50 KAF

 • 50:1

  Qaaf. Naapa kwa Qur'ani tukufu!

 • 50:2

  Bali wanastaajabu kwamba amewafikia mwonyaji kutoka miongoni mwao, na wakasema makafiri: Hili ni jambo la ajabu!

 • 50:3

  Ati tukifa na tukawa udongo...? Kurejea huko kuko mbali!

 • 50:4

  Hakika Sisi tunajua kiasi cha kila kinacho punguzwa na ardhi kutokana nao. Na kwetu kipo Kitabu kinacho hifadhi yote.

 • 50:5

  Lakini waliikanusha Haki ilipo wajia; kwa hivyo wamo katika mambo ya mkorogo.

 • 50:6

  Je! Hawaangalii mbingu zilizo juu yao! Vipi tulivyo zijenga, na tukazipamba. Wala hazina nyufa.

 • 50:7

  Na ardhi tumeitandaza na tukaiwekea milima, na tukaiotesha mimea mizuri ya kila namna.

 • 50:8

  Yawe haya ni kifumbua macho na ukumbusho kwa kila mja mwenye kuelekea.

 • 50:9

  Na tumeteremsha kutoka mbinguni maji yaliyo barikiwa, na kwa hayo tukaotesha mabustani na nafaka za kuvunwa.

 • 50:10

  Na mitende mirefu yenye makole yaliyo zaa kwa wingi,

 • 50:11

  Ili iwe ni riziki kwa waja wangu. Na tukaifufua kwa maji nchi iliyo kuwa imekufa. Kama hivyo ndivyo utakavyo kuwa ufufuaji.

 • 50:12

  Kabla yao walikadhibisha kaumu ya Nuhu na wakaazi wa Rassi na Thamudi.

 • 50:13

  Na A'di na Firauni na kaumu ya Lut'i.

 • 50:14

  Na wakaazi wa Machakani, na watu wa Tubbaa'. Wote hao waliwakanusha Mitume, kwa hivyo onyo likathibitika juu yao.

 • 50:15

  Kwani tulichoka kwa kuumba mara ya kwanza. Bali wao wamo katika shaka tu juu ya umbo jipya.

 • 50:16

  Na hakika tumemuumba mtu, nasi tunayajua yanayo mpitikia katika nafsi yake. Na Sisi tuko karibu naye kuliko mshipa wa shingoni mwake.

 • 50:17

  Wanapo pokea wapokeaji wawili, wanao kaa kuliani na kushotoni.

 • 50:18

  Hatamki neno ila karibu yake yupo mwangalizi tayari.

 • 50:19

  Na uchungu wa kutoka roho utamjia kwa haki. Hayo ndiyo uliyo kuwa ukiyakimbia.

 • 50:20

  Na litapulizwa baragumu. Hiyo ndiyo Siku ya Miadi.

 • 50:21

  Na kila nafsi itakuja na pamoja nayo mchungaji na shahidi.

 • 50:22

  (Aambiwe): Kwa hakika ulikuwa umeghafilika na haya; basi leo tumekuondolea pazia lako, na kwa hivyo kuona kwako leo ni kukali.

 • 50:23

  Na mwenzake atasema: Huyu niliye naye mimi kesha tayarishwa.

 • 50:24

  Mtupeni katika Jahannamu kila kafiri mwenye inda,

 • 50:25

  Akatazaye kheri, arukaye mipaka, mwenye kutia shaka,

 • 50:26

  Aliye weka mungu mwengine pamoja na Mwenyezi Mungu. Basi mtupeni katika adhabu kali.

 • 50:27

  Mwenzake aseme: Ee Mola wetu Mlezi! Sikumpoteza mimi, bali yeye mwenyewe alikuwa katika upotovu wa mbali.

 • 50:28

  (Mwenyezi Mungu) aseme: Msigombane mbele yangu. Nilikuleteeni mbele onyo langu.

 • 50:29

  Mbele yangu haibadilishwi kauli, wala Mimi siwadhulumu waja wangu.

 • 50:30

  Siku tutapo iambia Jahannamu: Je! Umejaa? Nayo itasema: Je! Kuna ziada?

 • 50:31

  Na Pepo italetwa karibu kwa ajili ya wachamngu, haitakuwa mbali.

 • 50:32

  Haya ndiyo mnayo ahidiwa kwa kila mwenye kurejea kwa Mwenyezi Mungu na akajilinda.

 • 50:33

  Mwenye kumwogopa Mwingi wa Rehema hali kuwa hamwoni, na akaja kwa moyo ulio elekea-

 • 50:34

  (Ataambiwa) ingieni kwa salama. Hiyo ndiyo siku ya daima dawamu.

 • 50:35

  Humo watapata wakitakacho, na kwetu yako ya ziada.

 • 50:36

  Na kaumu ngapi tuliziangamiza kabla yao walio kuwa na nguvu zaidi kuliko hawa! Nao walitanga tanga katika nchi nyingi. Je! Walipata pa kukimbilia?

 • 50:37

  Hakika katika hayo upo ukumbusho kwa mwenye moyo au akatega sikio naye yupo anashuhudia.

 • 50:38

  Na bila ya shaka Sisi tumeziumba mbingu na ardhi na vilio baina yao mnamo siku sita; na wala hayakutugusa machofu.

 • 50:39

  Basi vumilia kwa hayo wasemayo, na mtakase kwa kumsifu Mola wako Mlezi kabla ya kuchomoza jua na kabla ya kuchwa.

 • 50:40

  Na katika usiku pia mtakase, na baada ya kusujudu.

 • 50:41

  Na sikiliza siku atapo nadi mwenye kunadi kutoka pahala karibu.

 • 50:42

  Siku watakapo sikia ukelele wa haki. Hiyo ndiyo siku ya kufufuka.

 • 50:43

  Hakika Sisi tunahuisha na tunafisha, na kwetu Sisi ndio marejeo.

 • 50:44

  Siku itapo wapasukia ardhi mbio mbio! Mkusanyo huo kwetu ni mwepesi.

 • 50:45

  Sisi tunajua kabisa wayasemayo. Wala wewe si mwenye kuwatawalia kwa ujabari. Basi mkumbushe kwa Qur'ani anaye liogopa onyo.

Paylaş
Tweet'le