26 ŞUARA

 • 26:1

  То, син, мим.

 • 26:2

  Инҳост оёти ин китоби равшан(-у фаҳмо)

 • 26:3

  Шояд аз ин, ки имон намеоваранд, худро ҳалок созӣ.

 • 26:4

  Агар бихоҳем, аз осмон барояшон мӯъҷизае нозил мекунем, ки дар баробари он ба фармонбарӣ сар фуруд оваранд.

 • 26:5

  Барояшон ҳар сухани тозае аз Худои раҳмон нозил шавад, албатта аз он рӯгардонӣ мекунанд.

 • 26:6

  Пас дурӯғ бароварданд. Ба зуди хабари он чизҳое, ки масхарааш мекарданд, ба онҳо бирасад.

 • 26:7

  Оё ба замин нанигаристаанд, ки чӣ қадар аз ҳар гуна гиёҳони некӯ дар он рӯёнидаем.

 • 26:8

  Дар ин ибратест, вале бештарашон мӯъмин набудаанд.

 • 26:9

  Ба ростӣ Парвардигори ту пирӯзманду меҳрубон аст!

 • 26:10

  Ва Парвардигорат Мӯсоро нидо до, д, ки: эй Мӯсо, ба сӯи он мардуми ситамгор бирав:

 • 26:11

  қавми Фиръавн. Оё намехоҳанд парҳезгор шаванд?

 • 26:12

  Гуфт: «Эй Парвардигори ман, метарсам, ки дурӯғгӯям хонанд.

 • 26:13

  Ва дили ман танг гардад ва забонам кушода нашавад. Ҳорунро пайғамбарӣ деҳ!

 • 26:14

  Ва бар ман ба гуноҳе даъвое доранд, метарсам, ки маро бикушанд».

 • 26:15

  Гуфт: «Ҳаргиз, оёти Маро ҳар ду назди онҳо бибаред, Мо низ бо шумо ҳастем ва гӯшкунандаем.

 • 26:16

  Пас назди Фиръавн равед ва бигӯед: «Мо расули Парвардигори ҷаҳониён ҳастем,

 • 26:17

  ки банӣ-Исроилро бо мо бифиристӣ».

 • 26:18

  Гуфт: «Оё ба ҳангоми кӯдакӣ назди худ парваришат надодем ва ту чанд сол аз умратро дар миёни мо нагузаронидӣ?

 • 26:19

  Ва он корро, ки аз ту оар зад, накардаӣ? Пас ту кофири неъматӣ».

 • 26:20

  Гуфт: «Он вақт, ки чунон кардам, аз хатокорон будам.

 • 26:21

  Ва чун аз шумо тарсидам, гурехтам. Вале Парвардигори мам ба ман паёмбарӣ дод ва маро дар шумори паёмбарон овард.

 • 26:22

  Ва миннати ин неъматро бар ман мекунӣ, ки банӣ-Исроилро ғулом сохтаӣ?»

 • 26:23

  Фиръавн гуфт: «Парвардигори ҷаҳониён чист?»

 • 26:24

  Гуфт: «Агар ба яқин мепазиред, Парвардигори осмонҳову замин ва ҳар чӣ миёни онҳост»,

 • 26:25

  Ба онон, ки дар атрофаш буданд, гуфт: «Оё нашунидед?»

 • 26:26

  Гуфт; «Парвардпгори шумо ва Парвардигори падарони аввалини шумо».

 • 26:27

  Фиръазн гуфт: «Ин паёмбаре, ки бар шумо фиристода шуда, девона аст».

 • 26:28

  Гуфт: «Ӯст Парвардигори машрику мағриб ва ҳар чӣ миёни он дӯст, агар ақл кунед».

 • 26:29

  Фиръавн гуфт: «Агар ба ҷои ман каси дигареро ба худои гири, ба зиндонат меафканам».

 • 26:30

  Гуфт: «Ҳатто агар мӯъҷизае равшан барои ту оварда бошам?»

 • 26:31

  Гуфт; Агар рост мегӯӣ, онро биёвар».

 • 26:32

  Асояшро партофт. Ба ошкоро аждаҳое шуд.

 • 26:33

  Ва дасташро берун овард. Дар назари бинандагон сафед менамуд.

