70 MEARİC

 • 70:1

  Сўровчи воқеъ бўлувчи азоб ҳақида сўради.

 • 70:2

  Кофирлар устига. У(азоб)ни даф қилувчи йўқдир.

 • 70:3

  У маъорижлар эгаси Аллоҳдандир.

 • 70:4

  Фаришталар ва Руҳ Унинг ҳузурига миқдори эллик минг йил бўлган кунда кўтариладир.

 • 70:5

  Бас, чиройли сабр қил.

 • 70:6

  Албатта, улар у(қиёмат)ни узоқ деб билурлар.

 • 70:7

  Ва Биз уни жуда яқин деб билурмиз.

 • 70:8

  У кунда осмон худди қора мой қолдиқларига ўхшаб қоладир.

 • 70:9

  Ва тоғлар худди титилган жунга ўхшаб қоладир.

 • 70:10

  Ва яқин дўст ўз дўстидан сўрамайдир.

 • 70:11

  Уларни кўриб турурлар. Гуноҳкор ўша кун азобидан қутулиш учун ўз болаларини ҳам.

 • 70:12

  Хотинини ва ака-укасини ҳам,

 • 70:13

  Ва уни ўзига олган қабиласини ҳам.

 • 70:14

  Ва ер юзидаги жамийки кимсаларни ҳам фидо қилишни, сўнгра ўзи нажот топишни истайдир.

 • 70:15

  Йўқ! Албатта у(жаҳаннам) кучли алангадир.

 • 70:16

  Бошнинг терисини сидириб олувчидир. (Бош териси шилиб олинган дўзахийга Аллоҳ таоло яна янги тери ато этади. Жаҳаннам ўти эса яна уни шилиб олади ва шу тариқа тўхтовсиз давом этаверади.)

 • 70:17

  У чақирадир; орқага кетган ва юз ўгирганни.

 • 70:18

  Ва (молни) йиғиб беркитганни.

 • 70:19

  Албатта, инсон «ҳалуъ» қилиб яратилгандир. («Ҳалуъ» сўзи ҳирс, зажр, чидамсизлик ва сабрсизлик маъноларини мужассамлаштиради.)

 • 70:20

  Агар унга ёмонлик етса, чидамсиздир.

 • 70:21

  Ва агар яхшилик етса, кўп ман қилувчидир.

 • 70:22

  Магара намоз ўқувчиларгина мустаснодир.

 • 70:23

  Улар намозларида доим бўладиганлардир.

 • 70:24

  Уларнинг молу мулкларида мвълум ҳақ бордир.

 • 70:25

  Сўровчи ва бечоралар учундир.

 • 70:26

  Ва улар қиёмат кунини тасдиқлайдиганлардир.

 • 70:27

  Ва улар ўз Роббилари азобидан қўрқадиганлардир.

 • 70:28

  Албатта Роббиларининг азобидан омонлик йўқдир.

 • 70:29

  Ва улар ўз фаржларини сақлайдиганлардир.

 • 70:30

  Магарам ўз хотинлари ёки ўз мулки бўлганлар мустаснодир. Албатта улар бунга маломат қилинмайдир.

 • 70:31

  Кимки ўшандан ўзгани истаса, бас, улар чегарадан чиққанлардир.

 • 70:32

  Улар омонатларига ва аҳдларига риоя қиладиганлардир.

 • 70:33

  Ва улар гувоҳликларини тўғри берадиганлардир.

 • 70:34

  Улар намозларини муҳофаза қиладиганлардир.

 • 70:35

  Ўшалар жаннатларда ҳурматланадиганлардир.

 • 70:36

  Куфр келтирганларга нима бўлдики, бўйинларини чўзиб сен томон шошмоқдалар?!

 • 70:37

  Ўнг тарафдан ва чап тарафдан тўп-тўп бўлмоқдалар?! (Пайғамбар саллоллоҳу алайҳи васаллам Қуръон тиловат қилганларида мушриклар шошилиб келиб, тўп-тўп бўлиб ўтиришар ва кўз узмай тикилиб туришар эдилар.)

 • 70:38

  Улардан ҳар бир киши наъим жаннатга киритилишни тамаъ қиладими?

 • 70:39

  Йўқ! Албатта, Биз уларни ўзлари билган нарсадан яратганмиз.

 • 70:40

  Машриқлар ва мағриблар Роббиси билан қасам ичаманки, албатта Биз қодирмиз.

 • 70:41

  Ўринларига улардан яхшироқларини алмаштиришга қодирмиз ва Биз бу ишни қилишдан ожиз эмасмиз.

 • 70:42

  Уларни тек қўй. То ваъда қилинган кунга йўлиққунларича хоҳлаганларига шўнғийверсинлар ва ўйнайверсинлар.

 • 70:43

  У кунда худди санамлар (ибодатига) шошганларидек, қабрларидан шошиб чиқурлар.

 • 70:44

  Кўзлари қўрқинчга тўлган, ўзларини хорлик қоплаган ҳолда турурлар. Бу ўша-уларга ваъда қилинган кундир. (Қиёматни инкор этувчиларга бундан ортиқ таҳдид бўлмаса керак!)

Paylaş
Tweet'le