54 KAMER

 • 54:1

  Saa imekaribia, na mwezi umepasuka!

 • 54:2

  Na wakiona Ishara hugeuka upande na husema: Huu uchawi tu unazidi kuendelea.

 • 54:3

  Na wamekanusha na wamefuata matamanio yao. Na kila jambo ni lenye kuthibiti.

 • 54:4

  Na bila ya shaka zimewajia khabari zenye makaripio.

 • 54:5

  Hikima kaamili; lakini maonyo hayafai kitu!

 • 54:6

  Basi jiepushe nao. Siku atakapo ita mwitaji kuliendea jambo linalo chusha;

 • 54:7

  Macho yao yatainama; watatoka makaburini kama nzige walio tawanyika,

 • 54:8

  Wanamkimbilia mwitaji, na makafiri wanasema: Hii ni siku ngumu.

 • 54:9

  Kabla yao kaumu ya Nuhu walikanusha; wakamkanusha mja wetu, na wakasema ni mwendawazimu, na akakaripiwa.

 • 54:10

  Basi akamwomba Mola wake Mlezi akasema: Kwa hakika mimi nimeshindwa, basi ninusuru!

 • 54:11

  Basi tukaifungua milango ya mbingu kwa maji yanayo miminika.

 • 54:12

  Na tukazipasua ardhi kwa chemchem, yakakutana maji kwa jambo lilio kadiriwa.

 • 54:13

  Na tukamchukua kwenye safina ya mbao na kamba.

 • 54:14

  Ikawa inakwenda kwa nadhari yetu, kuwa ni malipo kwa alivyo kuwa amekanushwa.

 • 54:15

  Na bila ya shaka tuliiacha iwe ni Ishara. Lakini je, yupo anaye kumbuka?

 • 54:16

  Basi ilikuwaje adhabu yangu, na maonyo yangu.

 • 54:17

  Na bila ya shaka Sisi tumeifanya Qur'ani iwe nyepesi kufahamika. Lakini yupo anaye kumbuka?

 • 54:18

  Kina A'di walikanusha. Basi ilikuwaje adhabu yangu na maonyo yangu?

 • 54:19

  Hakika Sisi tuliwapelekea upepo wa kimbunga katika siku korofi mfululizo,

 • 54:20

  Ukiwang'oa watu kama vigogo vya mitende vilio ng'olewa.

 • 54:21

  Basi ilikuwaje adhabu yangu na maonyo yangu?

 • 54:22

  Na bila ya shaka Sisi tumeifanya Qur'ani nyepesi kufahamika; lakini yupo anaye kumbuka?

 • 54:23

  Thamudi waliwakanusha Waonyaji.

 • 54:24

  Wakasema: Ati tumfuate binaadamu mmoja katika sisi? Basi hivyo sisi tutakuwa katika upotofu na kichaa!

 • 54:25

  Ni yeye tu aliye teremshiwa huo ukumbusho kati yetu sote? Bali huyu ni mwongo mwenye kiburi!

 • 54:26

  Kesho watajua ni nani huyo mwongo mwenye kiburi.

 • 54:27

  Hakika Sisi tutawapelekea ngamia jike ili kuwajaribu, basi watazame tu na ustahamili.

 • 54:28

  Na waambie kwamba maji yatagawanywa baina yao; kila sehemu ya maji itahudhuriwa na aliye khusika.

 • 54:29

  Basi wakamwita mtu wao akaja akamchinja.

 • 54:30

  Basi ilikuwaje adhabu yangu na maonyo yangu!

 • 54:31

  Hakika Sisi tuliwapelekea ukelele mmoja tu, wakawa kama mabuwa ya kujengea uwa.

 • 54:32

  Na bila ya shaka Sisi tumeifanya Qur'ani iwe nyepesi kwa kukumbuka, lakini yupo akumbukaye?

 • 54:33

  Kaumu Lut'i nao waliwakadhibisha Waonyaji.

 • 54:34

  Hakika Sisi tukawapelekea kimbunga cha vijiwe, isipo kuwa wafuasi wa Lut'i. Hao tuliwaokoa karibu na alfajiri.

 • 54:35

  Kwa neema inayo toka kwetu. Hivyo ndivyo tumlipavyo anaye shukuru.

 • 54:36

  Na hakika yeye aliwaonya adhabu yetu; lakini wao waliyatilia shaka hayo maonyo.

 • 54:37

  Na walimtaka awape wageni wake. Tukayapofua macho yao, na tukawaambia: Onjeni basi adhabu na maonyo yangu!

 • 54:38

  Na iliwafikia wakati wa asubuhi adhabu yangu ya kuendelea.

 • 54:39

  Basi onjeni adhabu na maonyo yangu!

 • 54:40

  Na hakika tumeisahilisha Qur'ani kuikumbuka. Lakini yupo anaye kumbuka?

 • 54:41

  Na Waonyaji waliwafikia watu wa Firauni.

 • 54:42

  Walizikadhibisha Ishara zetu zote, nasi tukawashika kama anavyo shika Mwenye nguvu Mwenye uweza.

 • 54:43

  Je! Makafiri wenu ni bora kuliko hao, au yameandikwa vitabuni kuwa nyinyi hamtiwi makosani?

 • 54:44

  Au ndio wanasema: Sisi ni wengi tutashinda tu.

 • 54:45

  Wingi wao huu utashindwa, na wao watasukumwa nyuma.

 • 54:46

  Bali Saa ya Kiyama ndio miadi yao, na Saa hiyo ni nzito zaidi na chungu zaidi.

 • 54:47

  Hakika wakosefu wamo katika upotofu na wazimu.

 • 54:48

  Siku watakapo kokotwa Motoni kifudifudi waambiwe: Onjeni mguso wa Jahannamu!

 • 54:49

  Kwa hakika Sisi tumekiumba kila kitu kwa kipimo.

 • 54:50

  Na amri yetu haikuwa ila ni moja tu, kama kupepesa jicho.

 • 54:51

  Na bila ya shaka tumekwisha waangamiza wenzenu. Lakini yupo anaye kumbuka?

 • 54:52

  Na kila jambo walilo lifanya limo vitabuni.

 • 54:53

  Na kila kidogo na kikubwa kimeandikwa.

 • 54:54

  Hakika wachamngu watakuwa katika Mabustani na mito.

 • 54:55

  Katika makalio ya haki kwa Mfalme Mwenye uweza.

Paylaş
Tweet'le