:76

  Wala Sisi hatukuwadhulumu, bali wao ndio walio kuwa madhaalimu.

 • 43:77

  Nao watapiga kelele waseme: Ewe Malik! Na atufishe Mola wako Mlezi! Naye aseme: Hakika nyinyi mtakaa humo humo!

 • 43:78

  Kwa yakini tulikuleteeni Haki, lakini wengi katika nyinyi mlikuwa mnaichukia Haki.

 • 43:79

  Au waliweza kupitisha amri yao? Bali ni Sisi ndio tunao pitisha.

 • 43:80

  Au wanadhani kwamba hatusikii siri zao na minong'ono yao? Wapi! Na wajumbe wetu wapo karibu nao, wanayaandika.

 • 43:81

  Sema: Ingeli kuwa Rahmani ana mwana, basi mimi ningeli kuwa wa kwanza kumuabudu.

 • 43:82

  Ametakasika Mola Mlezi wa mbingu na ardhi, Mola Mlezi wa A'rshi, na hayo wanayo msifia.

 • 43:83

  Basi waache wapige porojo wakicheza mpaka wakutwe na hiyo siku yao waliyo ahidiwa.

 • 43:84

  Na Yeye ndiye Mungu mbinguni, na ndiye Mungu katika ardhi. Naye ndiye Mwenye hikima, Mwenye ujuzi.

 • 43:85

  Na ametukuka Mwenye ufalme wa mbingu na ardhi na viliomo ndani yake. Na uko kwake ujuzi wa Saa ya Kiyama, na kwake Yeye mtarudishwa.

 • 43:86

  Wala hao mnao waomba badala yake Yeye hawana uweza wa kumwombea mtu, isipo kuwa anaye shuhudia kwa haki, na wao wanajua.

 • 43:87

  Na ukiwauliza ni nani aliye waumba? Bila ya shaka watasema: Mwenyezi Mungu! Basi ni wapi wanako geuziwa?

 • 43:88

  Na usemi wake (Mtume) ni: Ewe Mola wangu Mlezi! Hakika hawa ni watu wasio amini.

 • 43:89

  Basi wasamehe, na uwambie maneno ya salama. Watakuja jua.

Paylaş
Tweet'le