56 VAKIA

 • 56:1

  Litakapo tukia hilo Tukio

 • 56:2

  Hapana cha kukanusha kutukia kwake.

 • 56:3

  Literemshalo linyanyualo,

 • 56:4

  Itakapo tikiswa ardhi kwa mtikiso,

 • 56:5

  Na milima itapo sagwasagwa,

 • 56:6

  Iwe mavumbi yanayo peperushwa,

 • 56:7

  Na nyinyi mtakuwa namna tatu:-

 • 56:8

  Basi watakuwepo wa kuliani; je, ni wepi wa kuliani?

 • 56:9

  Na wa kushotoni; je, ni wepi wa kushotoni?

 • 56:10

  Na wa mbele watakuwa mbele.

 • 56:11

  Hao ndio watakao karibishwa

 • 56:12

  Katika Bustani zenye neema.

 • 56:13

  Fungu kubwa katika wa mwanzo,

 • 56:14

  Na wachache katika wa mwisho.

 • 56:15

  Watakuwa juu ya viti vya fakhari vilivyo tonewa.

 • 56:16

  Wakiviegemea wakielekeana.

 • 56:17

  Wakitumikiwa na wavulana wa ujana wa milele,

 • 56:18

  Kwa vikombe na mabirika na bilauri za vinywaji kutoka chemchem safi.

 • 56:19

  Hawataumwa kichwa kwa vinywaji hivyo wala hawatoleweshwa.

 • 56:20

  Na matunda wayapendayo,

 • 56:21

  Na nyama za ndege kama wanavyo tamani.

 • 56:22

  Na Mahurulaini,

 • 56:23

  Walio kama mfano wa lulu zilio hifadhiwa.

 • 56:24

  Ni malipo kwa waliyo kuwa wakiyatenda.

 • 56:25

  Humo hawatasikia porojo wala maneno ya dhambi,

 • 56:26

  Isipo kuwa maneno ya Salama, Salama.

 • 56:27

  Na wale wa mkono wa kulia, ni yepi yatakuwa ya wa kuliani?

 • 56:28

  Katika mikunazi isiyo na miba,

 • 56:29

  Na migomba iliyo pangiliwa,

 • 56:30

  Na kivuli kilicho tanda,

 • 56:31

  Na maji yanayo miminika,

 • 56:32

  Na matunda mengi,

 • 56:33

  Hayatindikii wala hayakatazwi,

 • 56:34

  Na matandiko yaliyo nyanyuliwa.

 • 56:35

  Hakika Sisi tutawaumba (Mahurulaini) upya,

 • 56:36

  Na tutawafanya vijana,

 • 56:37

  Wanapendana na waume zao, hirimu moja.

 • 56:38

  Kwa ajili ya watu wa kuliani.

 • 56:39

  Fungu kubwa katika wa mwanzo,

 • 56:40

  Na fungu kubwa katika wa mwisho.

 • 56:41

  Na watu wa kushotoni; je ni yepi ya wa kushotoni?

 • 56:42

  Katika upepo wa moto, na maji yanayo chemka,

 • 56:43

  Na kivuli cha moshi mweusi,

 • 56:44

  Si cha kuburudisha wala kustarehesha.

 • 56:45

  Hakika hao walikuwa kabla ya haya wakiishi maisha ya anasa.

 • 56:46

  Na walikuwa wakishikilia kufanya madhambi makubwa,

 • 56:47

  Na walikuwa wakisema: Tutakapo kufa na tukawa udongo na mafupa, ati ndio tutafufuliwa?

 • 56:48

  Au baba zetu wa zamani?

 • 56:49

  Sema: Hakika wa zamani na wa mwisho

 • 56:50

  Bila ya shaka watakusanywa kwa wakati wa siku maalumu.

 • 56:51

  Kisha nyinyi, mlio potea, mnao kanusha,

 • 56:52

  Kwa yakini mtakula mti wa Zaqqumu.

 • 56:53

  Na kwa mti huo mtajaza matumbo.