 • 26:34

  Ба бузургони қавмаш, ки канораш буданд, гуфт: «Ин мард ҷодугаре доност.

 • 26:35

  Мехоҳад ба ҷодуи. худ шуморо аз сарзаминатон берун кунад. Чӣ раъй медиҳед?»

 • 26:36

  Гуфтанд: «Аз ӯ ва ба бародараш мӯҳлат бихоҳ ва касон ба шаҳрҳо бифирист,

 • 26:37

  то ҳар ҷодугари доноеро, ки ҳаёт, назди ту биёранд».

 • 26:38

  Ҷодугаронро дар рӯзе муъайян ба ваъдагоҳ оварданд.

 • 26:39

  Ва мардумро гуфтанд: «Оё шумо низ ҷамъ меоед?

 • 26:40

  То агар ҷодугарон пирӯз омаданд, ҳама ба онҳо пайравӣ кунем!»

 • 26:41

  Чун ҷодугарон омаданд, ба Фиръавн гуфтанд: «Оё агар мо пирӯз шавем, моро музде хоҳад буд?»

 • 26:42

  Гуфт: «Оре, ҳама аз наздиконам хоҳед буд».

 • 26:43

  Мӯсо ба онҳо гуфт: «Ҳар чӣ мехоҳед, партофтан, бипартоед!»

 • 26:44

  Онон ресмонҳову чубҳои худ бияфканданд ва гуфтанд: «Ба иззати Фиръавн, ки мо пирӯз шудем!»

 • 26:45

  Ва Мӯсо асояшро партофт. Ногоҳ ҳамаи он дурӯғҳоеро, ки сохта буданд, фурӯ бурд.

 • 26:46

  Ҷодугарон ба саҷда афтоданд.

 • 26:47

  Гуфтанд: «Ба Парвардигори ҷаҳониён имон овардем,

 • 26:48

  Парвардигори Мӯсо ва Ҳорун!»

 • 26:49

  Гуфт: «Оё пеш аз он, ки шуморо рухсат диҳам, имон овардед? Албатта он мард бузурги шумост, ки шуморо ҷоду омӯхтааст. Хоҳед дид. Акнун дастҳову поҳоятонро аз чапу рост хоҳам бурид ва ҳамаатонро бар дор хоҳам кард!»

 • 26:50

  Гуфтанд: «Боке нест, мо назди Парвардигорамон бозмегардем.

 • 26:51

  Мо умед медорем, ки Парвардигорамон хатоҳои моро бубахшад, ки мо нахустин касоне ҳастем, ки имон овардем».

 • 26:52

  Ва ба Мӯсо ваҳй кардем, ки шабҳангом бандагони Маро берун бибар, ки аз паи шумо биёянд.

 • 26:53

  Ва Фиръавн ҷамъоварандагони сипоҳро ба шаҳрҳо фиристод.

 • 26:54

  ки инҳо гурӯҳе андаканд

 • 26:55

  ва моро ба хашм овардаанд

 • 26:56

  ва мо ҳамагӣ омодаи ҷангем.

 • 26:57

  Пас онҳоро аз борҳову чашмасорҳо берун кардем

 • 26:58

  ва аз ганҷҳову хонаҳои некӯ,

 • 26:59

  ба ин тарз ҳамаро ба банӣ-Исроил вогузоштем

 • 26:60

  Фиръавниён ба ҳангоми баромадани офтоб аз паи онҳо рафтанд.

 • 26:61

  Чун он ду гурӯҳ якдигарро диданд, ёрони Мӯсо гуфтанд: «Гирифтор омадем!»

 • 26:62

  Гуфт: «Ҳаргиз, Парвардигори ман бо ман аст ва маро роҳ хоҳад нишон дод».

 • 26:63

  Пас ба Мӯсо ваҳй кардем, ки асоятро ба дарё бизан. Дарё бишикофт ва ҳар пора чун кӯҳе азим гашт.

 • 26:64

  Ва он гурӯҳи дигарро низ ба дарё расонидем.

 • 26:65

  Мӯсо ва ҳамаи ҳамроҳонашро наҷот додем.

 • 26:66

  Ва он дигаронро ғарк сохтем.

