36 YA-SİN

 • 36:1

  Ё, син.

 • 36:2

  Савганд ба Қуръони ҳикматомез,

 • 36:3

  ки ту аз паёмбарон ҳастӣ,

 • 36:4

  бар роҳе рост.

 • 36:5

  Қуръон аз ҷониби он ғолиби меҳрубон нозил шуда,

 • 36:6

  то мардумеро бим диҳӣ, ки падаронашон бим дода нашуданд ва дар бехабарӣ буданд.

 • 36:7

  Азоби Худо барои бештаринашон воҷиб шудааст ва имон намеоваранд.

 • 36:8

  Ва мо бар гарданҳояшон то манаҳҳо тавқҳо (занҷирҳо) ниҳодем, чунон ки сарҳояшон ба болост ва поин оварда натавонанд,

 • 36:9

  Дар баробарашон деворе кашидем ва дар пушти сарашон деворе. Ва бар чашмонашон низ пардае афкандем, то натавонанд дид.

 • 36:10

  Фарқашон накунад, чӣ онҳоро битарсонӣ ва чӣ натарсонӣ, имон намеоваранд.

 • 36:11

  Танҳо ту касеро метарсонӣ, ки ба Қуръон пайравӣ кунад ва аз Худои раҳмон дар ниҳон битарсад. Чунин касро ба бахшоиш ва музди некӯ хушхабар бидеҳ!

 • 36:12

  Мо мурдагонро зинда мекунем. Ва ҳар кореро, ки пеш аз ин кардаанд ва ҳар асареро, ки падид овардаанд, менависем ва ҳар чизро дар китоби мубин шумор кардаем.

 • 36:13

  Достони мардуми он деҳаро бар онҳо биёвар, он гоҳ ки расулон ба он ҷо омаданд.

 • 36:14

  Нахуст ду танро ба наздашон фиристодем ва дурӯғ бароварданд, пас бо саввуми қувваташон додем ва гуфтанд: «Мо ба сӯи шумо фиристода шудаем».

 • 36:15

  Гуфтанд: «Шумо инсонҳое монанди мо ҳастед ва Худои раҳмон ҳеҷ чиз нафиристодааст ва шумо дурӯғ мегӯед».

 • 36:16

  Гуфтанд: «Парвардигори мо медонад, ки мо ба сӯи шумо фиристода шудаем.

 • 36:17

  Ва бар ӯҳдаи мо ғайри паём расонидани ошкоро ҳеҷ чизи дигар нест».

 • 36:18

  Гуфтанд: Мо шуморо ба фоли бад гирифтаем. Агар бас накунед, сангсоратон хоҳем кард ва шуморо аз мо шиканҷае сахт хоҳад расид».

 • 36:19

  Гуфтанд: «Фоли бади шумо бо худи шумост. Оё агар пандатон диҳанд чунин мегӯед? На, мардуме аз ҳад гузашта ҳастед!»

 • 36:20

  Марде аз дурдасти шаҳр давон-давон омаду гуфт: «Эй қавми ман, ба ин расулон пайравӣ кунед!

 • 36:21

  Ба касоне, ки аз шумо ҳеҷ музде наметалабанд ва худ мардуме ҳидоятёфтаанд, пайравӣ кунед!

 • 36:22

  Чаро Худоеро, ки маро офаридааст ва ба назди Ӯ бозгардонда мешавед, напарастам?

 • 36:23

  Оё ғайри Ӯ худоёяеро ихтиёр кунам, ки агар Худои раҳмон бихоҳад ба ман зиёне бирасонад, шафоъаташон маро ҳеҷ суд накунад ва маро халосӣ набахшанд?

 • 36:24

  Ва дар ин ҳолат ман дар гумроҳии ошкор бошам.

 • 36:25

  Ман ба Парвардигоратон имон овардам. Сухани маро бишнавед».

 • 36:26

  Гуфта шуд: «Ба биҳишт дарой!» Гуфт: «Эй кош, қавми ман медонистанд,

 • 36:27

  ки Парвардигори ман маро бибахшоид ва дар гурӯҳи гиромишудагон даровард».

 • 36:28

  Ва аз он пас бар сари қавми ӯ ҳеҷ лашкаре аз осмон фурӯ нафиристодем. Ва Мо фурӯфиристанда набудем.

