51 ZARİYAT

 • 51:1

  Naapa kwa pepo zinazo tawanya,

 • 51:2

  Na zinazo beba mizigo,

 • 51:3

  Na zinazo kwenda kwa wepesi.

 • 51:4

  Na zinazo gawanya kwa amri,

 • 51:5

  Hakika mnayo ahidiwa bila ya shaka ni kweli,

 • 51:6

  Na kwa hakika malipo bila ya shaka yatatokea.

 • 51:7

  Naapa kwa mbingu zenye njia,

 • 51:8

  Hakika nyinyi bila ya shaka mmo katika kauli inayo khitalifiana.

 • 51:9

  Anageuzwa kutokana na haki mwenye kugeuzwa.

 • 51:10

  Wazushi wameangamizwa.

 • 51:11

  Ambao wameghafilika katika ujinga.

 • 51:12

  Wanauliza: Ni lini hiyo siku ya malipo?

 • 51:13

  Hiyo ni siku watakayo adhibiwa Motoni.

 • 51:14

  Onjeni adhabu yenu! Haya ndiyo mliyo kuwa mkiyahimiza.

 • 51:15

  Hakika wachamngu watakuwa katika Mabustani na chemchem.

 • 51:16

  Wanapokea aliyo wapa Mola wao Mlezi. Kwa hakika hao walikuwa kabla ya haya wakifanya mema.

 • 51:17

  Walikuwa wakilala kidogo tu usiku.

 • 51:18

  Na kabla ya alfajiri wakiomba maghfira.

 • 51:19

  Na katika mali yao ipo haki ya mwenye kuomba na asiye omba.

 • 51:20

  Na katika ardhi zipo Ishara kwa wenye yakini.

 • 51:21

  Na pia katika nafsi zenu - Je! Hamwoni?

 • 51:22

  Na katika mbingu ziko riziki zenu na mliyo ahidiwa.

 • 51:23

  Basi naapa kwa Mola Mlezi wa mbingu na ardhi, hakika haya ni kweli kama ilivyo kweli kuwa nyinyi mnasema.

 • 51:24

  Je! Imekufikia hadithi ya wageni wa Ibrahim wanao hishimiwa?

 • 51:25

  Walipo ingia kwake wakasema: Salama! Na yeye akasema: Salama! Nyinyi ni watu nisio kujueni.

 • 51:26

  Akenda kwa ahali yake na akaja na ndama aliye nona.

 • 51:27

  Akawakaribisha, akasema: Mbona hamli?

 • 51:28

  Akahisi kuwaogopa katika nafsi yake. Wakasema: Usiwe na khofu, nao wakambashiria kupata kijana mwenye ilimu.

 • 51:29

  Ndipo mkewe akawaelekea, na huku anasema na akijipiga usoni kwa mastaajabu, na kusema: Mimi ni kikongwe na tasa!

 • 51:30

  Wakasema: Ndivyo vivyo hivyo alivyo sema Mola wako Mlezi. Hakika Yeye ni Mwenye hikima na Mwenye kujua.

 • 51:31

  AKASEMA: Basi ujumbe wenu ni nini, enyi mlio tumwa?

 • 51:32

  Wakasema: Hakika sisi tumetumwa kwa watu wakosefu,

 • 51:33

  Tuwatupie mawe ya udongo,

 • 51:34

  Yaliyo tiwa alama kutoka kwa Mola wako Mlezi kwa ajili ya wanao pindukia mipaka.

 • 51:35

  Kwa hivyo tutawatoa katika hao wale walio amini.

 • 51:36

  Lakini hatukupata humo ila nyumba moja tu yenye Waislamu!

 • 51:37

  Na tukaacha humo Ishara kwa ajili ya wanao iogopa adhabu chungu.

 • 51:38

  Na katika khabari za Musa, tulipo mtuma kwa Firauni na hoja wazi.

 • 51:39

  Lakini alipuuza kwa sababu ya nguvu zake na akasema: Huyu ni mchawi au mwendawazimu!

 • 51:40

  Basi tukamkamata yeye na majeshi yake na tukawatupa baharini, na yeye ndiye wa kulaumiwa.

 • 51:41

  Na katika khabari za A'di tulipo wapelekea upepo wa kukata uzazi.

 • 51:42

  Haukuacha chochote ulicho kifikia ila ulikifanya kama kilio nyambuka.

 • 51:43

  Na katika khabari za Thamudi walipo ambiwa: Jifurahisheni kwa muda mdogo tu.

 • 51:44

  Wakaasi amri ya Mola wao Mlezi. Basi uliwanyakua moto wa radi nao wanaona.

 • 51:45

  Basi hawakuweza kusimama wala hawakuwa wenye kujitetea.

 • 51:46

  Na kaumu ya Nuhu hapo mbele. Hakika hao walikuwa watu wapotovu.

 • 51:47

  Na mbingu tumezifanya kwa nguvu na uwezo na hakika Sisi bila ya shaka ndio twenye uwezo wa kuzitanua.

 • 51:48

  Na ardhi tumeitandaza; basi watandazaji wazuri namna gani Sisi!

 • 51:49

  Na katika kila kitu tumeumba kwa jozi ili mzingatie.

 • 51:50

  Basi kimbilieni kwa Mwenyezi Mungu, hakika mimi ni mwonyaji kwenu wa kubainisha nitokae kwake.

 • 51:51

  Wala msifanye kuwa kuna mungu mwengine pamoja na Mwenyezi Mungu. Hakika mimi ni mwonyaji kwenu wa kubainisha nitokae kwake.

 • 51:52

  Basi ndio hivyo hivyo, hakuwajia kabla yao Mtume ila walisema: Huyu ni mchawi au mwendawazimu.

 • 51:53

  Je! Wameambizana kwa haya? Bali hawa ni watu waasi.

 • 51:54

  Basi waachilie mbali, nawe hulaumiwi.

 • 51:55

  Na kumbusha, kwani ukumbusho huwafaa Waumini.

 • 51:56

  Nami sikuwaumba majini na watu ila waniabudu Mimi.

 • 51:57

  Na sitaki kwao riziki, wala sitaki wanilishe.

 • 51:58

  Hakika Mwenyezi Mungu ndiye Mwenye kuruzuku, Mwenye nguvu, Madhubuti.

 • 51:59

  Hakika walio dhulumu wana fungu lao la adhabu kama fungu la wenzao. Basi wasinihimize.

 • 51:60

  Ole wao walio ikanusha siku yao waliyo ahidiwa.

Paylaş
Tweet'le