 • 26:67

  Албатта дар ин ибратест ва бештаринашон имон наоварданд!

 • 26:68

  Албатта Парвардигори ту пирӯзманду бахшанда аст!

 • 26:69

  Ва достони Иброҳимро барояшон тиловат кун!

 • 26:70

  Он гоҳ ки ба падару қавми худ гуфт: «Чӣ мепарастед?»

 • 26:71

  Гуфтачкд: «Бутонеро мепарастем ва муқими остонашон ҳастем».

 • 26:72

  Гуфт: «Оё вақте онҳоро мехонед, садоятонро мешунаванд?

 • 26:73

  Ё барои шумо фоидаву зиёне доранд?»

 • 26:74

  Гуфтанд: «На, падаронамонро дидаем, ки чунин мекардаанд».

 • 26:75

  Гуфт: Оё медонед, ки чӣ мепарастидаед

 • 26:76

  шумо ва падаронатон?

 • 26:77

  Онҳо душманони мананд, вале Парвардигори ҷаҳониён дӯсти ман аст.

 • 26:78

  Он, ки маро биёфарида, сипас роҳнамоиям мекунад

 • 26:79

  ва он, ки ба ман таъом медиҳад ва маро об медиҳад.

 • 26:80

  ва чун бемор шавам, шифоям мебахшад

 • 26:81

  ва он, ки маро мемиронад ва сипас зинда мекунад

 • 26:82

  ва он, ки умед медорам, ки дар рӯзи қиёмат хатоямро бибахшояд.

 • 26:83

  Эй Парвардигори ман, маро ҳикмат бахш ва маро ба шоистагон бипайванд.

 • 26:84

  Ва зикри неки маро дар даҳони ояндагон андоз

 • 26:85

  ва маро аз ворисони биҳишти пурнеъмат қарор деҳ

 • 26:86

  ва падарамро биёмурз, ки аз гумроҳон аст

 • 26:87

  ва дар рӯзи қиёмат маро расво масоз,

 • 26:88

  рӯзе, ки на мол нафъ медиҳад ва на фарзандон,

 • 26:89

  ғайри он кас, ки бо қалбе покиза аз ширк ба назди Худо биёяд!»

 • 26:90

  Ва биҳиштро барои парҳезгорон наздик оранд.

 • 26:91

  Ва ҷаҳаннамро дар назари кофирон ошкор кунанд.

 • 26:92

  Ба онҳо гӯянд: Чизҳое, ки ба ҷои Худои якто мепарастидед, куҷоянд?

 • 26:93

  Оё ёриатон мекунанд, ё худ ёрӣ меҷӯянд?»

 • 26:94

  Онҳо ва кофиронро сармагун дар ҷаҳаннам андозанд

 • 26:95

  ва ҳамаи лашкари Иблисро.

 • 26:96

  Ва дар ҳоле, ки дар ҷаҳаннам бо якдигар ҳусумат мекунанду, мегӯянд:

 • 26:97

  «Ба Худо савганд, ки мо дар гумроҳии ошкор будем,

 • 26:98

  он гоҳ ки шуморо бо Парвардигори ҷаҳониён баробар медонистем.

 • 26:99

  Ва моро бадкорон гумроҳ сохтанд

 • 26:100

  ва акнун моро шафеъоне (халоскунандаҳое) нест

 • 26:101

  ва моро дӯсти меҳрубоне нест.

 • 26:102

  Кош бори дигар ба дунё бозгардем, то аз мӯъминон гардем».

 • 26:103

  Дар ин ибратест ва бештаринашон имон наёварданд.

 • 26:104

  Албатта Парвардигори ту ғолибу меҳрубон аст!

 • 26:105

  Қавми Нӯҳ паёмбаронро дурӯғ барозарданд.

 • 26:106

  Он гоҳ ки бародарашон Нӯҳ ба онҳо гуфт: «Оё наметарсед?

 • 26:107

  Ман барои шумо паёмбаре ростгӯ ҳастам.

 • 26:108

  Аз Худо битарсед ва ба ман итоъат кунед.

 • 26:109

  Ман аз шумо дар баробари ҳидояти худ музде наметалабам. Музди ман танҳо бар ӯҳдаи Парвардигори ҷаҳониён аст.