 • 36:29

  Як бонги сахте буд, ки ногоҳ ҳама бар ҷой сард шуданд.

 • 36:30

  Эй дареғ бар ин бандагон! Ҳеҷ паёмбаре бар онҳо фиристода нашуд, ки масхарааш накарда бошанд.

 • 36:31

  Оё надидаанд, ки чӣ мардумеро пеш аз онҳо ҳалок кардаем, ки дигар ба наздашон бознамегарданд.

 • 36:32

  Ва касе немопад, ки назди Мо ҳозираш наоранд.

 • 36:33

  Нишонаи ибратест бар онҳо замини мурда, ки зиндааш сохтем ва аз он донае, ки аз он мехӯранд, берун овардем.

 • 36:34

  Ва дар он боғҳое аз дарахтони хурмову токҳо падид овардем ва чашмаҳои равон сохтем,

 • 36:35

  то аз меваҳои он ва дастранҷи худ бихӯранд. Чаро шукр намегӯянд?

 • 36:36

  Пок аст он Худое, ки ҳамаи ҷуфтҳоро биёфарид, чӣ аз он чӣ замин мерӯёнад ва чӣ аз худашон ва чӣ он чизҳое, ки намешиносанд.

 • 36:37

  Шаб низ барояшон ибрате дигар аст, ки рӯзро аз он бармекашем ва ҳама дар торикӣ фурӯ мераванд.

 • 36:38

  Ва офтоб ба сӯи қароргоҳи худ равон аст. Ин фармони Худои пирӯзманду доност.

 • 36:39

  Ва барои моҳ манзилҳое андоза кардем, то монанди шохаи хушки хурмо борик шавад.

 • 36:40

  Офтобро сазовортар нест, ки ба моҳ расад ва шабро сазовор нест, ки бар рӯз пешӣ гирад ва ҳама дар фалаке шиноваранд.

 • 36:41

  Ибрате дигар барои онҳо, ки падаронашонро дар он киштии пуркардашуда савор кардем.

 • 36:42

  Ва барояшон монанди киштӣ чизе офаридем, ки бар он савор шаванд.

 • 36:43

  Ва агар бихоҳем, ҳамаро ғарк, месозем ва онҳоро ҳеҷ фарёдрасе набошад ва халосӣ наёбанд,

 • 36:44

  ғайри раҳмати Мо ва бархурдорӣ то ҳангоми марг.

 • 36:45

  Ва он гоҳ ки ба онҳо гуфта шавад, ки аз он чӣ дар пеши рӯй доред ё пушти сар мегузоред, битарсед, шояд бар шумо раҳмат оранд, рӯй бигардонанд.

 • 36:46

  Ва кадом ояте аз оёти Парвардигорашон бар онҳо нозил шавад, албатта аз он рӯй гардонанд.

 • 36:47

  Ва чун гуфта шавад, ки аз он чӣ Худо рӯзиятон кардааст, садақа кунед, кофирон ба мӯъминон гуянд: «Оё касонеро таъом диҳем, ки агар Худо мехост, худ онҳоро таъом медод? Шумо дар гумроҳии ошкор ҳастед».

 • 36:48

  Ва мегӯянд: «Агар рост мегӯед, ин ваъда кай хоҳад буд?»

 • 36:49

  Инҳо интизори як бонги сахтро мебаранд, то ба он ҳангом ки саргарми хусумат ҳастанд, фурӯ гирадашон,

 • 36:50

  ончунон ки тавони васияте надошта бошанд ва натавонанд назди касони худ бозгарданд.

 • 36:51

  Ва дар сур дамида шавад ва онон аз қабрҳо берун оянд ва шитобон ба сӯи Парвардигорашон раванд.

 • 36:52

  Мегӯянд: «Вой бар мо, чӣ касе моро аз хобгоҳҳоямон бархезонд? Ин ҳамон ваъдаи Худои раҳмон аст ва паёмбарон рост гуфта буданд!»

 • 36:53

  Фақат як бонги сахт хоҳад буд, ки ҳама назди Мо ҳозир меоянд.

 • 36:54

  Он рӯз ба кас ситам намешавад. Ва ҷуз монанди коре, кн кардаед, мукофот намебинед.

 • 36:55

  Биҳиштиён он рӯз ба шодмонӣ машғул бошанд.

