51 ZARİYAT

 • 51:1

  Савганд ба бодҳое, ки хок пароканда мекунанд,

 • 51:2

  савганд, ба абрҳои гаронбор,

 • 51:3

  савганд ба киштиҳое, ки ба осонӣ равонанд

 • 51:4

  ва савганд ба фариштагоне, ки тақсимкунандаи корҳоянд,

 • 51:5

  ки он чӣ шуморо ваъда медиҳанд, рост аст

 • 51:6

  ва рӯзи ҷазо омаданист.

 • 51:7

  Ва савганд ба осмон, ки ба ситорагон ороста аст,

 • 51:8

  ки шумо (дар хусуси пайғамбар) сухани гуногун мегӯед!

 • 51:9

  Аз ҳақ бозгардонида шавад, он ки бозгардониданашро хостаанд.

 • 51:10

  Марг бод бар он дурӯғгӯён,

 • 51:11

  онон ки ба ғафлат дар ҷаҳл фурӯ рафтаанд.

 • 51:12

  Мепурсанд: «Рӯзи ҷазо кай хоҳад буд?»

 • 51:13

  Рӯзест, ки бар оташ азобашон мекунанд.

 • 51:14

  «Азоби худро бичашед! Ин аст он чизе, ки ба шитоб металабидед!»

 • 51:15

  Парҳезгорон дар боғҳову канори чашмасорон бошанд,

 • 51:16

  Он чиро Худо ба онҳо додааст, гирифтаанд. Зеро пеш аз он некӯкор буданд,

 • 51:17

  андаке аз шабро мехобиданд

 • 51:18

  ва ба ҳангоми саҳар истиғфор (тавба) мекарданд

 • 51:19

  ва дар молҳояшон барои пурсандаву маҳрум хаққе буд.

 • 51:20

  Ва дар замин барои ахли яқин ибратҳоест

 • 51:21

  ва низ дар вуҷуди худатон. Оё намебинед?

 • 51:22

  Ва ризқи шумо ва ҳар чӣ ба шумо ваъда шуда, дар осмон аст.

 • 51:23

  Пас савганд ба Парвардигори осмонаҳову замин, ки ин сухан ончунон ки сухан мегӯянд, ҳақ ва рост аст.

 • 51:24

  Оё достони меҳмонони гиромии Иброҳим ба ту расидааст?

 • 51:25

  Он гоҳ ки назди ӯ омаданду гуфтанд: «Салом!» Гуфт: «Салом! Шумо мардуми ношинохтаед!»

 • 51:26

  Дар ниҳон ва шитобон назди касони худ рафт ва гӯсолаи фарбеҳе овард.

 • 51:27

  Таъомро ба наздашон гузошту гуфт: «Чаро намехӯред?»

 • 51:28

  Ва аз онҳо бимнок шуд. Гуфтанд: «Матарс!» Ва ӯро ба фарзанде доно хушхабар доданд.

 • 51:29

  Ва занаш фарёдзанон омад ва бар рӯй заду гуфт: Ман пиразане нозоям».

 • 51:30

  Гуфтанд: «Парвардигори ту инчунин гуфтааст. Ва ӯ ҳакиму доност!»

 • 51:31

  Гуфт: «Эй расулон, ба чӣ кор омадаед?»

 • 51:32

  Гуфтанд: «Моро бар мардуме табаҳкор фиристодаанд,

 • 51:33

  то тиккаҳои сангҳои гили бар сарашон биборем,

 • 51:34

  ки бар он сангҳо аз ҷониби Парвардигорат барои аз ҳад, гузаштаҳо нишон гузоштаанд».

 • 51:35

  Пас ҳамаи касонеро, ки имон оварда буданд, берун бурдем.

 • 51:36

  Ва дар он шаҳр ғайри як хона ва фармонбардорон наёфтем.

 • 51:37

  Ва дар он сарзамин барои касоне, ки аз азоби дардовар метарсанд, нишоне боқӣ гузоштем.

 • 51:38

  Ва ибратест дар Мӯсо, он гоҳ ки ӯро бо ҳуҷҷате ошкор назди Фиръавн фиристодем.

 • 51:39

  Ва Ӯ бо ҳамаи қуввааш рӯй гардонду гуфт: «Ҷодугарест ё девонае!»

 • 51:40

  Ӯ ва лашкарҳояшро гирифтем ва ба дарё партофтем. Ва ӯ муставҷиби (сазовори) маломат буд.

 • 51:41

  Ва низ ибратест дар қавми Од, он гоҳ, ки боди ақимро бар онҳо фиристодем.

 • 51:42

  Бар ҳар чизе вазид, фақат устухоне пӯсидааш бар ҷой гузошт.

 • 51:43

  Ва низ ибратест дар қавми Самуд, он гоҳ ки ба онҳо гуфта шуд: «То замоне чанд бархурдор шавед».

 • 51:44

  Онон аз фармони Парвардигорашон сар боззаданд ва ҳамчунон ки менигаристанд, раъди тунде фурӯ гирифташон.

 • 51:45

  Истодан натавонистанд ва тавони интиқом надоштанд.

 • 51:46

  Ва аз пеш қавми Нӯҳро ҳалок кардем, ки қавме нофармон буданд.

 • 51:47

  Ва осмонро ба қувват барафроштем ва ҳаққо, ки Мо тавоноем.

 • 51:48

  Ва заминро густурдем ва чӣ некӯ густарандагонем!

 • 51:49

  Ва аз ҳар чиз ҷуфте биёфаридаем, шояд, ки ибрат гиред.

 • 51:50

  Пас ба сӯи Худованд бигрезед. Ман шуморо аз ҷониби Ӯ бимдиҳандае ошкорам.

 • 51:51

  Ва бо Худои якто худои дигароро мапарастед. Ман шуморо аз ҷониби Ӯ бимдиҳандае ошкорам.

 • 51:52

  Ҳамчунин бар онҳое, ки аз ин пеш буданд, ҳар паёмбаре, ки фиристода шуд, гуфтанд: «Ҷодугарест ё девонаест!»

 • 51:53

  Оё ба ин кор якдигарро васият карда буданд? На, худ мардуме тоғӣ (саркаш) буданд.

 • 51:54

  Пас аз онҳо рӯйгардон шав. Кас туро маломат нахоҳад кард.

 • 51:55

  Андарз (панд) бидеҳ, ки андарз мӯъминонро манфиат дорад.

 • 51:56

  Ҷинну инсро фақат ва фақат барои парастиши Худ офаридаам.

 • 51:57

  Аз онҳо ризқе намехоҳам ва намехоҳам, ки маро итъом кунанд (хӯронанд).

 • 51:58

  Худост рӯзидиҳанда. Ва Ӯст соҳиби қуввате сахт устувор!

 • 51:59

  Ин ситамкоронро аз азоб баҳраест монанди баҳрае, ки ёронашон доштанд. Пас ба шитоб чизе (азоб) аз Ман нахоҳанд!

 • 51:60

  Вой бар кофирон, аз он рӯз, ки онҳоро ваъда додаанд!

Paylaş
Tweet'le