69 HAKKA

 • 69:1

  Ал-Ҳааққаҳ.

 • 69:2

  Ал-Ҳааққаҳ нима ўзи?!

 • 69:3

  Ал-Ҳааққаҳ нималигини сенга нима билдирди?!

 • 69:4

  Самуд ва Од қориъани ёлғонга чиқаришди. («Қориъа» ҳам қиёматнинг номларидан бири, шиддат билан эшик қоқиб келувчи маъносини англатади.)

 • 69:5

  Бас, аммо Самуд ҳаддан ошувчи билан ҳалок қилинди. («Ҳаддан ошувчи»дан мурод қаттиқ чақмоқдир.)

 • 69:6

  Ва аммо Од қаттиқ (совуқ) шамол билан ҳалок қилиндилар.

 • 69:7

  У зот уларнинг устидан бу шамолни етти кечаю саккиз кундуз бетўхтов эстириб қўйди. Бас, қавмни у ерда ҳалок бўлиб, ағдарилиб ётганини кўрасан. Улар худди хурмонинг чириган томирларига ўхшарлар.

 • 69:8

  Бас, сен улардан бирортасини боқий қолганини кўрасанми?

 • 69:9

  Фиръавн, ундан аввалгилар ва тўнтарилганлар хато қилдилар.

 • 69:10

  Бас, улар Роббиларининг Расулига осий бўлдилар. Дарҳақиқат, У зот уларни қаттиқ тутишлик билан тутди.

 • 69:11

  Албатта, Биз сув туғёнга келган пайтда сизларни кемада кўтарганмиз.

 • 69:12

  Уни сизларга эслатма қилиш учун ва англовчи қулоқлар англаб олиши учун. (Бўлиб ўтган қисса ва ҳодисалар ҳамма учун ўрнак, эслатма, ваъз-насиҳат бўлиши керак.)

 • 69:13

  Қачонки дудга биргина пуфлашла пуфланса...

 • 69:14

  Ва еру тоғлар кўтарилиб, бир мартагина силкитилса...

 • 69:15

  Бас, ўша кунда, воқеа воқеъ бўлибдир.

 • 69:16

  Ва осмон парчаланса, бас, ўша кунда, у (осмон) беҳолдир.

 • 69:17

  Ва фаришталар унинг атрофида ва ўша кунда Роббингнинг Аршини саккизтаси кўтариб турадир. (Аллоҳнинг аршини саккизта ёки саккиз турли фаришталар кўтариб турадилар. Арш ўзида иззат, султон ва моликлик маъноларини англатади. Башарият Аршнинг исмини билади, унинг ҳақиқатини Аллоҳнинг Ўзи билади.)

 • 69:18

  Бас, ўша кунда кўрикдан ўтасизлар, бирорта нарсангиз махфий қолмайдир.

 • 69:19

  Бас, кимнинг китоби ўнг тарафдан берилса, у, мана, менинг китобимни ўқиб кўринглар...

 • 69:20

  Албатта, мен ҳисоб-китобимга йўлиқишимга ишонардим, дейдир.

 • 69:21

  Бас, у розилик ҳаётидадир.

 • 69:22

  Олий жаннатдадир.

 • 69:23

  Унинг мевалари яқиндир.

 • 69:24

  Ўтган кунларда қилган нарсаларингиз туфайли енглар ва ичинглар, ош бўлсин.

 • 69:25

  Ва аммо кимнинг китоби чап тарафдан берилса, у, вой шўрим, кошки менга китобим берилмаса эди.

 • 69:26

  Ва ҳисоб-китоб қандоқлигини билмасам эди.

 • 69:27

  Қани (бу дунёдаги ўлим) охиргиси бўлса эди.

 • 69:28

  Молу мулким мени сақлаб қола олмади.

 • 69:29

  Менинг султоним ҳам ҳалок бўлди, дейдир. (Мулку султоним, мансабу обрўйим, насабу хасабим ҳамма ҳаммаси ҳалок бўлди.)

 • 69:30

  Тутинглар уни ва кишанланглар уни!!!

 • 69:31

  Сўнгра жаҳаннамга солинглар уни!!!

 • 69:32

  Сўнгра етмиш қулочли занжирга киритинг уни!!!

 • 69:33

  Чунки у улуғ Аллоҳга иймон келтирмаган эди.

 • 69:34

  Ва мискинларга таом беришга қизиқтирмаган эди. (Мискинларга таом беришга қизиқтирмаслик шунчаликка олиб келса, имкони бўлса туриб уларга таом бермаслик қанчалик гуноҳ экан–буни китобхоннинг ўзи фаҳмлайверсин.)

 • 69:35

  Бас, бугунги кунда унга бу ерда бирон чин дўст йўқ.

 • 69:36

  Ва ғислийндан ўзга таом ҳам йўқ.

 • 69:37

  У(таом)ни хатокорлардан бошқа ҳеч ким емас.

 • 69:38

  Сизлар кўриб турган нарсалар билан қасам ичурман.

 • 69:39

  Ва сизлар кўрмайдиган нарсалар билан ҳам.

 • 69:40

  Албатта у(Қуръон) карамли Расулнинг сўзидир. (Қуръони Каримни Пайғамбаримиз саллоллоҳу алайҳи васалламга нисбат берилиши У зот (с. а. в) у каломни тиловат қилувчи ва кишиларга етказувчи эканлигидандир.)

 • 69:41

  Ва у шоирнинг сўзи эмас. Сизлар жуда оз ишонасизлар.

 • 69:42

  Ва фолбиннинг ҳам сўзи эмас. Сизлар жуда оз эсларсизлар.

 • 69:43

  Оламлар Роббисидан туширилгандир.

 • 69:44

  Ва агар у Бизнинг (номимиздан) баъзи ёлғон сўзларни тўқиса.

 • 69:45

  Албатта, Биз уни қудрат билан тутармиз.

 • 69:46

  Сўнгра, албатта, унинг шоҳ томирини кесармиз.

 • 69:47

  Бас, сизлардан ҳеч ким уни тўсиб қола олмас.

 • 69:48

  Ва, албатта, у(Қуръон) тақводорлар учун эслатмадир.

 • 69:49

  Ва, албата, Биз сизларнинг ичингизда ёлғонга чиқарувчилар борлигини билиб турамиз.

 • 69:50

  Ва албатта у кофирлар учун ҳасратдир.

 • 69:51

  Ва албатта у шубҳасиз ҳақиқатдир.

 • 69:52

  Бас, улуғ Роббингнинг исмини поклаб ёд эт.

Paylaş
Tweet'le