 • 36:56

  Онҳо ва ҳамсаронашон дар сояҳо бар тахтҳо такя задаанд.

 • 36:57

  Дар он ҷо ҳар мева ва ҳар чизи дигар, ки бихоҳанд, фароҳам аст.

 • 36:58

  Ва саломе, ки сухани Парвардигори меҳрубон аст.

 • 36:59

  Эй гуноҳкорон, имрӯз ҷудо шавед (аз мӯъминон)!

 • 36:60

  Эй фарзандони Одам, оё бо шумо паймон набастам, ки шайтонро напарастед, зеро душмани ошкори шумост?

 • 36:61

  Ва Маро бипарастед, ки роҳи рост ин аст.

 • 36:62

  Бисёре аз шуморо гумроҳ кард. Магар ба ақл дарнамеёфтед?

 • 36:63

  Ин аст он ҷаҳаннаме, ки ба шумо ваъда дода шуда буд.

 • 36:64

  Ба ҷазои куфратон инак дар он дохил шавед!»

 • 36:65

  Имрӯз бар даҳонҳояшон мӯҳр мениҳем. Ва дастҳояшон бо Мо сухан хоҳанд гуфт ва поҳояшон шоҳидӣ хоҳанд дод, ки чӣ мекардаанд.

 • 36:66

  Агар бихоҳем чашмонашонро маҳв мекунем. Пас шитобон оҳанги роҳ кунанд. Аммо куҷоро тавонанд дид?

 • 36:67

  Ва агар бихоҳем,, онҳоро бар ҷояшон масх (тағйир) кунем, ки на тавони он дошта бошанд, ки ба пеш қадам бардоранд ва на бозпас гарданд.

 • 36:68

  Ҳар киро умри дароз диҳем, дар офариниш дигаргунаш кунем. Чаро ақл намекунанд?

 • 36:69

  Ба ӯ шеър наёмӯхтаем ва шеър лоиқи ӯ нест. Он чӣ ба ӯ омухтаем, панду Қуръоне равшангар аст,

 • 36:70

  то мӯъминонро бим диҳад ва сухани ҳақ бар азоби кофирон воҷиб шавад.

 • 36:71

  Оё надидаанд, ки ба яди (дасти) қудрати худ бар онҳо чорпоёнро офаридем ва акнун моликашон ҳастанд?

 • 36:72

  Ва онҳоро ромашон кардем. Бар баъзе савор мешаванд ва аз гӯшти баъзе мехӯранд.

 • 36:73

  Ва онҳоро дар онҷо фоидаҳост ва ошомиданиҳо. Чаро шукр намегӯянд?

 • 36:74

  Ва ба ҷои Оллоҳ худоёне ихтиёр карданд, ба он умед, ки ёрияшон кунанд.

 • 36:75

  Онҳоро қудрати он нест, ки ба ёриашон бархезанд, вале инҳо (кофирон) монанди лашкаре ба хидмати онҳо омодаанд.

 • 36:76

  Суханашон туро андӯҳгин насозад. Мо ҳар чиро пинҳон медоранд, ё ошкор месозанд, медонем.

 • 36:77

  Оё одами, ки акнун хасме ошкор аст, намедонад, ки ӯро аз нутфае офаридаем?

 • 36:78

  Дар ҳоле, ки офариниши худро аз ёд бурдааст, барои мо мисол меорад, ки чӣ касе ин устухонҳои пусидаро зинда мекунад?

 • 36:79

  Бигӯ: «Касе онҳоро зинда мекунад, ки аввалин бор офаридааст ва Ӯ ба ҳар офаринише доност.

 • 36:80

  Он Худое, ки аз дарахти сабз бароятон оташ падид овард ва шумо аз он оташ меафрӯзед».

 • 36:81

  Оё касе, ки осмонҳову заминро офаридааст, наметавонад монандашонро биёфаринад? Оре, метавонад, ки Ӯ офаринандае доност!

 • 36:82

  Чун бихоҳад чизеро биёфаринад, фармонаш ин аст, ки мегӯяд: «Мавҷуд шав!» Пас мавҷуд мешавад.

 • 36:83

  Пок аст он Худое, ки малакути (қудрати) ҳар чизе ба дасти Ӯст ва ҳама ба сӯи Ӯ бозгардонда мешавед!

Paylaş
Tweet'le