 • 56:54

  Na juu yake mtakunywa maji yanayo chemka.

 • 56:55

  Tena mtakunywa kama wanavyo kunywa ngamia wenye kiu.

 • 56:56

  Hiyo ndiyo karamu yao Siku ya Malipo.

 • 56:57

  Sisi tumekuumbeni; basi hamsadiki?

 • 56:58

  Je! Mnaiona mbegu ya uzazi mnayo idondokeza?

 • 56:59

  Je! Mnaiumba nyinyi, au ni Sisi ndio Waumbaji?

 • 56:60

  Sisi tumekuwekeeni mauti; na wala Sisi hatushindwi

 • 56:61

  Kuwaleta wengine badala yenu na kukuumbeni nyinyi kwa umbo msilo lijua.

 • 56:62

  Na bila ya shaka mlikwisha jua umbo la kwanza, basi kwa nini hamkumbuki?

 • 56:63

  Je! Mnaona makulima mnayo yapanda?

 • 56:64

  Je! Ni nyinyi mnayo yaotesha au ni Sisi ndio wenye kuotesha?

 • 56:65

  Tungeli taka tungeli yafanya yakawa mapepe, mkabaki mnastaajabu,

 • 56:66

  Mkisema: Hakika sisi tumegharimika;

 • 56:67

  Bali sisi tumenyimwa.

 • 56:68

  Je! Mnayaona maji mnayo yanywa?

 • 56:69

  Je! Ni nyinyi mnayo yateremsha kutoka mawinguni au ni Sisi ndio wenye kuyateremsha?

 • 56:70

  Tungeli penda tungeli yafanya ya chumvi. Basi mbona hamshukuru?

 • 56:71

  Je! Mnauona moto mnao uwasha?

 • 56:72

  Ni nyinyi mlio uumba mti wake au Sisi ndio Waumbaji?

 • 56:73

  Sisi tumeufanya uwe ni ukumbusho na manufaa kwa walioko nyikani.

 • 56:74

  Basi litakase jina la Mola wako Mlezi aliye Mkuu.

 • 56:75

  Basi naapa kwa maanguko ya nyota,

 • 56:76

  Na hakika bila ya shaka hichi ni kiapo kikubwa, laiti mngeli jua!

 • 56:77

  Hakika hii bila ya shaka ni Qur'ani Tukufu,

 • 56:78

  Katika Kitabu kilicho hifadhiwa.

 • 56:79

  Hapana akigusaye ila walio takaswa.

 • 56:80

  Ni uteremsho unao toka kwa Mola Mlezi wa walimwengu wote.

 • 56:81

  Ni maneno haya ndiyo nyinyi mnayapuuza?

 • 56:82

  Na badala ya kushukuru kwa riziki yenu mnafanya kuwa mnakadhibisha?

 • 56:83

  Yawaje basi itakapo fika roho kwenye koo,

 • 56:84

  Na nyinyi wakati huo mnatazama!

 • 56:85

  Na Sisi tuko karibu zaidi naye kuliko nyinyi.

 • 56:86

  Na lau kuwa nyinyi hamumo katika mamlaka yangu,

 • 56:87

  Kwanini hamuirudishi hiyo roho, ikiwa nyinyi mnasema kweli?

 • 56:88

  Basi akiwa miongoni mwa walio karibishwa,

 • 56:89

  Basi ni raha, na manukato, na Bustani zenye neema.

 • 56:90

  Na akiwa katika watu wa upande wa kulia,

 • 56:91

  Basi ni Salamu kwako uliye miongoni mwa watu wa upande wa kulia.

 • 56:92

  Na ama akiwa katika walio kadhibisha wapotovu,

 • 56:93

  Basi karamu yake ni maji yanayo chemka,

 • 56:94

  Na kutiwa Motoni.

 • 56:95

  Hakika hii ndiyo haki yenye yakini.

 • 56:96

  Basi litakase jina la Mola wako Mlezi aliye Mkubwa.

Paylaş
Tweet'le