 • 26:110

  Пас аз Худо битарсед ва ба ман итоъат кунед!»

 • 26:111

  Гуфтанд: «Оё ба ту имон биёварем ва ҳол он ки камбағалон пайрави ту ҳастанд?»

 • 26:112

  Гуфт: «Дониши ман ба корҳое, ки мекунанд, намерасад.

 • 26:113

  Агар мефаҳмед, ҳисобаш танҳо бо Парвардигори ман аст.

 • 26:114

  Ва ман мӯъминонро дур намекунам.

 • 26:115

  Бимдиҳандае ошкор ҳастам».

 • 26:116

  Гуфтанд: «Эй Нӯҳ агар бас накунӣ, сангсор мешавӣ».

 • 26:117

  Гуфт: «Эй Парвардигори ман, қавми ман маро дурӯғ мебароранд.

 • 26:118

  Миёни ману онҳо роҳе баркушой ва марову мӯъминони ҳамроҳи маро наҷот бидеҳ».

 • 26:119

  Ӯ ва ҳамроҳонашро дар он киштии пур наҷот додем.

 • 26:120

  Ва боқиро ғарк, кардем.

 • 26:121

  Албатта дар ин ибратест ва бештаринашон имон наёварданд.

 • 26:122

  Албатта Парвардигори ту ғолибу меҳрубон аст!

 • 26:123

  Қавми Од паёмбаронро такзиб карданд (дурӯғ бароварданд).

 • 26:124

  Он гоҳ, ки бародарашон Ҳуд гуфт: «Оё наметарсед?

 • 26:125

  Ман барои шумо паёмбаре ростгӯ ҳастам.

 • 26:126

  Аз Худо битарсед ва ба ман итоъат кунед.

 • 26:127

  Ман аз шумо дар баробари ҳидояти худ музде наметалабам. Музди ман танҳо бар ӯҳдаи Парвардигори ҷаҳониён аст.

 • 26:128

  Оё бар сари ҳар баландӣ ба беҳудагӣ биное баланд месозед?

 • 26:129

  Ва бад-ин пиндор, ки ҳамеша зиндаед, қасрхое бино мекунед?

 • 26:130

  Ва ҳар гоҳ интиқом гиред, чун бераҳмон интиқом мегиред?

 • 26:131

  Пас аз Худо битарсед ва аз ман итоъат кунед.

 • 26:132

  Ва битарсед аз он Худое, ки он чиро, ки медонед, ба шумо ато кардааст.

 • 26:133

  Ва ба шумо чорпоёну фарзандон ато кардааст.

 • 26:134

  ва боғҳову чашмасорон.

 • 26:135

  Ман аз азоби рӯзе бузург бар шумо бимнокам».

 • 26:136

  Гуфтанд: «Барюй мо яксон аст, ки моро панд диҳӣ ё панд надиҳӣ.

 • 26:137

  Инҳо ҷуз ҳамон дурӯғу найранги пешиниён нест.

 • 26:138

  Ва мо азоб нахоҳем шуд».

 • 26:139

  Пас дурӯғаш бароварданд ва Мо ононро ҳалок кардем. Албатта дар ин ибратест ва бештаринашон имон наёварданд!

 • 26:140

  Албатта Парвардигори ту ғолибу меҳрубон аст!

 • 26:141

  Қавми Самуд паёмбаронро дурӯғ бароварданд,

 • 26:142

  Он гоҳ ки бародарашон Солеҳ гуфт: «Оё наметарсед?

 • 26:143

  Ман барои шумо паёмбаре ростгӯ ҳастам.

 • 26:144

  Аз Худо битарсед ва ба ман итоъат кунед!

 • 26:145

  Ман аз шумо дар баробари ҳидояти худ музде наметалабам. Музди ман танҳо бар ӯҳдаи Парвардигори ҷаҳониён аст!

 • 26:146

  Оё пиндоред, ки шуморо дар ин неъматҳо эмин раҳо мекунанд?

 • 26:147

  Дар боғҳову чашмасорҳо?

 • 26:148

  Ва киштзорҳову наҳлҳо (хурмозорҳо) бо он шукуфаҳои нарму латиф?

 • 26:149

  Ва шодмон дар кӯҳҳо хонаҳое метарошед?

