44 DUHAN

 • 44:1

  H'a Mim

 • 44:2

  Naapa kwa Kitabu kinacho bainisha,

 • 44:3

  Hakika tumekiteremsha katika usiku ulio barikiwa. Hakika Sisi ni Waonyaji.

 • 44:4

  Katika usiku huu hubainishwa kila jambo la hikima,

 • 44:5

  Jambo litokalo kwetu. Hakika Sisi ndio wenye kutuma.

 • 44:6

  Ni rehema itokayo kwa Mola wako Mlezi. Hakika Yeye ni Mwenye kusikia Mwenye kujua.

 • 44:7

  Mola Mlezi wa mbingu na ardhi na vilio baina yao, ikiwa nyinyi mna yakini.

 • 44:8

  Hakuna mungu ila Yeye; anahuisha na anafisha- Mola Mlezi wenu na Mola Mlezi wa baba zenu wa mwanzo.

 • 44:9

  Lakini wao wanacheza katika shaka.

 • 44:10

  Basi ingoje siku ambayo mbingu zitakapo leta moshi ulio dhaahiri,

 • 44:11

  Utakao wafunika watu: Hii ni adhabu chungu!

 • 44:12

  Mola wetu Mlezi! Tuondolee adhabu hii. Hakika tutaamini.

 • 44:13

  Nini faida ya kukumbuka kwao? Na alikwisha wafikia Mtume mwenye kubainisha.

 • 44:14

  Na wao wakamgeuzia uso, na wakasema: Huyu amefunzwa, naye ni mwendawazimu.

 • 44:15

  Hakika sisi tutaiondoa adhabu kidogo, lakini nyinyi kwa yakini mtarejea vile vile!

 • 44:16

  Siku tutayo yashambulia mashambulio makubwa, bila ya shaka Sisi ni wenye kutesa.

 • 44:17

  Na hakika kabla ya hawa tuliwafanyia mtihani watu wa Firauni, na aliwafikia Mtume Mtukufu.

 • 44:18

  Akasema: Nipeni waja wa Mwenyezi Mungu; kwa hakika mimi kwenu ni Mtume Muaminifu.

 • 44:19

  Na msimfanyie kiburi Mwenyezi Mungu; hakika mimi nitakuleteeni uthibitisho ulio wazi.

 • 44:20

  Nami najikinga kwa Mola wangu Mlezi na ndiye Mola wenu Mlezi pia, ili msinipige mawe.

 • 44:21

  Na ikiwa hamniamini, basi jitengeni nami.

 • 44:22

  Ndipo akamwomba Mola wake Mlezi: Hakika watu hawa ni wakosefu.

 • 44:23

  Mwenyezi Mungu akasema: Basi nenda na waja wangu usiku. Kwa yakini mtafuatwa.

 • 44:24

  Na iache bahari vivyo hivyo imeachana, hakika wao hao ni jeshi litakalo zamishwa.

 • 44:25

  Mabustani mangapi, na chemchem ngapi waliziacha!

 • 44:26

  Na mimea na vyeo vitukufu!

 • 44:27

  Na neema walizo kuwa wakijistareheshea!

 • 44:28

  Ndio hivyo! Na tukawarithisha haya watu wenginewe.

 • 44:29

  La mbingu wala ardhi hazikuwalilia, wala hawakupewa muhula.

 • 44:30

  Na bila ya shaka tuliwaokoa Wana wa Israili katika adhabu ya kuwadhalilisha,

 • 44:31

  Ya Firauni. Hakika yeye alikuwa jeuri katika wenye kupindukia mipaka.

 • 44:32

  Na tuliwakhiari kwa ujuzi wetu kuliko walimwengu wenginewe.

 • 44:33

  Na tukawapa katika ishara zenye majaribio yaliyo wazi.

 • 44:34

  Hakika hawa wanasema:

 • 44:35

  Hapana ila kufa kwetu mara ya kwanza tu, wala sisi hatufufuliwi.

 • 44:36

  Basi warudisheni baba zetu, ikiwa nyinyi mnasema kweli.

 • 44:37

  Je! Ni wao bora au watu wa Tubbaa' na walio kuwa kabla yao? Tuliwaangamiza. Hakika hao walikuwa wakosefu.

 • 44:38

  Na hatukuziumba mbingu na ardhi na vilivyomo baina yake kwa mchezo.

 • 44:39

  Hatukuviumba hivyo ila kwa Haki, lakini wengi wao hawajui.

 • 44:40

  Hakika siku ya Uamuzi ni wakati ulio wekwa kwa wao wote.

 • 44:41

  Siku ambayo rafiki hatamfaa rafiki yake kwa chochote, wala hawatanusuriwa.

 • 44:42

  Isipo kuwa atakaye mrehemu Mwenyezi Mungu. Hakika Yeye ndiye Mwenye nguvu, Mwenye kurehemu.

 • 44:43

  Hakika Mti wa Zaqqum,

 • 44:44

  Ni chakula cha mwenye dhambi.

 • 44:45

  Kama shaba iliyo yayushwa, hutokota matumboni

 • 44:46

  Kama kutokota kwa maji ya moto.

 • 44:47

  (Itasemwa:) Mkamateni na mtupeni katikati ya Jahannamu!

 • 44:48

  Kisha mmwagieni juu ya kichwa chake adhabu ya maji yanayo chemka.

 • 44:49

  Onja! Ati wewe ndiye mwenye nguvu, mtukufu!

 • 44:50

  Hakika haya ndiyo mliyo kuwa mkiyatilia shaka.

 • 44:51

  Hakika wachamngu watakuwa katika mahali pa amani,

 • 44:52

  Katika mabustani na chemchem,

 • 44:53

  Watavaa hariri nyepesi na hariri nzito wakikabiliana,

 • 44:54

  Hivi ndivyo itakavyo kuwa, na tutawaoza mahurilaini.

 • 44:55

  Humo watataka kila aina ya matunda, na wakae kwa amani.

 • 44:56

  Humo hawataonja mauti ila mauti yale ya kwanza, na (Mwenyezi Mungu) atawalinda na adhabu ya Jahannamu,

 • 44:57

  Kuwa ni fadhila zitokazo kwa Mola wako Mlezi. Huko ndiko kufuzu kukubwa.

 • 44:58

  Basi tumeifanya nyepesi hii Qur'ani kwa ulimi wako, ili wapate kukumbuka.

 • 44:59

  Ngoja tu, na wao wangoje pia.

Paylaş
Tweet'le