 • 26:150

  Пас аз Худо битарсед ва ба ман итоъат кунед!

 • 26:151

  Ва фармони ин исрофкоронро қабул накунед.

 • 26:152

  Инҳо, ки дар замин фасод мекунанд ва ислоҳ намекунанд».

 • 26:153

  Гуфтанд: «Ғайри ин нест, ки туро ҷоду кардаанд.

 • 26:154

  Ту низ башаре монанди мо ҳастӣ. Агар рост мегӯӣ, нишонае биёвар».

 • 26:155

  Гуфт: «Ин модашутури ман аст. Як рӯз об хӯрдан ҳаққи ӯ бошад ва як рӯз ҳаққи шумо.

 • 26:156

  Ба он осебе нарасонед, ки азоби рӯзе бузург шуморо фурӯ мегирад».

 • 26:157

  Онро куштанд ва пушаймон шуданд.

 • 26:158

  Пас азоб онҳоро фурӯ гирифт., Албатта дар ин ибратест ва бештаринашон имон наёварданд.

 • 26:159

  Албатта Парвардигори ту ғолибу меҳрубон аст!

 • 26:160

  Қавми Лут паёмбаронро дурӯғ бароварданд.

 • 26:161

  Он гоҳ, ки бародарашон Лут гуфт: «Оё наметарсед?

 • 26:162

  Мам барои шумо паёмбаре ростгӯ ҳастам.

 • 26:163

  Аз Худо битарсед ва ба ман итоъат кунед!

 • 26:164

  Ман аз шумо дар баробари ҳидояти худ музде наметалабам. Музди ман танҳо бар ӯхдаи Парвардигори ҷаҳониён аст!

 • 26:165

  Чаро аз миёни мардуми ҷаҳон бо мардон меомезед?

 • 26:166

  Ва ҳамсаронеро, ки Парвардигоратон бароятон офаридааст, тарк мегӯед? На, шумо мардуме таҷовузкор ҳастед!»

 • 26:167

  Гуфтанд: «Эй Лут, агар бас накунӣ, аз шаҳр берунат мекунем».

 • 26:168

  Гуфт: «Ман бо кори шумо душманам.

 • 26:169

  Эй Парвардигори ман, маро ва касонамро аз оқибати амале, ки мекунанд, наҷот бахш!»

 • 26:170

  Ӯ ва ҳамаи касонашро наҷот додем,

 • 26:171

  ғайри пиразане, ки хост бимонад.

 • 26:172

  Сипас дигаронро ҳалок кардем,

 • 26:173

  бар онҳо бороне боронидем ва чӣ бад буд борони таҳдидшудагон!

 • 26:174

  Албатта дар ин ибратест ва бештаринашон имон наёварданд.

 • 26:175

  Албатта Парвардигори ту ғолибу меҳрубон аст!

 • 26:176

  Мардуми Айка паёмбаронро дурӯғ бароварданд.

 • 26:177

  Он гоҳ ки Шуъайб ба онҳо гуфт: «Оё аз Худо наметарсед?

 • 26:178

  Ман барои шумо паёмбаре ростгӯ ҳастам.

 • 26:179

  Аз Худо битарсед ва ба ман итоъат кунед!

 • 26:180

  Ман аз шумо дар баробари ҳидояти худ музде наметалабам. Музди ман танҳо бар ӯҳдаи Парвардигори ҷаҳониён аст.

 • 26:181

  Паймонаро (зарфи ченкуниро) тамом бипардозед ва камфурӯшӣ макунед.

 • 26:182

  Ва бо тарозуи дуруст вазн кунед.

 • 26:183

  Ба мардум кам мадиҳед ва бебокона дар замин фасод макунед.

 • 26:184

  Аз он кас, ки шумо ва офаридагони пеш аз шуморо офаридааст, битарсед».

 • 26:185

  Гуфтанд: «Ғайри ин нест, ки туро ҷоду кардаанд.

 • 26:186

  Ту низ инсоне монанди мо ҳастӣ ва мепиндорем, ки дурӯғ мегӯӣ.

 • 26:187

  Агар рост мегӯӣ, порае аз осмонро бар сари мо андоз».

 • 26:188

  Гуфт: «Парвардигори ман ба коро, ки мекунед, донотар аст».

 • 26:189

  Пас дурӯғаш бароварданд ва дар он рӯзи абрӣ азоб ононро фурӯ гирифг. Ва он азоби рӯзе бузург буд!

 • 26:190

  Албатта дар ин ибратест ва бештаринашон имон наёварданд.

 • 26:191

  Албатта Парвардигори ту ғолибу меҳрубон аст.

 • 26:192

  Ва ин китоб нозилшуда аз ҷониби Парвардигори ҷаҳониён аст.

 • 26:193

  Онро рӯҳуламин нозил кардааст

 • 26:194

  бар дили ту, то аз бимдиҳандагон бошӣ,

 • 26:195

  ба забони арабии равшан.

 • 26:196

  Ва он дар навиштаҳои пешиниён низ ҳаст.

 • 26:197

  Оё ин нишона бар онҳо басанда нест, ки уламои банӣ-Исроил аз он огоҳанд?

 • 26:198

  Агар онро бар яке аз аҷамон (ғайри арабҳо) нозил карда будем

 • 26:199

  ва барояшон онро мехонд, ба он имон намеоварданд,

 • 26:200

  Ба ин тарз Қуръонро дар дилҳои гунаҳкорон роҳ додем.

 • 26:201

  Ба он имон намеоваранд то азоби дардоварро бубинанд.

 • 26:202

  Ва он азоб ногаҳон ва бехабар бар онон фурӯд меояд.

 • 26:203

  Мегӯянд: «Оё моро мӯҳлате хоҳанд дод?»

 • 26:204

  Оё ба азоби мо мешитобанд?

 • 26:205

  Дидӣ, ки ҳарчанд солҳо баҳрамандашон сохтем,

 • 26:206

  боз ҳам азобе, ки ба онҳо ваъда шуда буд, бар сарашон омад.

 • 26:207

  Он баҳрамандиҳо ба ҳолашон нафъ накард?

 • 26:208

  Мо ҳеҷ деҳаеро ҳалок накардем, ҷуз он, ки барояшон бимдиҳандагоне буданд,

 • 26:209

  то пандашон диҳанд. Зеро мо ситамкор нестем.

 • 26:210

  Ва ин Қуръонро шайтонҳо нозил накардаанд.

 • 26:211

  Онон на лоиқи ин коранд ва на тавони он доранд.

 • 26:212

  Шайтонҳоро аз шунидани ваҳй дур доштаанд.

 • 26:213

  Пас бо Худои якто худои дигареро махон, то мабод дар шумори азобшавандагон дароӣ.

 • 26:214

  Хешовандони наздикатро битарсон.

 • 26:215

  Дар баробари ҳар як аз мӯъминон, ки ба ту пайравӣ мекунад, хоксору нарм бош!

 • 26:216

  Ва агар бар ту нофармони карданд, бигӯ: «Ман аз корҳои шумо безорам!»

 • 26:217

  Ва бар Худои пирӯзманду меҳрубон таваккал кун.

 • 26:218

  Он, ки туро мебинад, он гоҳ, ки бармехезӣ

 • 26:219

  ва намоз хонданатро бо дигар намозгузорон мебинад.

 • 26:220

  Албатта Ӯст шунавои доно!

 • 26:221

  Оё шуморо огоҳ кунам, ки шайтонҳо ба назди киҳо меоянд?

 • 26:222

  Бар ҳар дурӯғгӯи гунаҳкор меоянд.

 • 26:223

  Гӯш медиҳанд ва бештаринашон дурӯғгӯёнанд.

 • 26:224

  Ва гумроҳон аз паи шоирон мераванд.

 • 26:225

  Оё надидаӣ, ки шоирон дар ҳар водие саргаштаанд?

 • 26:226

  Ва чизҳо мегӯянд, ки худ амал намекунанд?

 • 26:227

  Ғайри онҳо, ки имон оварданд ва корҳои шоиста карданд ва Худоро фаровон ёд карданд ва чун мавриди ситам воқеъ шуданд, интиқом гирифтанд. Ва ситамкорон ба зуди хоҳанд донист, ки ба чӣ маконе бозмегарданд.

Paylaş
Tweet'le